Modernisering erkenningen en toezichtsbeleid (MERK)

Het project MERK moderniseert het stelsel van RDW-erkenningen, bevoegdheden en het toezicht daarop. Dit stelsel geeft erkende bedrijven in de voertuigbranche diverse bevoegdheden. Het stelt ook kaders waarbinnen deze bedrijven moeten werken. Het project MERK kijkt onder meer naar een verbeterde opzet van de erkenningenstructuur. Hiermee kan flexibeler worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen, zoals bij de aanpak van fraudezaken. Deze nieuwe werkwijze wordt afgestemd met de betrokken branchepartijen. MERK wordt in 2018 gecontinueerd.  

Modernisering Abonnementen Services (MODAS)

In 2018 wordt een pilot gestart om samen met de ketenpartners gegevens uit het kentekenregister ‘on demand en real time’ te bieden. Nu gaat dat nog met een systeem op basis van abonnementen waarmee gegevens in bulk worden aangeleverd. De RDW wil deze gegevens flexibeler en sneller kunnen aanbieden aan zijn ketenpartners.

Ontwikkelingen registratie tellerstanden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beraadt zich op verbeteringen in de registratie en informatievoorziening van tellerstanden. De minister biedt deze verbeteringen op korte termijn aan aan de Tweede Kamer. Aanleiding hiervoor is de evaluatie van drie jaar tellerregistratie in Nederland, waar ook enkele branche-partijen aan hebben meegewerkt. Het ministerie verzocht de RDW vervolgens om enkele aanbevelingen uit deze evaluatie in een zogeheten uitvoeringstoets te onderzoeken. Als de Kamer heeft ingestemd worden de verbeterpunten in samenwerking met de branche in 2018 gerealiseerd.  

Taskforce fraude bij import en schade

In 2017 is een Taskforce opgericht waarbij RDW en branchepartijen onderzoeken hoe fraude kan worden geminimaliseerd bij de import van schadevoertuigen. Dit onderzoek loopt door in 2018.  

Nieuwe toepassingen Nationaal Parkeer Register

Begin 2018 zijn 85 gemeenten aangesloten bij het Nationaal Parkeer Register (NPR), waaronder de G4-gemeenten en 85% van de G32-gemeenten. NPR ondersteunt toepassingen zoals Mobiel betalen bij parkeren, Kentekenparkeerautomaten en Parkeervergunningen. Straks kan men ook mobiel betalen als men in de parkeergarages parkeert. Invoering van deze nieuwe toepassing voor parkeergarages staat voor 2018 gepland.  

Het NPR is een landelijke database – beheerd door de RDW – waarin alle actuele geparkeerde voertuigen (betaalde parkeerrechten) van aangesloten gemeenten, op kenteken geregistreerd staan. Het NPR biedt de noodzakelijke basisinfrastructuur waarmee gemeenten hun parkeerdiensten kunnen digitaliseren en vernieuwen. Dat biedt gebruikers veel parkeergemak, voor gemeenten gunstige tarieven door collectieve inkoop en een effectievere en efficiëntere handhaving.  

Tolheffing ViA15 en Blankenburgverbinding

De RDW is als een van de ketenpartners betrokken bij de uitwerking van de tolketen. De RDW is hierin verantwoordelijk voor de waarneming en registratie van passerende voertuigen, matching van de voertuigen met betalingen, het signaleren van te versturen herinneringsbrieven en het opleggen van bestuurlijke boetes na vaststelling van overtredingen. De RDW doet dit als onderdeel van de zogeheten tolheffende instantie.

Nadat in 2017 het ketenontwerp verder is geoptimaliseerd, wordt  in 2018 gestart met de werkzaamheden. De RDW gaat dan aan de slag met de detaillering van het ontwerp van de benodigde informatiesystemen en de aanbesteding van de registratiedienst (ANPR-camera’s en backoffice-systemen). Voor leasemaatschappijen en grootwagenparkbezitters werkt de RDW aan slimme koppelingen met het kentekenregister voor het beheer van accounts.