Innovatie in mobiliteit

Met de voorgenomen plannen maakt de RDW als de Nederlandse voertuigautoriteit innovatie in mobiliteit mogelijk. Aan de hand van toekomstbeelden over het mobiliteitsdomein is de RDW continu in gesprek met overheden, brancheorganisaties en het bedrijfsleven. Om te komen tot een gedeelde visie en gezamenlijke oplossingen voor de uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. De RDW slogan ‘iedereen veilig en vertrouwd op weg’ is op een aantal strategische pijlers gebaseerd.

Strategische pijlers

Ten eerste vernieuwt de RDW vanuit continuïteit. Privacy en online security zijn belangrijke onderwerpen. De manier waarop de RDW met persoonsgegevens van burgers, klanten en eigen medewerkers omgaat, heeft continu aandacht. Dit jaar in het bijzonder vanwege het voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Digitaliseren dienstverlening

Ten tweede vraagt de maatschappij de RDW anno 2018 om toegesneden dienstverlening. Bedrijven en burgers merken dat de RDW zijn dienstverlening digitaliseert en tegelijkertijd oog blijft houden voor unieke, individuele situaties. Erkenninghouders kunnen nu bij alle RDW- keuringsstations digitaal een aanvraag doen voor identificatie van een voertuig. Voor burgers en bedrijven is het tevens mogelijk online hun voertuigen over te schrijven. Burgers kunnen hiervoor nu gebruik maken van een DigiD-app waarmee een eenmalige controle van het identiteits-bewijs is uitgevoerd. Bedrijven gebruiken hiertoe eHerkenning.

Ketensamenwerking

Ten derde kent mobiliteit vergaande uitdagingen en ontwikkelingen zoals de overgang van fossiele brandstof naar elektrisch rijden en waterstof. In huidige tijden kan geen organisatie dat alleen aan. De RDW hecht om die reden veel waarde aan ketensamenwerking, met zowel bestaande als nieuwe partners, nationaal en internationaal. De RDW organiseert daarom met partners belangrijke congressen als het International Symposium Heavy Vehicle Transport Technology komende oktober in Rotterdam. En medio juni 2019 in de regio Eindhoven het ITS European Congress en de International Technical Conference on The Enhanced Safety of Vehicles (ESV).

In de bijlage van deze speciale Prinsjesdag vindt u een Documentuitgewerkt overzicht van programma’s en projecten (pdf, 6mb) van de RDW voor 2019, die aansluiten bij de 3 hierboven genoemde strategische pijlers.