eID op het rijbewijs

Als de wet Digitale Overheid in 2019 is ingevoerd kan met de nieuwste generatie rijbewijzen, afgegeven sinds 4 juni 2018, worden ingelogd bij alle diensten met een DigiD-logo. De RDW heeft er voor gezorgd dat het rijbewijs van deze technologie is voorzien.

Digitaliseren aanvraagproces rijbewijzen

Sinds oktober 2018 is het voor Nederlanders in een aantal gemeenten mogelijk om digitaal rijbewijsverlenging aan te vragen. Het experiment wordt uitgevoerd in 30 gemeenten. Eind 2019 wordt het experiment geëvalueerd om te komen tot een definitief besluit tot landelijke uitrol in 2020. De eerste resultaten laten zien dat al meer dan 50% van de aanvragen plaatsvinden in avond uren en in de weekenden. De kwaliteit van de pasfoto op het rijbewijs is verbeterd. Burgers en gemeenten lijken tevreden over de nieuwe dienstverlening

Stop rijbewijs

Het ministerie van IenW is bezig met een wetsontwerp Stop rijbewijs. Hiermee kunnen Nederlanders op digitale wijze 24/7 direct melding maken van een vermissing van een rijbewijs of bij het vermoeden van identiteitsfraude met het rijbewijs. De RDW is bezig met een vooronderzoek naar de impact hiervan. De invoering wordt verwacht in 2019.

Aanpassing schorsingstermijnen

Sinds begin 2019 zijn de schorsingstermijnen flexibel. De voertuigeigenaar heeft aan het loket of online de mogelijkheid om zijn voertuig(-en) te schorsen voor 1, 2 of 3 jaar. Daarvoor kon dat alleen voor maximaal 1 jaar. De burger betaalt de kosten vooraf in één keer voor de gehele gekozen schorsingstermijn.

Online dienstverlening/digitale diensten

De RDW blijft de online dienstverlening verder uitbreiden. Zo wordt het mogelijk om de diensten op verschillende mobiele apparaten te gebruiken.

Maatschappelijk verantwoord handhaven

De RDW wil meer preventieve maatregelen inzetten, zodat alle eigenaren gaan voldoen aan hun voertuigverplichtingen. In samenwerking met het parket CVOM wordt gekeken of er een waarschuwingsbrief wet Aansprakelijkheidsverzekering voertuigen (WAM) na het einde van een verzekering verstuurd kan worden. Ook wordt onderzocht of de waarschuwingsbrief WAM na het einde van de schorsingsdatum gecontinueerd kan worden in 2019. Deze brief wordt nu verstuurd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Daarnaast heeft de RDW opdracht gegeven om het gedrag en de redenen van mensen die hun voertuigverplichtingen niet nakomen nader te onderzoeken. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek worden mogelijk nieuwe, passende acties opgestart.

Gevolgen Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie verlaten. Deze zogeheten Brexit vindt, afhankelijk van besluitvorming in het VK, in principe op 31 oktober 2019 plaats. Een no deal-Brexit op 31 oktober blijft een reëel scenario. In dit geval sluiten de EU en het VK geen uittredingsakkoord. Dit heeft tot gevolg dat diverse afspraken in Europees verband niet meer gelden voor het VK. Mocht het wel tot een akkoord komen, dan treedt een transitieperiode in werking die duurt tot 31 december 2020. De RDW is voorbereid op een eventuele no deal-Brexit. De Brexit heeft voor de RDW en zijn klanten gevolgen op het gebied van typegoedkeuringen, invoeren van voertuigen, de omwisseling van rijbewijzen, de geldigheid van verzekeringen, internationale gegevens- en informatieuitwisseling. Samen met alle betrokken divisies en afdelingen heeft de RDW de risico’s in kaart gebracht en een draaiboek met maatregelen opgesteld. Verder is speciale aandacht besteed aan de communicatie naar burgers en bedrijven. De importeurs van nieuwe voertuigen zijn op de hoogte gebracht over hoe ze nieuwe voertuigen moeten inschrijven die een typegoedkeuring uit het VK hebben.