Corona treft ook de dienstverlening van de RDW

Mensen mogen bijvoorbeeld tijdelijk langer doorrijden meteen verlopen rijbewijs. Het coronavirus treft ook de dienstverlening van de RDW. Door de maatregelen rondom corona heeft de RDW de dienstverlening opeen aantal onderwerpen tijdelijk aangepast. Zo is er een digitale noodprocedure ingericht voor de import van voertuigen. Ook werd op 25 mei 2020 bijvoorbeeld de Europese Noodverordening (EU) 2020/698 gepubliceerd met specifieke en tijdelijke maatregelen op transportgebied. Voor de RDW is deze Verordening met name relevant op het gebied van rijbewijzen. Door de coronamaatregelen is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen uit een bepaalde periode tijdelijk langer geldig zijn.

Nieuw samenwerkingsakkoord in de maak door Brexit

De RDW heeft scenario’s uitgewerkt voor de mogelijke gevolgen. De Brexit werd een aantal keren uitgesteld, maar op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie dan toch verlaten. Nu geldt een overgangsfase. In deze periode onderhandelende EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoorden blijven alle EU-regels en -wetten voor het VK van kracht. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt pas nadat de onderhandelingen zijn afgerond. De nieuwe afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode, die eindigt op 31 december 2020. De RDW heeft diverse scenario’s uitgewerkt. Het gaat hier om maatregelen voor de mogelijke gevolgen voorde taakgebieden van de RDW.

Internationale samenwerking van groot belang

De RDW oefent zo invloed uit op nieuwe wet- en regelgeving. De RDW blijft actief inzetten op een goede internationale positie van Nederland. Momenteel is de RDW voorzitter en secretaris van de European Association of Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg), een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Hier wordt gewerkt aan diverse onderwerpen,zoals uitwisseling van technische (CVO-)kenmerken, herregistratie van voertuigen, harmonisatie van registratieprocessen en datakwaliteit, mobiele rijbewijzen en de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor internationale gegevensuitwisseling. Via EReg kan de RDW invloed uitoefenen op de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving. EReg heeft ook goede relaties opgebouwd met de American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA) en Austroads, de Australische koepelorganisatie van registratie-autoriteiten. Daarnaast heeft RDW een bestuurszetel in het dagelijks bestuur van CITA en vindt samenwerking plaats op internationaal niveau, bijvoorbeeld met koepelorganisaties zoals CIECA.

EUCARIS

EUCARIS is een systeem waarmee de Europese voertuig- en rijbewijsregistratie-autoriteiten gegevens met elkaar uitwisselen. Bijvoorbeeld bij import en export van voertuigen, de omwisseling van rijbewijzen en bij de handhaving van verkeersovertredingen. EUCARIS is inmiddels uitgegroeid tot hét gegevensuitwisselingsplatform binnen Europa voor mobiliteit gerelateerde data; ruim 30 landen gebruiken het. Ook hier speelt de RDW een grote rol: we leveren de EUCARIS-voorzitter, voeren het EUCARIS-secretariaat en ontwikkelen en beheren de ICT. Ook ondersteunt de RDW de uitrol van het systeem in heel Europa.

Voor de vorming, harmonisatie en het onderhoud van reglementen en eisen aan toelating van voertuigen, vervoer gevaarlijke stoffen en vervoer bederfelijke waar praat de RDW mee in internationale gremia bij de Europese Commissie en bij de UNECE in Geneve.