Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft een prominente plek in de missie van de RDW. De RDW werkt via zijn taken mee aan nationale en internationale doelen op het vlak van klimaat, circulaire economie en luchtkwaliteit. Onze ambitie: iedereen schoon, zuinig en stil op weg. Sinds 2020 werken we samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan de hand van een strategische milieuagenda, waarin de belangrijkste aandachtsgebieden staan. Denk aan de vermindering van uitstoot, emissiecontrolesystemen, verduurzaming van mobiliteit en monitoring. Deze agenda stippelt de koers uit voor de komende jaren.
 

Emissie- en duurzaamheidslab

In 2022 wordt besloten of de RDW een nieuw lab zal ontwikkelen. 

De laatste jaren zijn er nieuwe eisen gesteld aan het monitoren van de werkelijke CO2-emissies en het werkelijke brandstof- of energieverbruik.  Lidstaten van de Europese Unie moeten controleren of de emissies van voertuigen nog overeenkomen met de gemeten emissies op basis waarvan de goedkeuring van het voertuig is afgeven. De nieuwe eisen gelden voor nieuwe personenauto’s, lichte en zware bedrijfsvoertuigen. In Nederland voert de RDW deze taak uit. We hebben op dit moment geen eigen testfaciliteiten om deze testen uit te voeren en zijn voor deze taak  afhankelijk van derden die deze testen in het buitenland verrichten. Daarom zijn we voornemens hiervoor een emissie- en duurzaamheidslaboratorium te ontwikkelen op de nog te realiseren locatie van het RDW-testcentrum in Marknesse. Een dergelijk laboratorium
draagt bij aan kennisontwikkeling en de ontwikkeling van beleid en regelgeving van de gebruiksfase. Het lab wordt nadrukkelijk neergezet als duurzaamheidslaboratorium om ook de vraagstukken van de nieuwe type voertuigen goed te kunnen beantwoorden. Denk aan banden en remslijtage, rijhulpsystemen, camera’s en sensoren, autonoom rijden en levensduur van accu’s en de actieradius van elektrische auto’s. Naar verwachting wordt nog in 2022 besloten of de RDW dit laboratorium zal ontwikkelen.

 

Duurzaamheidsbeleid

De RDW adviseert over maatregelen die bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Het ministerie van IenW heeft de RDW gevraagd advies te geven over maatregelen die bijdragen aan de (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn de komende EU-regelgeving op het vlak van circulariteit (zoals de wrakkenrichtlijn), het roadworthiness package en de nieuwe uitstootnormen (Euro 7). We verwachten hierdoor meer werk binnen de uitvoering. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van innovatieve voertuigen met alternatieve aandrijvingen zoals lichte en zware elektrische voertuigen, de invoering van het LEV-kader en het gebruik van waterstof voor mobiele machines, zoals kranen en bulldozers. In 2023 werkt de RDW samen met zijn omgeving verder aan het klaar maken voor de sprong naar 100% elektrisch rijden. In het Klimaatakkoord staat de afspraak om per 2030 alleen nog emissievrije voertuigen te verkopen. Om deze ambitie te realiseren is kennis en samenwerking nodig om het grote aantal elektrische voertuigen te kunnen toelaten, APK te keuren, te recyclen, enzovoorts. Deze ambitie raakt al onze taken.

Markttoezicht

Tijdelijke taakverdeling RDW en ILT.

Op 1 september 2020 is de nieuwe Europese Kaderverordening 2018/858 ingegaan. Deze verordening regelt het Europese systeem van typegoedkeuringen van motorvoertuigen, aanhangwagens en onderdelen. De belangrijkste aanpassingen zijn: het verhogen van de kwaliteit en onafhankelijkheid van typegoedkeuringen en tests, betere controle op voertuigen die in de markt worden aangeboden en toezicht op Europees niveau. Met de nieuwe verordening kan de hele keten, van fabrikant tot voertuigregistratie, beter voldoen aan de actuele eisen van veiligheid en duurzaamheid in heel Europa. In deze verordening is een verdeling opgenomen tussen taken en rollen van de goedkeuringsautoriteit en de markttoezichtautoriteit. Het ministerie van IenW heeft in een tijdelijke regeling twee tijdelijke toezichthouders aangewezen: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de RDW. Beide organisaties waren al betrokken bij toezichtactiviteiten. De verwachting is dat definitieve besluitvorming over de taakverdeling eind 2022 plaatsvindt. 

Open Data

Open data van de RDW als hulpmiddel bij de inzet van slimme mobiliteit.

In 2020 heeft het kabinet het wetsvoorstel Differentiatie parkeertarieven ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel maakt het voor gemeenten mogelijk om zero-emissie-voertuigen een lager parkeertarief aan te bieden dan reguliere voertuigen. Voor gemeenten is dit een manier om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. De RDW beschikt over informatie over zowel emissies als parkeertarieven. De eerste
ligt vast in het kentekenregister, de laatste in het Nationaal Parkeer Register (NPR). Gemeenten kunnen deze registers raadplegen om parkeertarieven vast te stellen. Gemeenten kunnen het NPR, de Open Data en Online Voertuiginformatie Zakelijk (OVI-Zakelijk) van de RDW ook inzetten voor de handhaving van een milieuzone. Als een camera met automatische kentekenplaatherkenning het kenteken fotografeert van een voertuig dat de milieuzone inrijdt, dan wordt er een koppeling gemaakt met de voertuigkenmerken. 

De RDW onderzoekt de mogelijkheid om ook dynamische parkeerdata te delen. Als wij de actuele bezetting van parkeerplaatsen delen (via Open Data), dan kan die worden gebruikt in mobiele apps en systemen van bijvoorbeeld TomTom en Google en voor diensten van Mobility as a Service (MaaS). Hierdoor kunnen automobilisten snel en efficiënt een parkeerplaats vinden. Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, verbetering van de luchtkwaliteit en minder brandstofkosten voor de consument. Ook vergroot het de veiligheid op de weg, omdat betere begeleiding van de bestuurder gevaarlijke situaties en manoeuvres op de weg voorkomt. De RDW neemt momenteel deel aan een pilot met deelauto’s, samen met het SHPV, een coöperatie van gemeenten. Er wordt gekeken of het mogelijk is om flexibele parkeervergunningen af te geven, zodat deelauto’s in meerdere gemeenten kunnen parkeren. De uitkomsten van deze pilot zijn in 2023 bekend.

Brandstof- en energieverbruik

Nieuwe scantools bij keuringsstations voor nauwkeurige monitoring.

Door nieuwe Europese regelgeving moeten lidstaten nieuwe taken uitvoeren rond het monitoren, rapporteren en verifiëren van CO2-uitstoot en brandstof of energieverbruik. Tijdens de APK moeten daarvoor boordinstrumenten worden uitgelezen die het brandstof- of elektriciteitsverbruik en de elektrische actieradius meten. Hiervoor moeten APK-keuringsstations speciale scantools hebben, en de verzamelde gegevens moeten op de goede manier worden verwerkt. Die gegevens worden vervolgens naar de RDW verzonden. Wij houden toezicht op het uitlezen van de gegevens en de verzending ervan. Naar verwachting moeten APK-keuringsstations medio 2023 de speciale scantools gebruiken. Er wordt gekeken naar een manier om (zo veel mogelijk) extra kosten voor erkenninghouders te voorkomen.

Wrakkenrichtlijn

Nieuwe richtlijnen voor hergebruik, recycling en nuttige toepassing.

Duurzame voertuigen stoten gedurende hun hele levensduur minder of geen schadelijke stoffen uit. Maar duurzaamheid gaat verder dan dat. Het gaat ook om grondstofgebruik en emissies tijdens de productie van voertuigen en in hoeverre materialen en onderdelen herbruikbaar zijn. Daarom
komt de RDW begin 2023 met een visie op voertuigcirculariteit voor de herziening van de Europese wrakkenrichtlijn. Deze richtlijn bevat maatregelen om afval van autowrakken en onderdelen ervan te voorkomen en te beperken door hergebruik, recycling en nuttige toepassing. De komende jaren wordt ook de Europese APK-regelgeving herzien. Samen met het ministerie van IenW zetten we ons in om de regelgeving voor APK beter aan te laten sluiten op die voor typegoedkeuring. Zo voldoet een voertuig tijdens de hele levensduur aan de eisen. 

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed