MVO-doelstellingen

Als ZBO vindt de RDW het belangrijk om bij te dragen aan een leefbare wereld. De RDW speelt als eigenaar en gebruiker van gebouwen en voertuigen, als werkgever, als inkoper en als partner in mobiliteit een rol. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) behoort daarom tot de missie van de RDW. Hieraan wordt aan de hand van een terugkerend programmaplan inhoud gegeven door duurzaam inkopen, maatschappelijke betrokkenheid, verkleinen van de CO2-voetafdruk en goed werkgeverschap.

Invulling thema's

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt gedefinieerd als “proces waarin een onderneming sociaal-maatschappelijke ambities heeft en bijbehorende prestaties levert, die verder gaan dan wat de overheid eist.” MVO is daarmee een enorm breed begrip. Het belang van de verschillende MVO- thema’s verschilt per organisatie en maatschappij. De RDW kiest ervoor om in zijn MVO-programma vooral invulling te geven aan de thema’s die dicht bij primaire proces en bedrijfsvoering zelf liggen.  

Beoogde resultaten

In het MVO-programma 2019-2022 (pdf, 381kb) komen naast de eerdere thema’s CO2 en energie, duurzaam inkopen en goed werkgeverschap ook afvalrecycling aan bod. Eind 2022 zullen de volgende resultaten behaald zijn:

 • De CO2-uitstoot van de RDW is opnieuw gereduceerd door:
 1. Lagere uitstoot per vervoerskilometer van RDW-medewerkers: 10% t.o.v. 2019;
 2. Een toename van het aandeel zakelijke OV-kilometers in de totale hoeveelheid zakelijke kilometers: stijging van 10% t.o.v. 2019;
 3. Een vermindering van het absolute aantal gereden kilometers met (lease)auto’s. Uitgezonderd hiervan zijn de direct met de dienstverlening samenhangende kilometers zoals bijv. voor APK steekproeven en bedrijvencontroles: daling van 15% in 2022.
 4. Vastgestelde aanpak voor verduurzaming van de RDW keuringsstations: begin 2020;
 5. Vermindering van energiegebruik in de RDW kantoren door energiebewust gedrag van medewerkers: vermindering van 10% in 2022;
 6. Afvalvermindering en –recycling: 40% scheiding in 2022.
 • De RDW streeft bij zowel Europese als meervoudig onderhandse aanbestedingen naar meer circulariteit: 25% in 2022;
 • RDW meet bij medewerkers hoe het scoort op het gebied van goed werkgeverschap en voert beleid uit op gebied van duurzame inzetbaarheid;
 • Medewerkers zijn op de hoogte van de RDW inspanningen op het gebied van Maatschappelijke betrokkenheid en nemen zelf initiatief;
 • Het bewustzijn van MVO is met 40% toegenomen. Dit toegenomen bewustzijn van het belang van MVO bij medewerkers en duurzame verandering van gedrag is de belangrijkste factor in de reductie van het energiegebruik en de CO2 uitstoot van de RDW.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed