Recall doen we samen: maatregelen voor een effectiever terugroepproces zijn in de maak

Het aantal terugroepacties neemt toe, zowel op fysieke componenten van een voertuig als op vluchtige componenten zoals software, en daarbij zijn steeds meer voertuigen - en dus eigenaren - betrokken. Een effectief terugroepproces voor voertuigen is daarom essentieel. In opdracht van het ministerie van IenW is de RDW een onderzoek gestart naar de verbetering van de effectiviteit van terugroepacties. Dat doen we uiteraard in samenspraak met diverse belanghebbenden.Ook hebben we gekeken hoe andere lidstaten dit aanpakken. Er is een verkenning gedaan naar welke verbetermogelijkheden er zijn. Hieruit blijkt onder meer dat er mogelijkheden zijn om voertuigeigenaren beter te informeren en het proces tussen de producent en de RDW te verbeteren. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheid om enkele verplichtende maatregelen in te voeren. Er wordt in overleg met het ministerie van IenW bekeken welke mogelijkheden verder moeten worden onderzocht op haalbaarheid en impact.

Een veilig voertuig, ook na schade

De RDW ontwikkelt verbetervoorstellen in overleg met de branche. Onjuist herstelde schadevoertuigenvormen soms een veiligheidsrisico voor inzittenden en omstanders. De RDW controleert een schadevoertuig via een schadekeuring als het voertuig na schade tijdelijk niet de weg op mag. De RDW ontwikkelt initiatieven om op andere manieren nog beter bij te dragen aan voertuigveiligheid na schade. Zo wordt onderzocht of een erkenning voor schadeherstel wenselijk is. Deze en andere voornemens worden momenteel getoetst bij de branche.

Bijzondere bromfietsen

Naar aanleiding van het ernstig ongeval in Oss met een bijzondere bromfiets is het tijdelijk kader toelating bijzondere bromfietsen opgesteld. De eisen in het kader zijn aangescherpt en opgeschoven richting het niveau van reguliere bromfietsen. De eerste testen volgens het nieuwe kader zijn inmiddels uitgevoerd op het RDW testcentrum in Lelystad. Hier worden voortaan alle aanvragen van het ministerie van IenW voor het testen van een bijzondere bromfiets beoordeeld. Nadat alle onderzoeken naar het ongeval zijn afgerond komt er naar verwachting een definitief kader.

Slimme tachograaf verplicht voor beroepsvervoer

Nieuwe Europese regels moeten manipulatie en fraude met tachografen tegengaan.Vanaf medio juni 2019 moeten alle nieuwe voertuigen voor beroepsgoederen- en beroepspersonenvervoer zijn voorzien vaneen slimme tachograaf. Dit is verplicht door nieuwe Europese regelgeving (Verordening (EU) 165/2014 en Uitvoeringverordening 2016/799). De RDW is bezig deze nieuwe regels te implementeren. De regeling tachografen is aangepast en we hebben een magazine gemaakt voor alle erkenninghouders, tachograaftechnici en belanghebbenden over wat de regelgeving inhoudt enhoe deze wordt ingevoerd. U vindt deze Tachograaf special van APK-keurmeester op onze website www.rdw.nl.

APK-plicht, kentekening en ontheffingen langzaam rijdende voertuigen

De voorbereidingen voor het registreren en kentekenen van langzaam rijdende voertuigen, zoals landbouwtrekkers, zijn gestart. De invoering van de APK wordt in 2020 verwacht. Sinds mei 2018 geldt een Europese APK-plicht voor snelle landbouw tractoren (met een maximale constructiesnelheid van meer dan 40 km/u). Voor de invoering in Nederland is nationale wetgeving nodig.Daarin wordt ook voorzien in registratie enkentekening van langzaam rijdende voertuigen. De RDW is bezig met de voorbereidingen voor de invoering.Na de parlementaire behandeling en invoering van deze wetgeving start de overgangsperiode(conversie) voor het registreren en kentekenen. Het gaat hierom voertuigen die vóór de start van de conversie in het verkeer zijn gebracht én gebruik maken van de openbare weg. In deze periode kan de eigenaar dit voertuig inschrijven, tenaamstellen en indien nodig voorzien van een kentekenplaat. Het ministerie van IenW heeft de RDW gevraagd om een uitvoeringstoets te doen voor het opzetten van één aanvraagloket voor de ontheffingen van landbouwvoertuigen. Net als andere voertuigen kunnen landbouwvoertuigen dan op basis van het kenteken een ontheffing krijgen, beginnend op basis van breedte.

Nieuwe Europese Kaderverordening

De RDW bereidt zich voor op de uitvoering. In de Kaderverordening staan de regels omschreven voor het toelaten van voertuigen tot de Europese markt. Het dieselschandaal is mede input geweest voor het aanscherpen van de regels in de nieuwe verordening. Het resultaat daarvan is dat het toezicht op fabrikanten en op verleende goedkeuringen door lidstaten is aangescherpt. De RDW onderzoekt nu hoe deze regels in de bedrijfsvoering het beste kunnen worden geïmplementeerd.

Praktijkproeven met zelfrijdende voertuigen

De RDW doet praktijkervaring op en bereidt zich voor op de toekomst. De RDW volgt nieuwe ontwikkelingen in de mobiliteit op de voet. In Nederland worden veel praktijkproeven gedaan met geautomatiseerde voertuigen en fabrikanten maken zich op om deze systemen op de markt te brengen. Sinds 2015 vinden al praktijkproeven plaats met een bestuurder in het voertuig. Vanaf juli 2019 is het ook mogelijk om te experimenteren met een bestuurder op afstand. De RDW doet hierbij veel praktijkkennis op. De ontwikkelingen vragen om een nieuwe manier van testen, certificeren en monitoren. De RDW ontwikkelt onder andere het Vehicle Safety & Security Framework (VSSF), een uitgebreid raamwerk om de software van voertuigen te beoordelen. Een ander voorbeeld is het Vehicle Driving License Framework (VDLF), ook wel het‘rijbewijs’ voor de zelfrijdende auto genoemd. Uiteindelijk moet deze kennis en ervaring worden verankerd in de toelatings- en toezichtsregelgeving.

Nieuw toelatingssysteem voor geautomatiseerde en zelfrijdende voertuigen

De RDW levert een actieve bijdrage in internationale werkgroepen. De regering ziet Nederland als een mobiliteitsland en wil een voortrekkersrol daarin nemen en ondersteunt daarbij de ontwikkelingen op het gebied van smartmobility. Daarom zijn we samen met het ministerie van IenW volop aanwezig in de werkgroepen die hierover gaan. De UNECE heeft een ‘framework document onautomated/autonomous vehicles’ gemaakt voor de ontwikkeling van een aangepast toelatingssysteem voor deze voertuigen. Meerdere informele werkgroepen zijn aan het werk gegaan om de richting verder uit te werken. De RDW participeert in verschillende werkgroepen,samen met het ministerie van IenW. Binnen deze vernieuwingen in de regelgeving wordt op dit moment gewerkt aan het kunnen toelaten van het eerste eenvoudige level 3 systeem (fileassistent).

Effectief toezicht op erkenningen

De RDW werkt aan risicogestuurd toezicht, een modern stelsel en meer maatwerk. De komende jaren werkt de RDW verder aan het verbeteren van het toezicht op erkenningen. De effectiviteit van het toezicht staat hierbij centraal. Zo dragen we samen met onze partners bij aan veiliger wegverkeer en meer rechtszekerheid. Dit doen we door risicogestuurd toezicht uit te voeren op basis van data-analyse op de resultaten uit voorgaande steekproeven en bedrijfsbezoeken. Daarnaast past de RDW meer maatwerk toe in het toezicht. In dit maatwerk is meer aandacht voor achtergronden omstandigheden van een erkenninghouder. De RDW richt een toekomstgerichterkenningenstelsel in. Hierbij wordt gekeken naar de aansluiting bij ontwikkelingen in de markt en het verbeteren van de effectiviteit van het erkenningenstelsel en het toezicht. Een voorbeeld is dat de RDW de mogelijkheid krijgt om in één keer alle erkenningen in te trekken bij fraude of bedreiging. Ook verkent de RDW of en hoe we importvoertuigen met een laag risico via erkenninghouders kunnen inschrijven in Nederland.