Typegoedkeuringen

De RDW krijgt regelmatig vragen over de toelating van voertuigen op de openbare weg. Wat zijn de regels voor het toelaten van voertuigen en hoe zorgen we dat het wegverkeer in Nederland is veilig en blijft? Het toelaten van voertuigen is één van onze kerntaken.

Auto’s, motoren, brommers, kampeerauto’s, bedrijfswagens, opleggers; in Nederland rijden ongeveer 13 miljoen wegvoertuigen. Deze voertuigen beschikken allemaal over een goedkeuring om aan het verkeer deel te nemen. Voordat ze de openbare weg op mogen, moeten deze voertuigen worden toegelaten op basis van regelgeving. Dat kan Europese of nationale regelgeving zijn en gebeurt volgens de eisen van een Europese Typegoedkeuring, nationale goedkeuring of volgens een individuele keuring. Zonder goedkeuring kan de RDW geen kenteken afgeven. 

Tesla KOM-baan RDW Testcentrum Lelystad

Europese typegoedkeuring 

Als een fabrikant een nieuw type voertuig op de markt wil brengen, wordt deze eerst uitvoerig beoordeeld door een Europese voertuigautoriteit, zoals de RDW. De meeste landen hebben zo’n voertuigautoriteit, zo zijn er meerdere in Europa. Een Europese goedkeuring door zo’n autoriteit is geldig in alle lidstaten. Dat noemen we dan een Europese Typegoedkeuring. Het voertuig mag zonder verdere keuring worden toegelaten tot de weg in Nederland en andere Europese landen. 

Bij de Europese typegoedkeuring wordt gekeken naar meer dan 50 verschillende controlepunten waarmee wordt vastgesteld dat het voertuig aan de Europese regelgeving voldoet. Voor ieder onderdeel wordt een soort deelcertificaat afgegeven. Alle certificaten bij elkaar vormen de typegoedkeuring.

Als is vastgesteld dat het voertuig aan de Europese regelgeving voldoet én als het productieproces is beoordeeld en akkoord bevonden, wordt een typegoedkeuring afgegeven. Hiermee wordt gewaarborgd dat elk volgend geproduceerd exemplaar net zo veilig is als het goedgekeurde voertuig. 

De fabrikant blijft na de toelating verantwoordelijk voor de productveiligheid. Wanneer een nieuw type voertuig is goedgekeurd door de RDW of een andere Europese voertuigautoriteit dan mag deze in Europa worden verkocht. En mag het voertuig in Europa de weg op. Ogenschijnlijk dezelfde voertuigen binnen en buiten Europa kunnen van elkaar verschillen, omdat deze voertuigen aan andere eisen moeten voldoen. De RDW houdt toezicht op gekentekende voertuigen en voertuigen met een typegoedkeuring. Dit doen we doormiddel van onder andere:

  • toezicht op de conformiteit van productie van voertuigfabrikanten
  • emissietesten bij voertuigen in gebruik
  • beoordelen van mogelijke terugroepacties (en andere maatregelen door de fabrikant) en toezicht houden op de terugroepverlichting van producenten en distributeurs in Nederland (recall) 
  • de APK. Bij een steekproef beoordeelt de RDW primair de kwaliteit van de uitgevoerde APK-keuring. Bij een periodiek controlebezoek toetst de RDW vooral of de erkenninghouder zich aan de erkenningseisen en voorschriften houdt.  

Nationale goedkeuring

Nationale typegoedkeuring is alleen geldig voor registratie in Nederland. De RDW kan een ander lidstaat verzoeken om de nationale goedkeuring te accepteren. Dan kan een voertuig met onze goedkeuring bijvoorbeeld ook in Duitsland worden geregistreerd. Als de eisen van een andere lidstaat grotendeels overeenkomen, is dit een mogelijkheid. De lidstaat zelf beslist te allen tijde of de goedkeuring wel of niet wordt geaccepteerd. Voor (land)bouwvoertuigen wordt gewerkt aan een nationale goedkeuring. De mobiele machine heeft op dit moment geen kaderverordening. De RDW sluit zo veel mogelijk aan op het Europees model, zodat de goedkeuring toekomstbestendig is. Componenten worden op dit moment wel op Europees niveau goedgekeurd. 

Individuele goedkeuring 

Voertuigen kunnen ook worden toegelaten tot de weg met een individuele keuring. Het gaat dan bijvoorbeeld om een niet eerder in Europa geregistreerd voertuig, een zelfbouwvoertuig of een voertuig waarbij de constructie is gewijzigd. Een individuele keuring geldt voor één voertuig en is alleen geldig voor registratie in Nederland. Onze keuringsstations verzorgden de goedkeuring voor deze voertuigen. Na de individuele goedkeuring krijgt de aanvrager een Nederlands kentekenbewijs. Om het voertuig in een andere EU-lidstaat te registreren, kan een individueel goedkeuringscertificaat (IGC) worden aangevraagd. De betreffende EU-lidstaat kan aanvullende beoordelingen eisen, afhankelijk van de nationale eisen.

Toelaten van innovatieve voertuigen op openbare weg

De snel veranderende samenleving vraagt steeds meer om oplossingen op het gebied van mobiliteit. De ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerde en zelfrijdende voertuigen zetten zich voort. Daarnaast zijn er steeds meer varianten in modaliteiten ontstaan. 

Wij ontwikkelen nieuwe validatiemethoden en werkwijzen om deze innovaties te beoordelen. Hiervoor werken we samen met belangrijke partners als het CBR. Zo richt het Vehicle Safety and Security Framework (VSSF) zich hierbij op de veiligheid van de digitalisering van het voertuig en het Vehicle Driving License Framework (VDLF) op de veiligheid bij het overnemen van rijtaken door het voertuig. Deze frameworks worden in de praktijk getoetst. De werkwijze die de afgelopen jaren is ontwikkeld voor het valideren van geautomatiseerde en zelfrijdende voertuigen in het Besluit Ontheffingen Uitzondering Vervoer (BOEV) vormt hierbij een stevige basis.

Bij de BOEV-werkwijze (Centraal Loket) coördineren we een onderzoeksproces met alle betrokkenen. We begonnen met het vaststellen van de onderzoeksdoelstellingen en een uitgebreide risicoanalyse op voertuig, weg en gedrag. Daarna volgen testen op de testbaan en praktijkproeven op de openbare weg. Als is aangetoond dat het voertuig voldoet aan de Wegenverkeerswet 1994, kan de RDW onder voorwaarden een tijdelijke ontheffing afgeven. De opgedane kennis kan leiden tot aanpassingen van beleid en regelgeving voor reguliere toelating op nationaal, Europees en internationaal niveau. Deze BOEV-werkwijze is ook inzetbaar voor het beoordelen van andere voertuiginnovaties.

Nieuwe voertuigcategorie: Lichte Elektrische Voertuigen

Wij denken mee over nieuwe regels voor onder andere toelating. Het ministerie heeft besloten om de nationale voertuigcategorie Bijzondere Bromfietsen te verbreden naar een voertuigcategorie Lichte Elektrische Voertuigen. Dit is mede het gevolg van het rapport 'Veilig toelaten op de Weg' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deze nieuwe voertuigcategorie bevat verschillende lichte gemotoriseerde motorvoertuigen, bijvoorbeeld bijzondere bromfietsen, elektrische fietsen, bakfietsen en gehandicaptenvoertuigen waarvoor geen typegoedkeuring vereist is in het kader van Verordening 168/2013 (Europese kaderverordening voor twee- en driewielers). Wij nemen deel aan de werkgroep waarin naast de technische toelatingseisen ook over andere belangrijke onderwerpen wordt gesproken, zoals gebruikseisen, rijbewijs, kentekening en plaats op de weg. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Links

Heeft deze informatie u geholpen?