Toezicht op erkenningen

In 2019 wordt een vervolg gegeven aan het doorvoeren van diverse verbeteringen in de taak ‘Toezicht op erkenningen’. Het gaat hier onder meer om: 

  • Maatwerk in toezicht: meer aandacht voor achtergrond en omstandigheden van een erkenninghouder. 
  • Risicogestuurd toezicht: door onder meer gebruik te maken van data op basis van ervaringen met erkenningshouders. 
  • Modernisering van het erkenningenstelsel: wordt uitgevoerd met het in 2017 gestarte project Moderniseringen erkenningen en toezicht (MERK).

Aanpak fraude met tellerstanden

In april 2018 heeft de minister van IenW de RDW de opdracht gegeven om een aantal maatregelen door te voeren om fraude met tellerstanden te voorkomen. Dit zijn onder andere:

  • Het loslaten van de grens van 150 euro voor registratie bij reparatie, onderhoud en banden.
  • Registratie bij motorfietsen.
  • Een pilot voor het aanbieden van tellerstand-informatieproducten, zoals het tellerrapport.

Samen met de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) gaat de RDW zich inspannen om de registratie van tellerstanden verder te optimaliseren, om zo fraude met tellerstanden terug te dringen.

Aanpak BTW-fraude

In oktober 2018 is in Brussel een wijziging goedgekeurd van verordening No 904/2010 betreffende administratieve samenwerking en de bestrijding van BTW-fraude. De bijbehorende implementatieverordening is 30 april 2019 aangenomen. Hierin wordt mogelijk gemaakt dat gegevens over voertuiggegevens en eigenaar/houdergegevens door de Europese RDW’s worden verstrekt aan Europese belastingautoriteiten. De internationale gegevensuitwisseling zal via EUCARIS verlopen. In Nederland zijn de belastingdienst en de RDW betrokken. 

Modernisering Abonnementen Services (MODAS)

In 2019 wordt samen met de ketenpartners gewerkt om on demand en realtime gegevens uit het kentekenregister aan te bieden. Nu gaat dat nog met een systeem op basis van abonnementen waarmee gegevens in bulk worden aangeleverd. De RDW wil deze gegevens flexibeler en sneller kunnen aanbieden aan zijn ketenpartners.

Toegang Externe Dienstverlening

Met het programma Toegang Externe Dienstverlening wil de RDW de continuïteit van de toegangscontrole (authenticatie) op zijn digitale dienstverlening voor bedrijven waarborgen. De RDW heeft hierbij een strategie waarbij zowel het generieke middel eHerkenning als het eigen RDW authenticatiemiddel wordt ondersteund. Binnen het programma worden een aantal diensten ontsloten met eHerkenning (beveiligingsniveau 3). Daarnaast worden de eigen RDW-certificaten verstevigd en veiliger gemaakt. Deze certificaten bevatten software waarmee erkenninghouders worden herkend. Binnen het programma wordt ook een verkenning uitgevoerd om de dienstverlening met behulp van moderne technologie nog veiliger te maken.

Tol

Het ministerie van IenW is van plan om vanaf de openstelling van twee nieuwe trajecten (ViA15 en Blankenburgverbinding) tijdelijke tolheffing met automatische kentekenplaatherkenning in te voeren. De tolheffing in Nederland wordt samen met Rijkswaterstaat, het CJIB en de RDW voorbereid. Bij tolheffing wordt onder andere door de RDW ritinformatie verzameld op basis waarvan het CJIB kan factureren. Door een verschuiving in de planning van de aanleg van deze trajecten, wordt de eerste openstelling en daarmee de eerste toltransactie niet eerder dan eind 2023 verwacht.

Vrachtwagenheffing

Er worden voorbereidingen getroffen om vrachtwagenheffing in te voeren in Nederland. Dit houdt in dat nationaal en internationaal vrachtverkeer per gereden kilometer een tarief betaalt. Een systeem dat lijkt op de vrachtwagenheffing in België. Onder leiding van het ministerie van IenW werkt de RDW hier aan mee.  

Milieu en parkeren

De RDW draagt bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen, onder meer door uitvoering van de Europese regelgeving voor schonere lucht. Samen met het ministerie van IenW heeft de RDW 3 thema’s gekozen waarmee op korte termijn veel winst te behalen is.

Betere banden

Onderzoek wijst uit dat jaarlijks 1,7 megaton CO2 minder wordt uitgestoten als elke auto in Nederland op betere banden op de juiste spanning zou rijden. Bandenspanning en het bandenprofiel zijn daarom onderdeel van de APKkeuring. De RDW is marktleider op het gebied van bandencertificering. Hiervoor worden veel banden op het RDW-testcentrum op Europese en mondiale eisen getest. De RDW ondersteunt ook de campagne ‘Kies de beste band’.

Milieuzones

Voor de gemeenten Utrecht en Alkmaar worden de milieuzones en verblijfsrechten voor voertuigen al langere tijd in het Nationaal Parkeer Register (NPR) bijgehouden. De ambitie is om op termijn ook de milieuzones van andere gemeenten in het register te ontsluiten. Zo wordt duidelijker welke voertuigen wel of niet een stad in mogen.

Slimmer parkeren

De RDW beheert het NPR; de database van alle betaalde parkeerplekken, carpoolplaatsen en P+R-locaties. Als die worden gekoppeld aan de actuele bezetting, kunnen partijen zoals TomTom of Google deze informatie verwerken in hun systemen. Zo kunnen automobilisten snel en efficiënt een parkeerplaats vinden. Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, verbetering van de luchtkwaliteit en minder brandstofkosten voor de consument. Ook verhoogt het de veiligheid op de weg, omdat weggebruikers minder lang zoekend om zich heen kijken.