Algemene informatie over open data

De RDW maakt delen van zijn registers toegankelijk als open data. Hiermee komt data vrij beschikbaar voor hergebruik binnen andere applicaties. De markt krijgt zo de kans om op basis van de betrouwbare gegevens eigen producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat om gegevens die niet privacy-, fraude- of concurrentiegevoelig zijn.

Vrij beschikbare gegevens

 • Voertuiggegevens

  De bron van de voertuiggegevens is het kentekenregister van de RDW: de Basisregistratie Voertuigen. Dit zijn onder andere de algemene gegevens van het voertuig, verbruiks- en milieudata en de historie van de toelatings- en tenaamstellingdatum van het voertuig. De vermelding of een voertuig als gestolen of vermist geregistreerd staat, wordt niet via open data aangeboden. Een volledig overzicht van gegevens met de betekenis staat in het document ‘Beschrijving dataset Voertuigen’, meer uitleg over het gebruik van de dataset is opgenomen in de ‘Bijsluiter Open Data’. Deze documenten vindt u bij handleidingen voor Open Data.
 • Parkeergegevens

  De RDW verzamelt en publiceert ook openbare informatie over de parkeergebieden en de bijbehorende tarieven van alle openbare parkeervoorzieningen binnen de Nederlandse gemeenten. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Nationaal Parkeer Register.
 • Dynamische parkeerdata

  Via het dataplatform van de RDW bieden commerciële parkeerbedrijven real time data van vrij beschikbare parkeerplaatsen aan. Het gaat hierbij om data van commerciële exploitanten die onder bepaalde voorwaarden en in een bepaalde vorm aangeboden wordt. Beide staan beschreven in de Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata (SPDP) v2.0. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Nationaal Parkeer Register.
 • Terugroepgegevens

  Fabrikanten moeten ons over de door hen georganiseerde terugroepacties informeren. Wij ontvangen informatie over het product dat wordt teruggeroepen, het defect, het gevaar en de maatregelen die worden genomen, en legt deze vast in het terugroepregister. Deze informatie is nu ook als open data beschikbaar. Een volledig overzicht van gegevens met de betekenis en meer uitleg over het gebruik van de dataset is opgenomen kunt u vinden bij de handleidingen voor Open Data.
 • Erkende bedrijven

  Wij verstrekken verschillende erkenningen en bevoegdheden waarvan bedrijven gebruik kunnen maken. Zo kunnen bedrijven met de erkenning Bedrijfsvoorraad bijvoorbeeld voertuigen in hun zogenoemde bedrijfsvoorraad zetten, zodat ze niet op hun bedrijfsnaam hoeven te staan. En met een handelaarskenteken van de RDW kan een erkend bedrijf klanten proefritten laten maken met voertuigen die in de eigen bedrijfsvoorraad staan. Ook zijn er erkenningen voor het mogen exporteren van voertuigen of het uitvoeren van de APK.

  Deze gegevens en meer zijn terug te vinden in de open data-set Erkende Bedrijven. Voor meer informatie gaat u naar handleidingen voor Open Data.
 • Productencatalogus

  De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) keurt jaarlijks de tarieven van RDW-diensten en -producten goed. Vervolgens worden deze tarieven gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast publiceert de RDW deze gegevens ook als open data. Voor meer informatie en de beschrijving van de inhoud van deze dataset gaat u naar handleidingen voor Open Data. 
 • Handhavingsdocumenten

  Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) worden vaak documenten bij de RDW opgevraagd. De RDW heeft daarom de aktes en processen-verbaal van beëdiging van de bevoegde medewerkers van de unit Handhaving al openbaar gemaakt. Dit geldt ook voor de aanstellingsbrieven met daarbij eventuele wijzigingsbesluiten. Voor het inzien van de documenten van de medewerkers gaat u naar de website Open Data.
 • Typegoedkeuringen

  Als een EU-lidstaat een voertuigtype voor het eerst registreert moet dit type een Europese typegoedkeuring hebben. In een Europese typegoedkeuring staat uitgebreide voertuiginformatie zoals massa's, afmetingen en emissiegegevens van voertuigen. Sinds 1998 heeft de RDW een database met gegevens afkomstig van alle Europese typegoedkeuringen van voertuigen. Deze gegevens staan ook vermeld op een (digitaal) Europees Certificaat van Overeenkomst (CvO) die gebaseerd is op een van die Europese typegoedkeuringen. Dit Europees voorgeschreven document geeft de fabrikant bij ieder nieuw voertuig af en is nodig voor de registratie van een voertuig. De niet-gevoelige gegevens van typegoedkeuringen zijn als open data-set vrijgegeven.

  De hoeveelheid open data verschilt per voertuigcategorie. Zo zijn de gegevens voor personenvoertuigen, brommers, motorfietsen en 3-wielers nagenoeg compleet. Voor bussen, bedrijfswagen, aanhangwagens en opleggers geldt dit niet. Bij deze Europese typegoedkeuringen registreert de RDW de voertuigdata pas op het moment dat het (digitale) CvO ontvangen is. Voor meer informatie en de handleiding gaat u naar handleidingen voor Open Data. 
 • Keuringsgegevens

  De RDW is verantwoordelijk voor het keuren van voertuigen. De APK is de bekendste keuring die in deze dataset is terug te vinden. Daarnaast zijn ook de controles op LPG-inbouw en Tachografen opgenomen. De niet-gevoelige gegevens die in open data beschikbaar zijn gesteld, zijn opgenomen in de handleiding Open Data. Voor meer informatie gaat u naar handleidingen voor Open Data.

Toegang

De open data zijn voor iedere gebruiker gratis en zonder beperking beschikbaar. De gegevens worden aangeboden via het portaal voor open mobiliteitsdata van de RDW, http://opendata.rdw.nl. De datasets worden ook gecommuniceerd via het platform open data van de overheid, http://data.overheid.nl.

Ondersteuning ontwikkelaars

De RDW biedt technische ondersteuning. Alle tools zijn te vinden op de website http://www.rdw.nl/opendata. Daar staan handleidingen met een beschrijving (data dictionary) van de data en hun betekenis. Op een discussiegroep kunnen gebruikers ervaringen en oplossingen uitwisselen.

Transparant over Open Data

In september 2012 heeft de RDW de eerste stappen gezet op het terrein van Open Data door de start van een proef met voertuiggegevens. Deze proef was zeer succesvol en werd het startsein van publicatie van meer data uit de informatiedomeinen van de RDW: statische data uit het Nationaal Parkeerregister, een uitbreiding en heropzet van de dataset Voertuigen, het terugroepregister, het actuele erkenningenregister, de productcatalogus, typegoedkeuringsgegevens en de gegevens over periodieke keuringen.

De RDW is groot voorstander van het beschikbaar stellen van data voor hergebruik. Open data wordt gratis ter beschikking gesteld. Het beschikbaar stellen en onderhouden van deze data brengt echt wel kosten met zich mee. Daarom kiest de RDW ervoor om efficiënt datasets ter beschikking te stellen. De RDW wil de goede dingen, goed doen. Bruikbare data aanbieden, aan vraag voldoen en de data beschikbaar stellen voor groot- en kleinschalig hergebruik.

Gevoelige gegevens

De RDW beheert registers met persoons- en concurrentiegevoelige informatie. In 2011 heeft de RDW daarom onderzoek gedaan naar de informatiedomeinen welke data bevatten die openbaar gemaakt kunnen worden. Deze inventarisatie heeft onderstaand resultaat opgeleverd. De rode domeinen bevatten gevoelige informatie, de oranje domeinen zowel gevoelige als niet-gevoelige informatie en de groene domeinen voornamelijk niet-gevoelige informatie.

Overzicht persoons- en concurentiegevoelige informatie

Inmiddels zijn de groene domeinen vrijgegeven als open data, met uitzondering van de gegevens uit het snellemotorbootregister. Deze laatste ondergaat een heropzet. Na de afronding van de heropzet kan ook dit informatiedomein als open data worden vrijgegeven. Delen van de oranje domeinen zijn wel vrijgegeven, vaak in combinatie met andere datasets. De rode domeinen worden niet als open data vrijgegeven.

Mocht u in aanvulling op de al beschikbare data binnen de informatiedomeinen data verwachten die echter niet zijn vrijgegeven, dan kunt u via de discussiegroep hier om verzoeken.

Resultaten evaluatie (pdf, 178kb) 

Heeft deze informatie u geholpen?