Kaderverordening Europese Typegoedkeuring

De Kaderverordening Europese Typegoedkeuring vervangt de kaderrichtlijn 2007/461E. Hierdoor moet de RDW zijn werkwijze voor de toelating van voertuigen op de Europese markt- of onderdelen daarvan - waarschijnlijk aanpassen. Bijvoorbeeld de werkwijze voor testen, certificeren of toezicht houden. Ook worden bepaalde taken (administratief) gescheiden. In 2018 worden de contouren hiervoor uitgewerkt.

Toezicht op emissies

Mede naar aanleiding van het emissiedossier ontstond een Europese discussie over toezicht op emissies. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan ontwikkelt de RDW in 2018 nieuwe vormen van toezicht, danwel past hij het bestaande toezicht aan op basis van eerder versterkt toezicht op fabrikanten en technische diensten. De RDW loopt hiermee vooruit op Europese afspraken hierover.

Internationale typegoedkeuring

Met de zogeheten International Whole Vehicle Type Approval (IWVTA) is een internationaal typegoedkeuring voor hele voertuigen ingevoerd. De RDW werkt deze verder uit voor haar Nederlandse werkterrein.

Emissies in de praktijk

In 2017 zijn nieuwe testprocedures voor het meten van voertuigemissies geïmplementeerd. De zogeheten Real Driving Emissions (RDE) en de Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure (WLTP). Deze testen hebben als doel om te meten hoeveel in de praktijk wordt uitgestoten door personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

Brandstofverbruiksboekje 2019

De RDW geeft jaarlijks het brandstofverbruiksboekje van personenauto’s uit met informatie over onder meer brandstofverbruik en energielabel. Hiermee kunnen consumenten weloverwogen een auto kiezen. Bijvoorbeeld een die zuinig is en weinig C02 uitstoot. Naar verwachting worden de resultaten van de WLTP-tests vanaf 2019 in het Brandstofverbruiksboekje opgenomen.

Eisen emissie motoren

De Non Road Mobile Machinery (NRMM, verordening 1024/2012/EU) is recentelijk goedgekeurd. Hierin zijn nieuwe emissie-eisen opgenomen die vanaf 1 januari 2019 van toepassing zijn op motoren.

lmplementatie richtlijnen APK en wegkantcontroles

In 2017 zijn de Europese richtlijnen voor de APK (2014/451EU) en technische controles van bedrijfsauto’s langs de weg (20141471EU) omgezet in nationale wet- en regelgeving. Hiermee worden de APK-eisen gewijzigd. De RDW voert hiervoor nu een communicatie- en implementatietraject uit. Vanaf 20 mei 2018 treden de nieuwe wet- en regelgeving in werking.

Roetfilter in de APK

In de nieuwe wet- en regelgeving over de APK staat dat de aanwezigheid van een roetfilter visueel moet worden gecontroleerd.

Wet erkenning buitenlandse APK

Nederland bespreekt met andere EU-lidstaten de erkenning van de APK. Wanneer kunnen APK keuringen in het buitenland in Nederland worden erkend, en vice versa. EU-erkenning van APK biedt nieuwe kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee.

Recall

De RDW overweegt om vanaf 2018 openstaande recalls op te nemen bij de APK-keuring.

Pilot digitale aanvraag rijbewijzen

De RDW werkt aan een pilot voor het digitaal aanvragen van rijbewijzen, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NWB). De inwoners van de deelnemende gemeenten kunnen digitaal een rijbewijs aanvragen bij verlenging, categorie-uitbreiding of herafgifte. Ook werkt de RDW aan de mogelijkheid om het rijbewijs aan huis te bezorgen en bij vermissing deze 24/7 te melden bij de gemeente.

lmplementatie Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG vervangt sinds 25 mei 2016 Privacyrichtlijn 95/46/EG. Deze Europese verordening moet vanaf 25 mei 2018 door de Europese lidstaten geïmplementeerd zijn in de nationale wetgeving. In Nederland gebeurt dat met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De RDW toetst of zijn processen en systemen voldoen aan de eisen van deze verordening. Specifiek wordt gekeken naar het verwerken van persoonsgegevens.

Datamodel kentekenregister

De RDW wil dat zijn datamodel voor het kentekenregister solide en toekomstbestendig blijft. Daarom onderzoekt de RDW hoe de architectuur voor dit datamodel het beste kan worden opgezet voor toekomstige ontwikkelingen. Hierbij wordt onder andere gekeken hoe nieuwe gegevens sneller kunnen worden opgeleverd.

Registratie snelle motorboten

Snelle motorboten (SMB) zijn geregistreerd bij de RDW, dat is wettelijk verplicht. Aan de eigenaren van deze boten geeft de RDW een registratiebewijs af. Keten partners zoals de Belastingdienst en politie gebruiken het SMB-register voor opsporing en handhaving. In 2017 is de RDW gestart met het verder ontwikkelen van systemen en processen en digitaliseren van een deel daarvan. Dit programma loopt door in 2018.

Kentekenplicht voor langzaam rijdende voertuigen (LRV)

Nederland moet gaan voldoen aan de Europese APK-plicht voor landbouwvoertuigen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer de wens om de snelheid van landbouwvoertuigen te verhogen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft hierover in de zomer van 2017 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij een aantal opties voorstelt. Het is aan de Kamer om hierover een besluit te nemen. De gevolgen van de voorgestelde opties zijn ook besproken met brancheorganisaties LTO, Fedecom en Cumela. De RDW is de geëigende partij die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de kentekening van landbouwvoertuigen.