Risicogestuurd proces inschrijving importauto’s

Zo kan de RDW meer tijd en aandacht besteden aan verdachte voertuigen. De RDW verkent of en hoe erkenninghouders importvoertuigen met een laag risico kunnen inschrijven zonder dat altijd naar een RDW-keuringsstation gegaan hoeft te worden. Hierdoor ontstaat meer ruimte bij de RDW om te focussen op verdachte voertuigen. Het doel is een efficiënter proces met behoud van kwaliteit. Ook verkleint dit proces de verschillen tussen overschrijving van een Nederlands voertuig en een voertuig vanuit een ander EU-lidstaat. Bij de inrichting van het nieuwe importproces maken we ook gebruik van de ervaringen die zijn opgedaan met de tijdelijke importprocedure als gevolg van het coronavirus.

Controle waardebepaling geïmporteerde tweedehandsauto’s

De RDW gaat de opgegeven waarde bij bpm-aangifte controleren. Het ministerie van Financiën heeft geconstateerd dat er bij geïmporteerde tweedehandsauto’s soms een te lage taxatiewaarde wordt opgegeven, waardoor te weinig belasting (bpm)wordt betaald. De Belastingdienst en het ministerie van Financiën voeren daarom samen met de RDW en in overleg met het ministerie van IenW een verkenning uit. Doel daarvan is om te onderzoeken of de RDW een rol kan spelen bij de validatie van de waardebepaling voor de bpm-aangifte. Het streven is een levelplaying field te krijgen waarin altijd het juiste BPM bedrag wordt afgedragen.

We onderzoeken of het moment van de identiteitsvaststelling van het voertuig in het inschrijvingsproces gebruikt kan worden voor een fysieke controle van de opgegeven waarde in de bpm-aangifte. Een variant hierop is dat de RDW zelf een validatie van het bpm-rapport gaat uitvoeren. Inmiddels heeft het ministerie van Financiën ons gevraagd een uitvoeringstoets te doen. Uit de uitvoeringstoets moet blijken wanneer met de implementatie gestart kan worden. Vooruitlopend op deze implementatie bevat het Belastingplan 2021 een wetsvoorstel voor het verschuiven van het belastbaar feit in de bpm naar het moment van inschrijving.

Verbeteren van het toezicht op erkenningen

De RDW richt een toekomstgericht erkenningenstelsel in en werkt samen met collega-overheden en toezichthouders aan de aanpak van malafide bedrijven. De komende jaren werkt de RDW verder aan het verbeteren van het toezicht op de erkenningen. De effectiviteit van het toezicht staat hierbij centraal. We richten onze processen en systemen zo in dat de kans op fouten zo klein mogelijk is. Wanneer de regels wel worden overtreden, kiezen we een interventie die bij de situatie past.

De aanpak van malafide bedrijven en ondermijning krijgt steeds meer extra aandacht. De RDW zoekt hierbij de samenwerking met andere overheden en toezichthouders op en is van plan om in 2021 aan te sluiten bij landelijke en regionale samenwerkingsverbanden die ondermijning tegen gaan. Deze samenwerkingsverbanden maken het mogelijk om meer informatie te delen en een overheidsbrede aanpak te ontwikkelen voor specifieke regio’s.

Verder werken we aan de implementatie van het nieuwe erkenningenstelsel. Dit gebeurt in nauw overleg met het ministerie van IenW en de brancheorganisaties. Het nieuwe erkenningenstelsel sluit aan bij ontwikkelingen in de markt en verbetert de effectiviteit van het toezicht. Een voorbeeld is dat de RDW de mogelijkheid krijgt om in één keer alle erkenningen in te trekken bij zware overtredingen zoals fraude of bedreiging.

Elektronische identiteit op het rijbewijs

Zodra de wet Digitale overheid ingaat, kunnen mensen met hun rijbewijs inloggen op digitale overheidsdiensten meteen hoge beveiliging. Burgers en bedrijven moeten transacties met de overheid digitaal kunnen doen, vindt het kabinet. Om de identiteit van burgers vastte stellen, te registreren en te controleren zijn wetten, systemen, documenten en processen ontwikkeld. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en in samenwerking met Logius en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft de RDW het rijbewijs geschikt gemaakt om met de hoogste mate van beveiliging in te kunnen loggen op overheidsdiensten. Vanaf begin juni 2018 zijn alle rijbewijzen daarom bij afgifte voorzien van een digitale identiteit, een eID. Daarmee is het rijbewijs klaar voor de Wet Digitale Overheid die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt. Burgers kunnen dan met het rijbewijs met de hoogste mate van beveiliging gebruik maken van digitale overheidsdiensten.

Data uit voertuigen

De RDW is nauw betrokken bij (inter)nationale regels en standaardisatie. De ontwikkelingen bij autonome en zelfrijdende voertuigen hebben gevolgen voor de rol en taken van de RDW. Belangrijk onderwerp daarbij is de data in, uit en over het voertuig. Afgelopen jaren hebben we veel kennis opgebouwd over data, onder meer via eigen onderzoek en via praktijkproeven. Zo voert de RDW een pilot uit, waarin de data over de identiteit van het voertuig wordt vergeleken met de informatie die vanuit het fysieke voertuig beschikbaar is.

In mondiaal, in Europees en in nationaal verband wordt gewerkt aan wet- en regelgeving en standaardisatie. De RDW neemt deel aan de onderhandelingen of is op een andere manier betrokken. Daarnaast volgt de RDW de Europese datastrategie op de voet. De Europese Unie werkt aan een interne markt voor data, waarin:

  • gegevens tussen de verschillende EU-landen en de sectoren kunnen circuleren ten gunste van iedereen;
  • de Europese regels volledig in acht worden genomen, vooral wat betreft privacy, gegevensbescherming en mededinging en
  • eerlijke, praktische en duidelijke regels voor de toegang tot en het gebruik van data gelden.

Aanpak fraude met tellerstanden

De RDW werkt met ketenpartners aan betrouwbare tellergegevens. Samen met Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) en de ketenpartijenwerken we doorlopend aan betrouwbare tellerdata voor consumenten in Nederland. We willen tellerfraude voorkomen en oneerlijke concurrentie tussen autobedrijven tegengaan. 

De RDW bereidt samen met het ministerie van IenW een wijziging van het Besluit voertuigen voor, om de aanpak van fraude met tellerstanden verder te verbeteren. Er komt een verbod op handel in en rijden met apparaten die een teller van een motorvoertuig kunnen manipuleren. Ook wordt de registratie van tellerstanden op 3 manieren uitgebreid. Registratie wordt ook verplicht voor motorfietsen die harder rijden dan 45 km/u, bij onderhoud en reparaties van minder dan 150 euro en bij een bandenwissel. De verplichting tot registratie bij demontage vervalt. Als ingangsdatum wordt gekoerst op 1 juli 2021. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om eerder te starten met een pilot.

Om grensoverschrijdende fraude met tellerstanden tegen te gaan, zetten we ons in om de uitwisseling van tellerstanden met andere lidstaten uit te breiden. Daarnaast moet correcte informatie over tellerstanden op occasion-websites komen te staan. Tot slot wordt een verkenning uitgevoerd op het gebruik van tellerstanden die beschikbaar zijn vanuit fabrikanten.

Blokkade tenaamstelling van in beslag genomen voertuigen

De RDW past het kentekenregister aan, zodat een voertuig niet van eigenaar kan wisselen als een gerechtsdeurwaarder het in beslag heeft genomen. Om het burgerlijk procesrecht te verbeteren is het beslag- en executierecht aangepast. Eén van de uitgangspunten is dat de beslaglegging en executie zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden. De gerechtsdeurwaarder kan beslag op het voertuig leggen door het opmaken van een proces-verbaal. Hij hoeft het voertuig dus niet meer te zien. Dat bespaart tijd en kosten. Vanaf het voorjaar van 2021 kan het proces-verbaal worden ingeschreven in het kentekenregister. De RDW heeft het register daarop aangepast. Zo kan het voertuig niet meer worden overgeschreven op naam van een derde zonder de instemming van de gerechtsdeurwaarder. Als de gerechtsdeurwaarder het voertuig wil verkopen, ontvangt hij van de RDW het documentnummer en de tenaamstellingscode.

Digitale dienstverlening

De RDW werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De RDW werkt actief mee aan de digitale ambities van het regeerakkoord. Dit doet de RDW onder andere vanuit de rol van uitgever van eID op het rijbewijs, zodat toegang tot digitale diensten opeen hoog betrouwbaarheidsniveau mogelijk is. Ook is de RDW als houder van het kentekenregister actief betrokken bij het stelsel van basisregistraties, waar onder andere gewerkt wordt aan de verbetering van de kwaliteit en het gebruik van gegevens binnen de overheid.

De RDW wil burgers en bedrijven inzicht geven in de gegevens uit de registers (zoals kenteken, rijbewijs en parkeren) en wie deze gegevens gebruiken. Ook wil de RDW burgers de mogelijkheid geven regie te nemen op hun eigen gegevens, door bijvoorbeeld deze gegevens indien gewenst zelf beschikbaar te stellen aan andere partijen dan de overheid. Deze ontwikkeling staat bekend onder de naam ‘Blauwe Knop’. Deze knop is te vinden op Mijn.RDW.nl. 

De RDW werkt momenteel aan het verbeteren van de gegevensverstrekking aan een aantal grote afnemers. Binnen dit traject wordt een nieuwe, moderne manier van informatielevering gerealiseerd tussen de RDW en afnemers, bijvoorbeeld op het gebied van actualiteit en technologie. Daarnaast is het mindercomplex waardoor wijzigingen in de toekomst sneller doorgevoerd kunnen worden. Het nieuwe systeem komt tot stand in nauwe samenwerking met de afnemers.

Tijdelijke tolheffing

Na eerder uitstel is het project medio 2020 opnieuw gestart. De RDW speelt een rol in de tijdelijke tolheffing op twee nog aan te leggen tracés . Omdat de aanleg anderhalf jaar is uitgesteld, is besloten om ook de start van de realisatiefase van deze tolheffing uit te stellen. Medio 2020 is het project opnieuw gestart. De verwachting is dat het project in 2021 de realisatiefase in gaat.