Thema

Onderwerp

Beoogd resultaat

CO2 en energie Reductie CO2 Eind 2015 7% reductie van CO2 Footprint ten opzichte van 2014. Eind 2016 14% reductie van CO2 Footprint ten opzichte van 2014.
Reductie gasverbruik Keuringsstations Eind 2016 7% reductie van het gecorrigeerde gasverbruik ten opzichte van 2014.
Reductie CO2 footprint elektriciteit Keuringsstations Eind 2016 7% reductie van de CO2 uitstoot per KWH ten opzichte van 2014.
Reductie gasverbruik kantoren Eind 2016 15% reductie van het gecorrigeerde gasverbruik ten opzichte van 2014.
Reductie CO2 Footprint elektriciteit kantoren Eind 2016 een 15% reductie van CO2 uitstoot per KWH ten opzichte van 2014.
Lean & Green Eind 2016 een reductie van 20% gerealiseerd op de gemiddelde CO2-uitstoot per zakelijke kilometer ten opzichte van 2010.
Toename zakelijke kilometers met openbaar vervoer Eind 2016 maken OV-kilometers 6% uit van het totaal aantal zakelijk gereisde kilometers van de RDW.
E-driver

Eind 2016 neemt 70% van de leaserijders actief deel aan e-driver.
Green-IT Eind 2017 is één op één videoconferencing mogelijk vanaf de werkplek.
Duurzaam inkopen Inzet van PIANOO- inkoopcriteria
Er wordt 100% duurzaam ingekocht volgens de inkoopcriteria van Pianoo.
Opstellen eigen duurzaam
inkoopcriteria
Eind 2015 is er voor werken, leveringen en diensten een lijst met eigen duurzaam inkoopcriteria beschikbaar.
Inzet eigen duurzaam inkoopcriteria In 2016 wordt voor alle inkopen boven de €50.000,- minimaal 1 eigen duurzaam inkoopcriteria meegenomen.
Goed werkgeverschap Algemeen

Eind 2015 is de RDW prestatie op de onderdelen van goed werkgeverschap gemeten.
Algemeen Eind 2016 zijn aandachtsgebieden gedefinieerd op het gebied van goed werkgeverschap, en wordt vanuit HR en het MVO programma actie ondernomen om deze te verbeteren.
MVO in het primaire proces
Rolbepaling
Eind 2016 heeft de RDW haar rol gedefinieerd op het gebied van: Zuinige en schone voertuigen, Alternatieve brandstoffen, Recycling, Green IT en m.b.t. fysieke loketten.
Er ligt een plan voor invulling van deze rollen voor de periode 2017-2019.