Nederlands rijbewijs is beschadigd

Een rijbewijs is beschadigd als het zo versleten is dat de persoonsgegevens of identiteit van de houder niet meer vastgesteld kunnen worden. In dit geval moet de burger zijn rijbewijs vervangen. Er zijn verschillende situaties waar u mee te maken kunt krijgen.

Aanvrager woont in Nederland

Voorwaarden:

 1. Aanvrager is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
 2. Aanvrager moet persoonlijk verschijnen

Benodigde documenten:

 • formulier nummer 3E 0392
 • geldig identiteitsbewijs
 • kleurenpasfoto 
 • beschadigd rijbewijs
 • een Verklaring van Geschiktheid als een medische keuring vereist is.

Procesbeschrijving:

Dit proces is van toepassing voor alle aanvragers die niet onder onderstaande uitzonderingen vallen. De beschrijving in de procesbeschrijving Rijbewijzen beschrijft wat u moet doen voor de aanvraag van het rijbewijs, de verwerking in de backoffice, de ontvangstzending, het inklaren, de opslag en de uitreiking.

Aanvrager heeft geen vaste woon- of verblijfsplaats

Voorwaarden:

 1. Aanvrager heeft zijn hoofdverblijf in Nederland maar is niet ingeschreven in de BRP

Benodigde documenten:

 • formulier nummer 3E 0394
 • het beschadigde rijbewijs
 • geldig identiteitsbewijs
 • kleurenpasfoto 
 • een bewijs van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar de aanvrager als laatste stond ingeschreven
 • bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal 185 dagen verblijft in Nederland
 • een verklaring van geschiktheid als een medische keuring vereist is.

Procesbeschrijving:

Dit proces beschrijft de handelingen die u moet verrichten bij aanvraag van een rijbewijs door iemand die niet als ingezetene is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), maar wel de aanvraag bij de gemeente indient. Belangrijke onderdelen zijn het vaststellen van identiteit, het controleren van gegevens (waaronder bestendigheid en maatregelen) in de BRP en het rijbewijzenregister (CRB), het controleren van stukken en het aanmaken van het aanvraagformulier. Groot verschil van dit subproces met een algemene rijbewijsaanvraag is dat het rijbewijs niet ingescand wordt in de backoffice, maar per post naar de RDW gestuurd wordt.

Belangrijk

 • Bij twijfel over de identiteit moet u het aanvraagformulier van het eerder afgegeven rijbewijs raadplegen

Aanvrager heeft linnen rijbewijs

Voorwaarden:

 1. linnen rijbewijs is afgegeven na 30 juni 1980 en/ of heeft zijn geldigheid verloren op of na 1 juni 1985.
 2. Aanvrager is ingeschreven in uw gemeente

Benodigde documenten:

 • formulier nummer 3E 0397
 • geldig identiteitsbewijs
 • Beschadigd rijbewijs
 • kleurenpasfoto 
 • verklaring waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de houder door bijzondere omstandigheden de aanvraag niet vóór 1 juni 1996 kon indienen of heeft ingediend.

Procesbeschrijving:

De beschrijving in de procesbeschrijving Omwisseling linnen rijbewijs beschrijft de handelingen voor de aanvraag van een rijbewijs op grond van een linnen rijbewijs, vanaf het moment van de aanvraag tot het moment dat de aanvraag is afgesloten. De aanvraag is afgesloten als:

 1. het aanvraagformulier met pasfoto en handtekening is aangemaakt
 2. de aanvraag is verwerkt in het backoffice station
 3. de bij de aanvraag horende stukken zijn verzonden naar de RDW.

Belangrijke onderdelen van dit subproces zijn het vaststellen van identiteit, het controleren van de gegevens (waaronder bestendigheid en maatregelen) in de Basisregistratie Personen en het rijbewijzenregister CRB, het controleren van stukken en het aanmaken van het aanvraagformulier.

Aanvrager woont binnen EU/EVA

Als de aanvrager woonachtig is in een andere lidstaat van de EU/EVA, dan moet de klant in dit land een (nationaal) rijbewijs aanvragen. Dit kan niet bij de Nederlandse gemeente.

Aanvrager woont buiten EU/EVA

Als de aanvrager woonachtig is buiten de EU/EVA, dan moet de klant bij de RDW een aanvraag indienen. Voor meer informatie kunt u de klant verwijzen naar de website van de RDW of de RDW Klantenservice

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed