Emissietesten bij voertuigen in gebruik

De RDW krijgt een nieuwe rol van toezichthouder op milieueisen. Naast de invoering van verscherpte milieu eisen is, mede door de dieselfraude, de toelating van nieuwe voertuigen en het toezicht daarop flink aangescherpt. Zo is een nieuw toezichtsysteem van in-service conformity ingevoerd. Dat betekent dat de RDW niet alleen emissietesten uitvoert bij toelating, maar ook bij voertuigen die in gebruik zijn. Op die manier kunnen we fabrikanten beter controleren. De RDW treft nu alle voorbereidingen in de bedrijfsvoering om deze nieuwe taak vanaf 1 januari 2021 goed uit te kunnen voeren.

Vermogensmeting elektrische en hybride voertuigen

De Verenigde Naties ontwikkelen een vaste procedure voor het bepalen van het totale vermogen. Er was tot voor kort nog geen uniforme procedure hoe het totale vermogen van voertuigen met meerdere motoren moest worden bepaald. Denk aan elektrische voertuigen met naafmotoren en hybride voertuigen. Daarom hebben de Verenigde Naties een nieuwe Global Technical Regulation ontwikkeld voor vermogensmeting. Deze wordt naar verwachting in 2021 geïmplementeerd in de UNECE-reglementen en ook in de EU-regelgeving. Hierdoor wordt deze procedure wereldwijd de norm voor alle voertuigfabrikanten.

Voorbereidingen vrachtwagenheffing

De RDW levert een bijdrage aan zorgvuldige invoering van deze heffing. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is afgesproken een vrachtwagenheffing in te voeren. De netto opbrengst hiervan wordt ingezet voor innovatie en verduurzaming van de Nederlandse transportsector. Uitgangspunt van het ministerie is een gecombineerde uitvoering door publieke en private partijen. Het kabinet streeft ernaar om het systeem voor vrachtwagenheffing vlot en zorgvuldig te implementeren. De start zal niet eerder dan 2024 zijn.

De RDW heeft in 2018 en 2019 een wetgevingstoets gedaan en een uitgebreide uitvoeringstoets naar zijn rol in de processen van toezicht en handhaving. In 2020 is de voorbereiding van de realisatie voor deze taken gestart. Het ministerie IenW heeft de RDW vervolgens om een uitvoeringstoets voor aanvullende taken op het gebied van de vrachtwagenheffing gevraagd. In 2021 volgt politieke besluitvorming over de vrachtwagenheffing en de opdracht aan de RDW.

Lagere parkeertarieven voor emissieloze voertuigen

De RDW beheert waardevolle informatie over uitstoot en parkeren die hierbij nodig is.In het regeerakkoord is overeengekomen dat emissie-loze voertuigen lagere parkeertarieven mogen krijgen. Zo hebben gemeenten een instrument in handen om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. Het wetsvoorstel Differentiatie parkeertarieven maakt een lager parkeertarief mogelijk voor emissieloze voertuigen.

De RDW beschikt zowel over informatie over emissies als over parkeertarieven. De eerste ligt vast in het kentekenregister, de laatste in het Nationaal Parkeer Register. We onderzoeken de mogelijkheid om beide registraties te koppelen en de gecombineerde informatie te ontsluiten. Zo kan deze informatie bij iedere parkeertransactie aangeboden worden. We kunnen deze gegevens als open data beschikbaar stellen. Zodra de RDW ook actuele bezettingen van parkeerplaatsen kan publiceren, kunnen aanbieders van navigatiesoftware deze informatie in hun systemen verwerken. Dan kunnen automobilisten snel en efficiënt een parkeerplaats vinden. Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, minder brandstofkosten en meer veiligheid op de weg. De RDW is in gesprek met het ministerie van IenW om ook deze dynamische parkeerdata te registreren en ontsluiten.

Innen en afdragen Afvalbeheerbijdrage

Afvalbeheerbijdrage verplicht bij eerste registratie voertuig in Nederland. Producenten en importeurs die in Nederland personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s op de markt brengen zijn verantwoordelijk voor het later inzamelen en recyclen van deze voertuigen. Namens - en gefinancierd door - de fabrieksimporteurs die voertuigen administratief registreren voert de stichting Auto Recycling Nederland (ARN) deze verantwoordelijkheid uit. Voertuigen die individueel via de RDW keuringstations worden geregistreerd – ongeveer een derde van het totaal – dragen nu niet bij aan de kosten van de recycling. ARN heeft daartoe bij het ministerie van IenW een aanvraag ingediend voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de contracten, die zij met haar huidige partners heeft. Wanneer deze aanvraag wordt gehonoreerd, wordt het betalen van een afvalbeheerbijdrage verplicht bij elke eerste registratie van een voertuig in Nederland. Momenteel onderzoeken IenW, RDW en ARN of de RDW hierbij een rol kan vervullen.