Advies aanpassing kader voor toelating Bijzondere bromfietsen

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft de RDW een rapport met een voorlopig advies en handelingsperspectief Bijzondere bromfietsen opgesteld.

Dit advies gaat over de wenselijkheid van een aanpassing van het kader voor de toelating en het veilig gebruik op de weg van licht gemotoriseerde voertuigen, voor zover deze niet onder Europese regelgeving (kunnen) vallen. De minister heeft gevraagd om vooruitlopend op het definitieve advies van de RDW een handelingsperspectief voor de korte termijn te schetsen.  

Voorlopig advies RDW

In het rapport staat het voorlopige advies van de RDW, samen met het advies van SWOV. De RDW adviseert de fabrikant intensiever te betrekken bij de beoordeling van de mogelijke risico’s van zijn ontwerp, door een risicobeoordeling van de fabrikant te eisen. Verder adviseert de RDW op een aantal punten de technische eisen aan te scherpen, onder andere met betrekking tot het remsysteem. Ook adviseert de RDW toezicht te houden op het fabricageproces en de mogelijkheid open te houden reeds verleende aanwijzingen tot toelating later te beperken. De geïnventariseerde aanbevelingen kunnen worden ondergebracht in de huidige regeling en wetgeving.

Uniforme Europese afspraken

De RDW adviseert echter om, op termijn, te komen tot uniforme Europese afspraken omtrent deze categorie voertuigen. Zoals de minister ook in haar opdrachtbrief aan de RDW aangaf, is dit een veelomvattend vraagstuk. De RDW gaat verder met het onderzoek om te komen tot een definitieve advies. In maart 2019 verwacht de RDW deze definitieve rapportage te kunnen toesturen aan de minister.