Lichte elektrische voertuigen

Voor LEV’s is (nog) geen Europese typegoedkeuring vereist. Daarom werkt de RDW samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het SWOV aan een nationaal toelatingskader voor dit type voertuigen. De technische eisen, de afgifte van de goedkeuring en het toezicht hierop worden geregeld binnen dit kader. Zo kunnen LEV’s veilig worden toegelaten tot de weg en legaal gebruikt worden in de openbare ruimte.

Wat zijn LEV’s?

LEV’s zijn enorm in opkomst. We zien ze steeds meer in het straatbeeld, bijvoorbeeld de:

  • Elektrische step;
  • Segway;
  • BSO bus.

In Nederland mogen alleen LEV’s op de openbare weg rijden die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn aangewezen als ‘bijzondere bromfiets’. Op dit moment heeft de minister 16 voertuigen aangewezen. De voertuigen die (nog) geen goedkeuring voor toelating tot de openbare weg hebben (zoals de meeste elektrische steps) zijn in Nederland niet toegestaan op de openbare weg. Dit in tegenstelling tot veel andere Europese landen, waar deze voertuigen wel op de openbare weg mogen rijden.

Voertuig of speelgoed

De afgelopen jaren is er een keur aan stepjes, onewheelers en elektrische skateboards op de markt gekomen. Deze producten worden vaak onterecht als speelgoed gezien. Om als speelgoed te kunnen worden gezien, mag het voertuig niet harder dan 6 km/h gaan. Kan het voertuig dit wel? Dan mag het niet op de openbare weg worden gebruikt als ze niet zijn goedgekeurd. Aan een goedgekeurd voertuig worden naast technische eisen ook eisen aan de fabrikant en gebruiker gesteld. Zo moet een gebruiker bijvoorbeeld ouder dan 16 jaar zijn.  

Nationaal kader voor LEV’s

Om de verkeersveiligheid te waarborgen is er behoefte aan eenduidige regelgeving voor de toelating van deze LEV’s. Daarom werken het ministerie van IenW, SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en de RDW werken samen aan een nationaal toelatingskader voor Lichte elektrische voertuigen: het LEV-kader. 

Binnen het LEV-kader worden onder andere de technische eisen, de afgifte van de goedkeuring en het toezicht hierop geregeld. Het LEV-kader voorziet in vier categorieën. De eerste 2 categorieën zijn gericht op voertuigen die vooral bedoeld zijn voor individueel vervoer, zoals fietsen met en zonder trapondersteuning. Onder de laatste twee categorieën vallen voertuigen die bedoeld zijn voor het vervoer van goederen of meerdere personen.

 

Wat doet de RDW?

Verkeersveiligheid is een samenspel tussen de mens, de weg en het voertuig. Wij denken mee over nieuwe regels voor onder andere toelating tot de weg (zelfcertificering of goedkeuring) en de wijze van toezicht (op de markt of op de fabricage). Ook nemen we deel aan de werkgroep waarin naast de technische toelatingseisen ook over andere belangrijke onderwerpen wordt gesproken zoals gebruikseisen, rijbewijs, kentekening en plaats op de weg. Bij het opstellen van de technische eisen voor dit kader zoekt de RDW zoveel mogelijk aansluiting bij de eisen die in onze omringende landen gelden en kijken we naar  de EU-regelgeving en –standaarden voor andere voertuigen en de ontwikkelingen daarop. Hierdoor wordt het mogelijk om deze nieuwe vormen van mobiliteit met een goedkeuring veilig en vertrouwd op de markt te brengen. 

De RDW bepaalt welke LEV’s worden toegelaten

Omdat de LEV’s niet onder bestaande wetgeving vallen, is er sinds 2019 een tijdelijk kader opgesteld onder de noemer ‘bijzondere bromfietsen’. De minister van IenW bepaalt welke voertuigen hieronder vallen. Inmiddels heeft de minister van IenW besloten om de nationale voertuigcategorie ‘bijzondere bromfietsen’ te verbreden naar een voertuigcategorie LEV’s. Dit is ook het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in het rapport ' Veilig toelaten op de Weg'. 

Met de komst van dit nieuwe kader verandert de rol van de RDW voor dit type voertuigen: dan wordt de RDW de toelatings- en registratieautoriteit. Hiermee vervalt de taak van de minister van IenW; de LEV’s worden dan door de RDW toegelaten. Hiermee wordt ook voldaan aan de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om een onafhankelijke keuringsinstantie te laten besluiten over de goedkeuring voor het op de markt aanbieden of in de handel brengen. De RDW heeft ruime ervaring als toelatingsautoriteit en ziet de nieuwe taak met vertrouwen tegemoet. 

Actuele status

De vaste commissie voor IenW heeft verslag uitgebracht over het wetsvoorstel voor wijziging van bijzondere bromfietsen en implementatie van het LEV-kader. Minister Harbers (ministerie IenW) heeft naar aanleiding van het verslag op 13 maart 2023 een nota gestuurd naar de Tweede Kamer. In de nota wordt ingegaan op de stand van zaken van aanbevelingen uit het eerder genoemde OvV-rapport en op de stapsgewijze implementatie van het LEV-kader.

In de nota is een tijdlijn geschetst. Het streven is dat de RDW vanaf 1 juli 2023 de onafhankelijke goedkeuringsinstantie is. De datum hangt af van verdere behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en de Eerste Kamer.

Vervolgens krijgen bijzondere bromfietsen een kenteken. De ambitie is dat de kentekenplicht op 1 januari 2024 ingaat. Het moment van inwerkingtreding van het LEV-kader kan nog niet geduid worden, maar wordt voorzien in 2025. 

Nieuws

Achtergronden

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed