Nieuwe EU-kaderverordeningtypegoedkeuring en markttoezicht

Met de EU-verordening over typegoedkeuring en markttoezicht wil de Europese Unie het systeem voor markttoegang moderniseren en toezicht houden op de prestaties van motorvoertuigen in de hele EU. Deze verordening is in 2018 vastgesteld. De Europese Commissie werkt het met uitvoeringsverordeningen nader uit. De RDW heeft reeds een uitvoeringstoets uitgebracht om de gevolgen van deze verordening in kaart te brengen. Ook zijn al een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd, zoals een scheiding in de processen van testen en certificeren.

In 2019 is er overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de invulling van de toezichtstaken voor zowel de markttoezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als voor de toelatingsautoriteit (RDW). Naar aanleiding van onregelmatigheden met voertuigemissies, wil de EU controletests verbeteren en nieuwe technologieën gaan gebruiken. In dat kader wordt in 2019 het zogeheten Vierde Pakket van de Real Drive Emission (RDE) van kracht. RDE is kort gezegd een praktijktest waarmee de uitstoot van vervuilende stoffen uit voertuigen wordt gemeten terwijl deze op de open bare weg rijden. Deze nieuwe testontwikkelingen stellen hoge eisen aan de kwaliteitsborging. Daarom wordt gewerkt aan de implementatie van zware accreditatienormen binnen testen en certificeren.   

RDE en WLTP

De RDW bereidt zich voor om in het kader van de RDE en Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) zelf testen uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt onderzocht welke rol de organisatie gaat spelen bij de monitoring van CO2-uitstoot.

Verbetertraject terugroepacties voertuigen (recall)

In 2018 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd waardoor voertuigen met een zogeheten terugroepacties (recall) vollediger in beeld zijn bij de RDW. Op www.ovi.rdw.nl wordt hierover uitgebreidere informatie geboden. De organisatie wil bovendien graag naast de gebruikelijke informatiekanalen voertuigeigenaren informeren. Bijvoorbeeld dat een openstaande recall-melding op verschillende RDW-documenten staat vermeld.

Versterkt toezicht op fabrikanten

Het dieselschandaal heeft bijgedragen aan de opvatting dat bij het versterkt toezicht op fabrikanten, de benodigde kennis zich niet alleen beperkt tot emissies maar ook gaat over informatietechnologie (IT). De manipulatie van emissie-beheersingssystemen zijn immers volledig software gestuurd. Er is IT-kennis nodig om deze systemen te kunnen beoordelen. De RDW gaat deze specifieke kennis in zijn huis verder uitbreiden.

APK-plicht land en bosbouwvoertuigen

Sinds mei 2018 geldt een Europese APK-plicht voor land- en bosbouwvoertuigen met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/h. Voor de invoering in Nederland is nationale wetgeving nodig. De RDW is bezig met de voorbereidingen voor de implementatie van zijn taken hiervoor.

Voorbereiding fijnstoftoeslag in de motorrijtuigenbelasting (MRB)

Waarschijnlijk wordt vanaf 2020 door het Rijk een toeslag op de uitstoot van fijnstof verwerkt in de MRB. Ter voorbereiding hierop heeft de RDW in 2017 de registratie van de uitstoot van fijnstof geanalyseerd en met de Belastingdienst gedeeld. De (bij met name oudere voertuigen) ontbrekende uitstootwaarden worden zoveel mogelijk achterhaald en alsnog geregistreerd. OVI en de RDW voertuigapp worden uitgebreid met relevante roetfilterinformatie.

Ontwikkeling Roetmeting  

Nederland werkt in nationaal en internationaal verband aan het kunnen meten van uitstoot van de moderne dieselmotoren. Op dit moment is een meetprocedure, grenswaarden en regelgeving in ontwikkeling. De RDW zal in de loop van 2019 de roetmeter gaan gebruiken voor wegkantinspecties, in 2010 in de RDW keuringsstations en daarop volgend invoeren in de APK.

Data in en uit voertuig en Digitale voertuigidentiteit

Door technologische ontwikkelingen worden auto’s steeds meer computergestuurd. Daarbij komen er allerlei datastromen vrij die belangrijk zijn voor de RDW, andere overheden en het bedrijfsleven. De komende tijd gaat de RDW analyses en proeven doen om de mogelijkheden van deze data toe te passen voor haar wettelijke taken en dienstverlening. Een voorbeeld is het uitlezen van tellerstanden om tellerfraude tegen te gaan. Omdat auto’s steeds meer realtime online zijn, wordt de digitale identiteit van een voertuig steeds belangrijker. Denk hierbij aan de daarbij behorende onweerlegbaarheid (in hoeverre is de verzamelde data betrouwbaar) van privacy en security. De RDW zet zich in om dit goed en betrouwbaar georganiseerd te krijgen.

Slimme tachograaf

Door de invoering van nieuwe Europese regelgeving (verordening (EU)nr.165/2014 en uitvoeringverordening 2016/799) is het verplicht dat alle nieuwe voertuigen die vanaf 15 juni 2019 te naam worden gesteld en die beroeps goederen- of personenvervoer doen, voorzien zijn van een slimme tachograaf. Door deze wijzigingen en de daarop gewijzigde regeling tachografen is de RDW bezig dit te implementeren. Een Tachograafspecial alle erkenninghouders, tachograaftechnici en belanghebbenden te informeren over wat de regelgeving inhoudt en wat de implementatie daarvan behelst.