RDW rijbewijstarieven voor 2022

Hier vindt u de RDW rijbewijstarieven voor 2022. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft deze onlangs goedgekeurd.

De tarieven voor 2022 zijn als volgt:

  • Afdracht van gemeenten voor afgifte rijbewijzen         €   9,70 
  • Spoed aanvraag rijbewijs                                                  € 34,10

De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € 9,70 + € 34,10 = € 43,80 af aan de RDW.

Tarieven na invoering wet digitale overheid

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met Logius/DigiD en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), heeft de RDW het rijbewijs geschikt gemaakt als authenticatiemiddel om online bij overheidsorganisaties en diensten met een publieke taak in te loggen. Vanaf 4 juni 2018 zijn alle rijbewijzen bij afgifte standaard voorzien van een inlogfunctie.

Na invoering van de relevante onderdelen van de wet Digitale Overheid (wDO), voorzien in 2022, worden de kosten van deze nieuwe functionaliteit gefinancierd vanuit een verhoging van de afdracht van de gemeenten aan de RDW. De afdracht van de gemeenten aan de RDW wordt verhoogd met een bedrag van € 3,50.

Houd er dus rekening mee dat later in 2022 de afdracht van de gemeenten aan de RDW wordt verhoogd. De RDW informeert u hierover minimaal 3 maanden van te voren, zodra bekend is wanneer deze verhoging van kracht wordt.

Maximumtarief rijbewijs voor de burger

Rekening houdend met het voorgaande geldt dat met ingang van 1 januari 2022 de burger aan de gemeente voor een reguliere rijbewijsaanvraag maximaal € 41,60 (€ 31,90 + € 9,70) betaalt. Voor een spoed rijbewijsaanvraag betaalt de burger maximaal € 75,70.

Deze bedragen gelden tot aan de verhoging van de afdracht van de gemeenten aan de RDW vanwege de invoering van de wet Digitale Overheid. Na invoering betaalt de burger voor een reguliere aanvraag maximaal € 45,10 (€ 31,90 + € 13,20). Voor een spoed rijbewijsaanvraag betaalt de burger maximaal € 79,20.

Publicatie heeft plaatsgevonden in de Staatcourant nr. 48604 van 7 december 2021.

Herinneringsbrief rijbewijzen

Staat er in het gemeentelijk tekstblok van de 'herinneringsbrief rijbewijzen' tariefinformatie van 2021? Wilt u dit dan bij wijziging van deze tarieven zo snel mogelijk doorgeven via [email protected]