Handvest Publieke Verantwoording

In de Kaderwet ZBO en de instellingswetgeving van de RDW ligt vast op welke wijze de RDW zich moet verantwoorden over het eigen functioneren. Zo moet de RDW jaarlijks een jaarverslag indienen bij de minister van IenW. De RDW is daarnaast lid van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Daarmee kiest de RDW bewust voor een publieke verantwoording van activiteiten en kwaliteit van dienstverlening. Organisaties die het handvest en de code onderschrijven doen dit publiekelijk. Zij treden hierover in overleg met de minister en stakeholders en doen er jaarlijks verslag van in het jaarverslag.

Handvest

In het Handvest Publieke Verantwoording ( www.publiekverantwoorden.nl) staat weergegeven hoe waarden als transparantie, betrouwbaarheid, participatie en verantwoording worden nagestreefd. Het in praktijk (moeten) brengen van deze waarden staat ook in het Handvest Publieke Verantwoording beschreven.

Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

De 'Code Goed Bestuur' betreft het systeem van checks en balances van de organisatie en de verantwoording daarover. De code gaat onder meer in op de:

  • taken en werkwijze van de bestuurders en de Raad van Toezicht
  • financiĆ«le verslaglegging
  • verhouding tot de externe accountant

Vanuit de Handvestgroep wordt de jaarverslaglegging van de participerende organisaties jaarlijks gemonitord. Zie www.publiekverantwoorden.nl.

Klokkenluidersregeling

De directie heeft in 2006 gedragsregels opgesteld met betrekking tot vermoede misstanden binnen de RDW. Dit mede naar aanleiding van de Code Goed Bestuur voor Uitvoeringsorganisaties. Deze gedragsregels zijn opgenomen in een klokkenluidersregeling. Als een RDW-medewerker vermoedt dat er sprake is van misstanden kan hij dit volgens de Klokkenluidersregeling RDW melden. Dit heeft dan geen consequenties voor zijn eigen positie.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed