Integriteit

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen van burgers en bedrijven in de RDW als betrouwbare publieke dienstverlener. Integer handelen van medewerkers die voor of bij de RDW werken is daarbij cruciaal.
  • De RDW beschikt over een Gedragscode Integriteit en voert sinds 2015 een integraal integriteitsbeleid. De ambitie van ons integriteitsbeleid is op effectieve wijze een bijdrage leveren aan een betrouwbare overheid.  

    Wij besteden actief aandacht aan het bevorderen van het integriteitsbewustzijn van medewerkers en leidinggevenden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van integriteitsschendingen zoals misbruik van bevoegdheden, (schijn van) belangenverstrengeling en ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld discriminatie. De eigen verantwoordelijkheid van alle medewerkers staat daarbij voorop. Integer handelen wordt voortdurend onder de aandacht gebracht door onder andere trainingen, workshops en bijeenkomsten.

  • Vermoedens van integriteitsschendingen en misstanden kunnen bij het Meldpunt Integriteit worden gemeld. De Commissie Integriteit van de RDW onderzoekt, onder leiding van een externe voorzitter, vervolgens de melding en brengt een rapport uit aan de directie van de RDW.
  • In 2020 zijn 11 meldingen gedaan bij het Meldpunt Integriteit. De meldingen gingen over (schijn) van belangenverstrengeling, misbruik van bedrijfseigendommen en het zonder toestemming raadplegen van gevoelige informatie.    

    Er zijn in totaal 9 meldingen behandeld door de Commissie Integriteit. Twee meldingen zijn ingetrokken voordat de Commissie Integriteit deze in behandeling kon nemen. 

    Van de 9 in behandeling genomen meldingen bevatten 2 meldingen niet voldoende concrete informatie, waardoor deze niet verder onderzocht konden worden. Er zijn 7 rapporten uitgebracht. In 3 gevallen zijn er één of meer integriteitsschendingen geconstateerd. Deze hebben geleid tot overplaatsingen en ontslag van de betrokken medewerkers. Bij 4 meldingen heeft de commissie geen integriteitsschending kunnen constateren. 

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed