Ondersteuning aanvraag rijbewijzen

Iedereen die met een motorrijtuig deelneemt aan het verkeer moet een geldig rijbewijs hebben.
Met het behalen van je rijbewijs laat je zien dat je op een verantwoorde manier deel kunt nemen aan het verkeer. Het rijbewijs heeft als doel om de verkeersveiligheid te waarborgen. Het produceren van rijbewijzen is een taak die de RDW volgens de wet moet uitvoeren.
 • Wanneer u een Nederlands rijbewijs voor de eerste keer heeft aangevraagd of wil verlengen, worden er allerlei processen in gang gezet bij de RDW om dit rijbewijs te maken. Na een afgiftebesluit in de backoffice van de gemeente worden uw gegevens intern aan elkaar gekoppeld. Op deze manier staat u goed in het rijbewijsregister geregistreerd en ontvangt u het juiste rijbewijs. Dit rijbewijs kan (in de regel) afgehaald worden bij de gemeente waar u het heeft aangevraagd.

  Voordat het rijbewijs afgegeven wordt kijkt het algoritme of alle benodigde informatie is aangeleverd en of aan de wettelijke vereisten is voldaan. Benodigde informatie is onder andere een aangeleverde geldige pasfoto en een geregistreerde begeleiderspas voor personen onder de 18 jaar indien nodig.
  Het rijbewijs kan alleen afgegeven en geproduceerd worden als er aan alle voorwaarden is voldaan.
 • Bij de afgifte is bepaald welk rijbewijs u krijgt en voor welke categorieën. Het rijbewijs wordt gepersonaliseerd (geproduceerd en bedrukt) met gegevens die in het rijbewijzenregister staan.

  De gegevens die in het rijbewijsregister moeten staan zijn wettelijk vastgelegd. Het gaat hierbij onder andere om:

  1. Volledige naam
  2. Burgerlijke staat, plaats en datum en eventueel land van geboorte
  3. Geslacht
  4. Burgerservicenummer
  5. GBA-nummer
  6. Pasfoto en handtekening van degene aan wie een rijbewijs is afgegeven
 • Wanneer er niet volledig voldaan is aan alle vereisten kunnen we geen rijbewijs afgeven.

  Is een aanvrager het niet eens met de weigering van een rijbewijsaanvraag? Dan kan deze daartegen een bezwaar indienen.

 • Dit algoritme laat de gemeente zien of u aan de voorwaarden voldoet om een rijbewijs aan te kunnen vragen en voor welke categorieën. Hierop kan de gemeente vervolgens een afgiftebesluit nemen. Dit algoritme beoordeelt daarna ook of het rijbewijs uitgereikt kan worden.

  In bepaalde gevallen is het mogelijk dat een rijbewijs niet uitgereikt kan worden. Zo kan het zijn dat er in de tijd tussen de aanvraag en het moment van afgeven ontwikkelingen hebben plaatsgevonden waardoor het afgeven niet mogelijk is, zoals een rijontzegging. Blokkerende maatregelen worden door Justitie of het CBR in het rijbewijzenregister ingevoerd en daartegen kunt u bij die instanties bezwaar indienen.

  Wanneer een rijbewijs, om welke reden dan ook, niet aangevraagd of uitgereikt kan worden dan kan de aanvrager een bezwaar indienen. Dit bezwaar wordt vervolgens door een medewerker van de RDW of een gemeente beoordeeld.
 • Om ervoor te zorgen dat wij blijven voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacy, treffen wij de volgende maatregelen:

  1. Als wordt geconstateerd dat wij onjuiste of incomplete informatie hebben, dan wordt dit gecommuniceerd naar de instantie die deze informatie aanlevert. Zo zorgen wij ervoor dat we over de juiste en actuele informatie beschikken.
  2. Er zijn controlemechanismen ingebouwd zodat een rijbewijs aan de juiste persoon wordt afgegeven en onder de juiste omstandigheden.
  3. De bronnen waaruit de RDW informatie haalt voor het afgeven van het rijbewijs worden regelmatig geüpdatet.
  4. Wetswijzingen worden bijgehouden en periodiek wordt er gekeken of het algoritme nog steeds werkt zoals het moet.
  5. De RDW houdt signalen van burgers goed in de gaten. Ondanks alle ingebouwde maatregelen kan het door storingen of andere omstandigheden gebeuren dat een rijbewijs niet op tijd of niet bij de goede persoon terecht komt. Wanneer er afwijkingen worden gemeld dan acteert de RDW hierop.

 • Het algoritme verwerkt geen informatie die kan leiden tot discriminatie. Dit algoritme werkt op dezelfde manier voor alle rijbewijshouders.

  Het vermelden van de nationaliteit (of geboorteplaats) van de aanvrager wordt op het rijbewijsdocument gedrukt, hiertoe is de RDW volgens de wet verplicht. De afkomst of geboorteplaats speelt geen rol in de afweging of de afgifte en productie van het rijbewijsdocument kan plaatsvinden.
 • Unitmanager Rijbewijzen
  Vragen over dit algoritme kunt u stellen via [email protected]

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed