Rechtszekerheid

Burgers en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op een overheid die hun rechten en plichten borgt. Hierbij hoort een onafhankelijke en juiste registratie van gegevens. De RDW registreert en beheert voertuig- en rijbewijsgegevens, borgt de beschikbaarheid en de kwaliteit ervan en legt verantwoording af over het gebruik van deze gegevens. Burgers en bedrijven hebben inzage- en correctierecht op de gegevens die over hen, hun voertuig en hun voertuigdocumenten staan geregistreerd. De gegevens zijn onder meer van belang bij de verkeershandhaving en de bestrijding van voertuigfraude.
 

Experiment online verlenging rijbewijs groot succes

Online verlengen uiterlijk 2024 landelijk ingevoerdSamen met 29 gemeenten heeft de RDW een experiment uitgevoerd waarbij burgers de verlenging van hun rijbewijs online kunnen aanvragen. Het doel van de pilot: eenvoudige manier van aanvragen, gemakkelijke en snellere service, betere kwaliteit foto’s op rijbewijzen en minder fraude. In 2020 is het experiment geëvalueerd door het ministerie van IenW. Het online aanvragen is een groot succes. In 2020 zijn meer dan 65.000 rijbewijsverlengingen online aangevraagd. De burgers die hiervan gebruikmaakten, geven de dienstverlening een 8. Veel aanvragen vinden plaats buiten de openingstijden van de gemeenten en relatief vaak in het weekend. In maart 2021 heeft het ministerie van IenW het besluit genomen om het online verlengen van het rijbewijs per uiterlijk 10 oktober 2024 landelijk in te voeren. Tot die tijd loopt de pilot gewoon door en in de tussentijd sluiten stapsgewijs meer gemeenten zich hierbij aan.
 

Het eID op het rijbewijs

Veilig communiceren met de overheid en digitale diensten gebruiken
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt – in samenwerking met onder andere het ministerie van IenW - aan de Wet digitale overheid. In deze wet wordt onder andere geregeld dat de RDW op het rijbewijs een zogeheten publiek identificatiemiddel (eID) plaatst. Sinds medio 2018 hebben rijbewijzen een nieuwe eID-functionaliteit. De bezitter kan in de toekomst met DigiD én het rijbewijs inloggen op websites van de overheid, zorginstellingen, pensioenfondsen
en verzekeraars. Deze manier van inloggen geeft extra zekerheid over de identiteit van de persoon die inlogt. De burger kan hiermee zeer veilig communiceren met de overheid en digitale diensten afnemen. Dat maakt het mogelijk om vertrouwelijke informatie en gevoelige diensten online aan te
bieden. Burgers kunnen in de toekomst zelf beslissen of zij het rijbewijs hiervoor willen gebruiken.

De RDW heeft in 2019 alle voorbereidingen succesvol afgerond om het eID in te zetten zodra de Wet digitale overheid wordt ingevoerd. Dit hebben we gedaan in nauwe samenwerking met het ministerie van BZK, Logius en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Het wachten is nu op de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid (naar verwachting in juli 2022). 

Online aangifte bij verlies rijbewijs

Sinds 1 juli 2021 niet meer naar het gemeentehuis als je je rijbewijs kwijt bent
De vermissing van je rijbewijs digitaal doorgeven, zonder dat je daarvoor naar het gemeentehuis hoeft. Vooral voor een rijbewijs voorzien van elektronische identificatie (eID) is het van groot belang dat de vermissing snel kan worden gemeld, om misbruik van je elektronische identiteit te voorkomen. Sinds 1 juli 2021 is het mogelijk om digitaal melding te doen van verlies van je rijbewijs.

Keuringen bij (her)inschrijving in de toekomst online

Door succesvolle tijdelijke coronaprocedure wijzigt de RDW de reguliere importprocedure
Als gevolg van het coronavirus, heeft de RDW een aantal maatregelen genomen. Zo is er een tijdelijke procedure voor de import van voertuigen. Die houdt in dat we (het merendeel van de) voertuigen keuren aan de hand van foto’s en digitale documenten, en niet fysiek. Door onze goede ervaringen met deze procedure, werken we nu samen met het ministerie van IenW aan het verbeteren van het reguliere (her)inschrijvingsproces. Het idee is dat bedrijven in de toekomst online een aanvraag indienen voor inschrijving in het kentekenregister. Deze bedrijven staan onder toezicht van de RDW. Bij de aanvraag levert het bedrijf betrouwbare gegevens en foto’s aan. Een van de voordelen voor deze bedrijven is dat wij de inschrijving zo sneller kunnen afhandelen. Naar verwachting keuren we in deze nieuwe procedure nog maar 10% van de aanvragen fysiek. Hierbij richten we ons vooral op de hoog-risicovoertuigen. Op deze manier kunnen we meer tijd en aandacht besteden aan voertuigen die dat nodig hebben. 

Single Digital Gateway

De RDW maakt website toegankelijk voor burgers en bedrijven uit alle EU-lidstaten
De Single Digital Gateway is de Europese toegangspoort die Europeanen toegang gaat geven tot informatie en procedures. Een aantal diensten moet volledig digitaal beschikbaar worden gesteld voor grensoverschrijdend verkeer binnen de EU. De RDW is momenteel bezig met de implementatie van het eerste deel van deze verordening. De verordening vereist bijvoorbeeld dat een deel van de huidige informatie en diensten in een andere taal aangeboden wordt. Zo is er nu op onze website al informatie in het Engels te vinden over de rechten, plichten en regels die van toepassing zijn in het kader van de interne markt, zoals tijdelijke of permanente verplaatsing van motorvoertuigen naar een andere lidstaat; verkrijging en verlenging van rijbewijzen en afsluiten van motorrijtuigenverzekering. 
Het tweede deel van de verordening gaat over het inregelen dat een burger of bedrijf online een motorvoertuig kan registreren. We kijken op dit moment op welke manier we dit kunnen doen. Deze werkwijze sluit gedeeltelijk aan bij de (tijdelijke) online procedure voor import van voertuigen. De Europese Commissie werkt momenteel samen met de EU-lidstaten aan het vormgeven van de uitvoeringshandeling OOP (Once Only Principle). Dit houdt in dat burgers, bedrijven en instellingen één keer bepaalde standaardinformatie hoeven te verstrekken aan autoriteiten en administraties. De RDW volgt deze ontwikkeling op de voet.
 

Verbeteren van het toezicht op erkenningen

De RDW werkt aan een toekomstgericht erkenningenstelsel en de aanpak van malafide bedrijven
De RDW verleent erkenningen (zoals apk en bedrijfsvoorraad) en bevoegdheden (bijvoorbeeld Online Registratie Exporthandelaren) aan bedrijven die deze aanvragen. Deze bedrijven moeten dan wel aan een aantal eisen voldoen. De RDW werkt aan het verbeteren van het toezicht op deze erkenningen.
Een van de redenen dat we dit doen, is dat we steeds meer aandacht hebben voor het aanpakken van malafide bedrijven en ondermijning. We werken hiervoor samen met andere overheden en toezichthouders. Zo is het streven dat we ons in 2021 aansluiten bij landelijke en regionale samenwerkingsverbanden, zoals het LIEC en het RIEC. Hierin werken overheidspartijen zoals onder andere de politie, de Belastingdienst, provincies en gemeenten samen om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. Dankzij deze samenwerkingen is het mogelijk om meer informatie te delen en om verschillende overheidsbrede aanpakken te ontwikkelen voor specifieke regio’s. Daarnaast richten we onze processen en systemen zo in dat de kans dat de aanvrager onbewust een fout maakt, zo klein mogelijk is. En als de aanvrager bewust de regels overtreedt, dan kiezen we voor een interventie die bij de situatie past. Verder werken we aan de implementatie van het nieuwe erkenningenstelsel. Dit gebeurt in nauw overleg met het ministerie van IenW en de brancheorganisaties. Het nieuwe erkenningenstelsel sluit aan bij ontwikkelingen in de markt en verbetert de effectiviteit van het toezicht. Zo krijgt de RDW de mogelijkheid om in één keer alle erkenningen in te trekken bij zware overtredingen zoals fraude of bedreiging.
 

Flinke daling tellerfraude

Het uitwisselen van tellerstanden met België wordt vanaf 2022 standaard werkwijze van de RDW
Al enkele jaren wisselen we als pilot tellerstanden uit tussen België en Nederland. Uit een evaluatie van deze pilot is gebleken dat het uitwisselen van tellerstanden een zeer positieve invloed heeft op het bestrijden van tellerfraude. In enkele jaren is het aantal fraudegevallen tientallen procenten gedaald, tot net onder de 2% van alle personen- en lichte bedrijfsvoertuigen. Daarom hebben we samen met het ministerie van IenW besloten de pilot om te zetten naar een standaard werkwijze.
Waarschijnlijk is dit begin 2022 een feit. Dan worden de Belgische tellerstanden in het register opgenomen en zijn ze voor Nederlandse burgers zichtbaar op het RDW-Voertuigrapport. Ons doel is om komend jaar het RDW-Voertuigrapport ook beschikbaar te maken op occasionwebsites waar voertuigen te koop worden aangeboden. Zo kunnen we burgers voor de aankoop van een voertuig informeren over onder andere een eventuele recall en de reeks tellerstanden. Om grensoverschrijdende fraude met tellerstanden tegen te gaan, zet de RDW zich de komende tijd in om de uitwisseling van tellerstanden met andere lidstaten uit te breiden.
 

Tijdelijke tolfheffing Blankenburgverbinding en ViA15

De RDW speelt een centrale rol in de uitvoering van de tijdelijke tolheffing
De RDW speelt een centrale rol in de tijdelijke tolheffing op de Blankenburgverbinding en de ViA15 (de geplande verbinding tussen de A15 en de A12). Vanwege de beperkte financiële ruimte op de rijksbegroting voor de aanleg van infrastructuur, is voor deze twee ontbrekende schakels in het
Nederlandse wegennet gekozen voor tolheffing. De aanleg van de ViA15 is voorlopig uitgesteld. Hierdoor is besloten om ook de start van invoering van de tolheffing uit te stellen. Daardoor heeft de RDW 2018 ingevuld met een overbruggingsfase en in 2019 hebben we de organisatorische inbedding en governance verder onderzocht. Halverwege 2020 hebben we het project opnieuw gestart, waarbij we dat jaar voornamelijk hebben gebruikt voor een update van de kaderdocumentatie, die nodig is om de tolheffing voor te bereiden. Daarnaast heeft in april 2021 besluitvorming plaatsgevonden over de rol van de RDW als centrale uitvoeringsorganisatie in de keten die de ketenpartners aanstuurt. In 2021 hebben we een uitvoeringstoets uitgevoerd op onze nieuwe en bestaande taken en op onze rol als centrale uitvoerder in de keten. De openstelling van het tolsysteem van de Blankenburgverbinding staat gepland voor 2024.