Aanvullende ontwikkelingen

Betalen naar gebruik

Motorrijtuigenbelasting wordt in 2030 vervangen door belasting voor aantal gereden kilometers.

In het coalitieakkoord is afgesproken om in 2030 voor alle personen- en bestelauto’s de motorrijtuigenbelasting te vervangen door een belasting op basis van het aantal gereden kilometers, oftewel betalen naar gebruik. Dit vervangt de dan nog bestaande toltracés. Op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van IenW brengt de RDW kennis en expertise in bij de uitwerking van dit heffingenstelsel. In het nieuwe stelsel blijft de Belastingdienst verantwoordelijk voor het heffen en innen van de belasting.

De RDW is vanuit zijn wettelijke taak met betrekking tot het kentekenregister verantwoordelijk voor het aanleveren van de vaste voertuiggegevens aan de Belastingdienst (zoals eigenaar/houder, gewicht, brandstof, voertuigcategorie). Op basis van de keuze voor de registratiewijze bekijkt het kabinet welke organisatie het aantal gereden kilometers kan registreren en doorgeven aan de Belastingdienst.

Eenvoudige en toegankelijke dienstverlening

De RDW werkt continu aan het verbeteren van de (online) dienstverlening.

De strategie van de RDW geeft richting aan de manier waarop we de dienstverlening aan burgers en bedrijven verlenen. Hierbij hebben we gekeken naar de leerpunten vanuit de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en het overheidsprogramma Werk aan Uitvoering. De strategie is verder uitgewerkt in het zogeheten dienstverleningsconcept. Dit concept maakt aan onze klanten en relaties duidelijk wat zij van de RDW en onze dienstverlening kunnen verwachten.

Daarnaast zijn we bezig met een herbeoordeling van de communicatiekanalen die we gebruiken, zoals RDW.nl en onze servicebalies. Begin 2023 moet deze afgerond zijn. In 2022 hebben we al extra aandacht besteed aan het optimaliseren van de klantreis op al onze kanalen. Onder andere door beter samen te werken is de dienstverlening beter afgestemd op de klant en de betreffende kanalen. Dit proces gaan we in 2023 verder optimaliseren. Met behulp van data en klantfeedback is veel content op RDW.nl herschreven. De content is begrijpelijker, toegankelijker en hetzelfde op alle kanalen. Daarnaast zijn we gestart met een pilot met een chatbot, een geautomatiseerde gesprekspartner op onze website. In 2023 werken we die verder uit.

Beheer van gegevens

Informatiehuishouding RDW moet voldoen aan nieuwe wetten.

De digitale informatiehuishouding bestaat uit de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen de RDW. Het is belangrijk dat dit praktisch en professioneel is ingericht. Zo zijn alle documenten en gegevens op het juiste moment in een bepaald werkproces, voor de juiste mensen, in de juiste vorm beschikbaar. De RDW werkt continu aan transparantie en verbetering van onze informatiehuishouding, bijvoorbeeld rondom archivering.

We moeten komend jaar bijvoorbeeld voldoen aan de op 1 mei 2022 in werking getreden Wet open overheid, naast de al bestaande Algemene verordening gegevensbescherming en Archiefwet. Er komen steeds nieuwe eisen bij. Reden genoeg om te komen tot een aanpak voor verbeteringen, zodat we ons beter kunnen verantwoorden, de transparantie verder kunnen vergroten en de dienstverlening effectiever en efficiënter kunnen maken.

Handhaven met menselijke maat

De RDW kijkt naar de mens achter het kenteken.

Bij het controleren en handhaven op een geldige APK en WAM-verzekering heeft de RDW oog voor de omstandigheden. Zo waarschuwen we mensen eerst voordat ze een boete krijgen en nemen we contact op met mensen die meerdere boetes hebben. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord handhaven. Ondanks de goede resultaten, blijft er een groep burgers die geen actie onderneemt en (nog) niet voldoet aan de APK- of verzekeringsplicht. Daarom breiden we de samenwerkingen met sociale partijen uit.

Zo krijgen we beter inzicht in de situaties waarin personen uit deze groep zich bevinden en kunnen we onze dienstverlening verbeteren, bijvoorbeeld door tijdig hulp in te schakelen van andere overheden. Daarnaast zetten we de eerste stappen voor het opzetten van een zogenoemde interne maatwerkplaats. Individuele casussen die in het reguliere proces vastlopen, bespreken we met meerdere afdelingen, om samen een oplossing op maat te vinden. Ook onderzoekt de RDW de mogelijkheid aan te sluiten bij bestaande maatwerkplaatsen van andere organisaties.

Bestrijding voertuigcriminaliteit

Landelijk expertisecentrum speelt cruciale rol in aanpak voertuigcriminaliteit.

Voertuigen zijn een middel geworden voor vele vormen van criminaliteit, zoals mensen-, drugs-, wapen- en geldtransport. Er is behoefte aan maatwerk als het gaat om intelligence. Daarvoor is het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Dit is een samenwerkingsverband samenwerkingsverband van de RDW, de politie en Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Onderzoeksspecialisten en datawetenschappers van het LIV gaan complexe problematiek zoals katvangers en huur- en leasefraude onderzoeken in praktijkomgevingen (fieldlabs). Zo hopen ze methoden te ontwikkelen die het gehele criminele proces verstoren. Daarnaast levert LIV expertise op gebied van identificatieinformatie en -onderzoek en is het ook het centrale punt van aangifte van gestolen voertuigen. Door diepgaande kennis van registraties, publiek-private samenwerking en continue vernieuwing van methoden en technieken vervult het LIV een cruciale rol bij het bestrijden van voertuig gerelateerde criminaliteit.

EU Data Act

Nieuwe Europese regelgeving voor toegang tot (voertuig)data.

De Europese Commissie heeft in februari 2022 een eerste conceptversie voor een EU Data Act gepubliceerd. Dat is een stap in de regulering van de omgang met data in Europa. De Dataverordening moet het gebruik van data bevorderen en verzekeren dat de waarde uit data gelijkwaardiger wordt verdeeld. Consumenten en bedrijven moeten meer controle gaan krijgen over data die betrekking op hen heeft, doordat zij meer rechten krijgen op toegang tot data. En er wordt hiermee gewerkt aan een redelijk en betrouwbaar kader voor bedrijven en publieke instellingen om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

De Commissie is ook bezig met voorbereidingen voor regelgeving voor de toegang tot voertuigdata, -functies en -hulpmiddelen. Moderne voertuigen produceren, verzamelen en delen steeds grotere hoeveelheden data. Dat biedt in potentie veel nieuwe mogelijkheden, zoals voorspelbaar onderhoud, verzekeringsmodellen of directe communicatie met consumenten. De Europese Commissie komt eind van dit jaar of begin volgend jaar met nieuwe wetgeving. De RDW is, in afstemming met het ministerie van IenW, betrokken bij de voorbereiding van deze regelgeving.

Nieuwe tachograaf

EU-maatregelen moeten zorgen voor eerlijker transport en betere registratie van rusttijden.

De EU heeft een nieuw pakket aan maatregelen opgesteld om een eerlijke transport en een betere registratie van rij- en rusttijden te krijgen: het EU Mobility Package. Veel van de eisen uit het pakket hebben te maken met rij- en rusttijden en zijn gedeeltelijk al ingevoerd. Zo moet het cabotagevervoer inzichtelijker worden. Cabotagevervoer is het vervoer dat door een buitenlandse onderneming binnen de Nederlandse landsgrenzen plaatsvindt. Hieraan zijn spelregels verbonden. Zo mag een buitenlandse onderneming na het passeren van onze landsgrens maximaal drie transporten achter elkaar verrichten binnen zeven dagen, daarna is er een cooling off-periode van vier dagen. Om de controle hierop te verbeteren is het van belang om de positie (geografische coördinaten) te registreren als een transport de landsgrens passeert, wanneer het transport wordt geladen en gelost en bij aanvang en einde werktijd. De nieuwe tachograaf G2V2 kan dit allemaal registreren.

Voor deze tachograaf is nieuwe wetgeving gemaakt. De G2V2- tachograaf moet zijn ingebouwd in alle nieuwe voertuigen die vanaf 21 augustus 2023 worden toegelaten, gekentekend en tenaamgesteld. Naast de inbouw van nieuwe tachografen in nieuwe voertuigen, is ook een retrofit-programma opgenomen in de regelgeving voor de bestaande ‘oude’ tachografen. Retrofit is het aanpassen van machines en werktuigen zodat deze weer voldoen aan de moderne eisen. Het retrofit-programma geldt alleen voor voertuigen die bij vervoer landsgrenzen passeren. Vanaf 19 augustus 2025 moeten alle voertuigen van meer dan 3500 kg die buitenlands vervoer doen zijn voorzien van een G2V2-tachograaf.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed