Handvest

In het Handvest Publieke Verantwoording (deze link opent in een nieuw vensterwww.publiekverantwoorden.nl) staat weergegeven hoe waarden als transparantie, betrouwbaarheid, participatie en verantwoording worden nagestreefd. Het in praktijk (moeten) brengen van deze waarden staat ook in het Handvest Publieke Verantwoording beschreven.

Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

De 'Code Goed Bestuur' betreft het systeem van checks en balances van de organisatie en de verantwoording daarover. De code gaat onder meer in op de:

  • taken en werkwijze van de bestuurders en de Raad van Toezicht
  • financiële verslaglegging
  • verhouding tot de externe accountant

Vanuit de Handvestgroep wordt de jaarverslaglegging van de participerende organisaties jaarlijks gemonitord. Zie deze link opent in een nieuw vensterwww.publiekverantwoorden.nl.

Klokkenluidersregeling

De directie heeft in 2006 gedragsregels opgesteld met betrekking tot vermoede misstanden binnen de RDW. Dit mede naar aanleiding van de Code Goed Bestuur voor Uitvoeringsorganisaties. Deze gedragsregels zijn opgenomen in een klokkenluidersregeling. Als een RDW-medewerker vermoedt dat er sprake is van misstanden kan hij dit volgens de Klokkenluidersregeling RDW melden. Dit heeft dan geen consequenties voor zijn eigen positie.