Elektronische identiteit (eID) op het rijbewijs

Met het rijbewijs kunnen mensen straks zaken doen met de overheid. Sinds 4 juni 2018 worden rijbewijzen uitgerust met een eID-functionaliteit waarmee in de toekomst met DigiD kan worden ingelogd op websites van (semi) overheidsinstanties. Deze manier van inloggen geeft extra zekerheid over de persoon die inlogt en maakt het mogelijk zeer vertrouwelijke informatie en gevoelige diensten online aan te bieden. Dit is onderdeel van het programma eID. Dit authenticatiemiddel wordt operationeel na invoering van de wet Digitale Overheid.

Digitaliseren aanvraagproces rijbewijzen (DAR)

Het rijbewijs kan in een pilot digitaal worden aangevraagd De digitale aanvraag van rijbewijzen en de geautomatiseerde fotovergelijking zijn inmiddels mogelijk. Op 29 maart 2017 heeft het ministerie van IenW de experimenteerbepaling elektronisch aanvragen rijbewijs gepubliceerd. Vervolgens is in oktober 2018 de pilot DAR gestart. De pilot maakt gebruik van erkende fotografen, erkende fotocabines en een online aanvraagapplicatie bij de RDW. In 2019 worden er 30 gemeenten aangesloten. De pilot moet uitwijzen of de betrouwbaarheid, veiligheid en dienstverlening rondom het rijbewijs wordt vergroot. De resultaten van de pilot bepalen het vervolg in 2020.

Gebruikersregistratie en smart documents

Nieuwe mobiliteitsconcepten vragen om actuele mobiliteitsinformatie De maatschappelijke behoefte aan actuele informatie uit het kentekenregister wordt steeds groter. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het registreren van bestuurders van deel- en huurauto’s voor het vaststellen van de verantwoordelijke bij verkeersovertredingen. De techniek biedt hiervoor nieuwe mogelijkheden zodat het mogelijk wordt om het kentekenbewijs te tonen op bijvoorbeeld een smartphone. 

Aanpak btw-fraude

Beter samenwerken in Europa om fraude tegen te gaan  We gaan in Europa beter samenwerken bij het bestrijden van btw-fraude. In oktober 2018 is hiervoor een wijziging goedgekeurd (Verordening (EU) 904/2010) en in april 2019 is de implementatieverordening aangenomen. Het is nu mogelijk dat Europese voertuigautoriteiten gegevens over het voertuig en de eigenaar verstrekken aan belastingautoriteiten in andere Europese landen. De internationale gegevensuitwisseling verloopt via EUCARIS (EUropean Car and driving licence Information Systeem). In Nederland zijn de Belastingdienst en de RDW hierbij betrokken. 

Verbeteringen bpm-aangifte proces

De RDW gaat mogelijk een rol spelen bij de waardebepaling van geïmporteerde voertuigen Het ministerie van Financiën heeft gemeld dat er bij geïmporteerde tweedehandsauto’s soms een te lage taxatiewaarde wordt opgegeven waardoor te weinig bpm wordt betaald. De Belastingdienst en het ministerie van Financiën voeren daarom samen met de RDW en in overleg met het ministerie van IenW een verkenning uit om te onderzoeken of de RDW een rol kan spelen bij de validatie van de waardebepaling voor de bpm-aangifte. De betrokken partijen stemmen momenteel verschillende voorstellen met elkaar af om zo op hoofdlijnen een beeld te krijgen van de beste uitvoeringswijze.

Maatschappelijk verantwoord handhaven

Effectieve handhaving met oog voor mensen. Ondanks alle inspanningen voldoet een groep kentekenhouders (nog) niet aan de voertuigverplichtingen, zoals het verzekeren van een voertuig. Gezamenlijk met partners uit het sociale domein wil de RDW nog meer inzicht in deze groep krijgen om vanuit die kennis zo optimaal mogelijk te kunnen handelen. Geleidelijk gaat de RDW van een kentekengerichte aanpak naar een persoonsgerichte aanpak. Zo gaat de RDW bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met de verzekeraars verder met het moderniseren van het beheersysteem van het Centraal Register WAM. Doel is minder foutieve verzekeringsregistraties in het register en het sneller registreren van de verzekeringen.

Data uit voertuigen

De RDW zet zich in voor het borgen van privacy en security. Nieuwe auto’s zitten vol met data. De bijbehorende datastromen zijn belangrijk voor de RDW. De komende tijd gaat de RDW analyses en proeven doen om de mogelijkheden te inventariseren om deze data te gebruiken voor de wettelijke taken en dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is digitale identificatie door het uitlezen van het voertuigidentificatienummer of digitale voertuiginformatie door het uitlezen van onderhoudsinformatie.

Aanpak fraude met tellerstanden

RDW werkt met ketenpartners aan betrouwbare tellergegevens. Samen met Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) en de ketenpartijen werkt de RDW doorlopend aan het stimuleren van betrouwbare tellerdata voor consumentenin Nederland en het bestrijden van tellerfraude. Voor autobedrijven is eveneens het doel om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Met elkaar voeren we 19 actiepunten uit die elk op eigen wijze bijdragen aan de doelstellingen, zoals: meer tellerregistraties in het RDW-register, betere kwaliteit van het registratieproces en de tellerproducten, groter bewustzijn bij consumenten en autobedrijven over vermindering van de risico’s bij import en export van voertuigen (o.a. door campagnes en gratis tellerproducten), de aanpak  van fraudeurs (samen met het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en het Openbaar Ministerie) en het internationaal stimuleren van tellerregistraties en -uitwisseling.

De RDW-diensten worden verder gedigitaliseerd

De RDW-diensten worden verder gedigitaliseerd. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van burgers en bedrijven De digitalisering zet ook door bij de RDW. In verband met privacyregelgeving en de regie op eigen gegevens krijgt elke klant in 2020 een persoonlijke RDW-omgeving waar hij of zij de eigen gegevens kan raadplegen en downloaden. Mensen die digitaal minder vaardig zijn, ontvangen hierbij extra hulp. Want iedereen moet gebruik kunnen maken van onze diensten.

Verbetering bedrijfsprocessen

Processen laten aansluiten op verwachtingen en behoeften van onze klanten De RDW is voortdurend bezig de processen te verbeteren om ze beter aan te laten sluiten bij de verwachtingen en behoeften van klanten. Daarnaast is het up-to-date houden van programmatuur voor de RDW essentieel. Dit leidt tot structureel onderhoud en periodieke herziening van applicaties. Zo blijft de programmatuur het bedrijfsproces optimaal ondersteunen en aansluiten op de veranderende omgeving.

Brexit

De RDW bereidt zich voor op de mogelijke gevolgen. De uittredingsprocedure van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie is in gang gezet. Hoewel niet bekend is op welke wijze en onder welke voorwaarden dat gaat gebeuren, heeft de RDW diverse scenario’s uitgewerkt. Het gaat hier om maatregelen voor de mogelijke gevolgen voor de taakgebieden van de RDW.