Hoe stimuleert de RDW duurzame mobiliteit?

Mobiliteit is van vitaal belang voor onze economie en onze samenleving. Maar al dat verkeer heeft ook een keerzijde. Voor de natuur, het milieu en de gezondheid van mensen. Duurzame mobiliteit staat daarom hoog op de agenda. De RDW heeft 3 prioriteiten bepaald waar op korte termijn winst is te boeken: betere autobanden, milieuzones en slimmer parkeren.

Autoband op asfalt

Met de band op spanning verbruik je minder brandstof en rij je veiliger.

Klimaatakkoord

Onze inzet voor duurzame mobiliteit vindt zijn oorsprong in twee soorten internationale afspraken: het VN Klimaatakkoord en de Europese regelgeving voor schonere lucht. Klimaatafspraken In december 2015 organiseerde de Verenigde Naties (VN) een klimaattop in Parijs. Daaruit volgde het ‘Akkoord van Parijs’ dat door 195 landen werd ondertekend. Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. We richten ons in Nederland vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht. Elk land moet eigen, nationale maatregelen nemen om het wereldwijd afgesproken doel te halen.

Werkgroep banden

In Nederland hebben we afspraken gemaakt binnen 5 sectoren, waaronder de sector mobiliteit. Het ministerie van IenW neemt deel aan de sectortafel mobiliteit waar onder meer wordt gesproken over elektrisch vervoer en het gebruik van waterstof en biobrandstoffen. De RDW zit in de werkgroep banden. Nederland kan veel energie besparen door het stimuleren van betere banden en het op spanning houden van banden. Nederland heeft medio 2018 zelf ook een ambitieuze klimaatwet ontwikkeld. Hierin is onder meer afgesproken de uitstoot van broeikasgassen in 2050 te reduceren met 95 procent ten opzichte van 1990. De RDW gaat zich hier vol voor inzetten.  

Schonere lucht

Het terugdringen van CO2 is iets anders dan het beperken van schadelijke stoffen in de lucht. Schadelijke stoffen zijn bijvoorbeeld fijnstof, stikstofdioxide, smog en zware metalen. De Europese Unie heeft grenswaarden voor deze stoffen bepaald. De lidstaten mogen de grenswaarden niet overschrijden.  

Op de meeste plekken in Nederland worden de grenswaarden gehaald, behalve bij knelpunten langs drukke wegen en in de omgeving van veehouderijen. Daarom heeft het ministerie van IenW 100 aanvullende maatregelen voorgesteld. De RDW draagt onder andere bij door de APK. Die APK wordt strenger. Zo wordt er nu gecontroleerd op de aanwezigheid van een roetfilter, maar binnenkort ook op de werking van het filter. Ook worden nieuwe voertuigen strenger getest op uitstoot tijdens de toelating, de zogenaamde ‘real driving emission’ test. Die nieuwe test sluit beter aan bij de werkelijke uitstoot in de praktijk.  

De focus van de RDW

De RDW heeft samen met het ministerie van IenW 3 onderwerpen gekozen waar op korte termijn veel milieuwinst is te behalen: milieuzones in de stad, slimmer parkeren en betere banden. Omdat motoren steeds schoner worden, hebben banden relatief een steeds groter aandeel in de luchtvervuiling. De RDW maakt burgers bewust van de invloed van bandenspanning en profieldiepte op het verbruik van de auto, en dus de uitstoot. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst zestig procent rijdt met te zachte banden. Regelmatig checken (tenminste elke twee maanden) en op spanning brengen bespaart per jaar flink op brandstof en slijtage.  

Toelatingsautoriteit

De RDW is de grootste toelatingsautoriteit van banden ter wereld. Hiervoor test de RDW ook banden op het eigen testcentrum in Lelystad. In Brussel hebben RDW en IenW zich sterkgemaakt voor het bandenlabel zoals we dat nu kennen. De RDW heeft veel kennis over banden en zet zijn kennis in om het ontwikkelen en het gebruiken van betere en zuinigere banden te stimuleren.  

Wil je verder lezen over banden, kijk op de website deze link opent in een nieuw venster Kies de beste band.