Werkgroep milieuzones

De RDW beheert een aantal registers met gegevens over voertuigen die nodig zijn voor een milieuzone, zoals het kentekenregister. Daarin staan de gegevens van het voertuig op het gebied van uitstoot en brandstof. RDW is daarom deelnemer aan de werkgroep milieuzones onder voorzitterschap van het ministerie van IenW. Deze werkgroep heeft bekeken hoe de toegang tot milieuzones het beste kan worden geharmoniseerd. Voor vrachtwagens bestaat in Nederland al langer een uniform systeem van milieuzones. In het nieuwe systeem komen er ook zones voor personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (bestelwagens). Deze zones hebben kleuren die samenhangen met de Europese uitstootklassen (euroklasse 1 tot en met 6). Deze klassen geven aan hoeveel vervuilende uitstoot een voertuig heeft. Hoe hoger de euroklasse van een voertuig, hoe lager de uitstoot.  

Personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s

Vanaf 2020 kan een gemeente bij een milieuzone kiezen voor twee ‘smaken’: een gele en een groene milieuzone. In de gele zone worden alle dieselvoertuigen met euroklasse 3 of hoger toegelaten. Dat zijn dan voertuigen die maximaal 20 jaar oud zijn. De groene zone is wat strenger: daar mogen alleen dieselvoertuigen met euroklasse 4 of hoger in rijden. Deze auto’s zijn maximaal 15 jaar oud. Vanaf 2025 kan de gemeente kiezen voor een groene (euroklasse 4) of blauwe zone (euroklasse 5). Zo groeit het zonesysteem mee met de verbetering van de techniek. Door de kleuren weet een automobilist direct of hij een zone wel of niet in mag. De toegang wordt gehandhaafd met camera’s via automatische nummerplaatherkenning. Hierdoor hoeven we in Nederland geen stickers op de voorruit te plakken.  

Toelating milieuzones

De euronormering voor personenauto’s wordt sinds euroklasse 5 (oktober 2009) in het kentekenregister van de RDW vastgelegd. Voor oudere voertuigen werd geen emissieklasse vastgelegd. In het kentekenregister is de datum van eerste toelating geregistreerd. Het plan is om met terugwerkende kracht ook voor oudere voertuigen de euroklasse toe te gaan voegen in het kentekenregister. Op basis daarvan kan de toelating tot de milieuzones voor deze voertuigen eerlijker plaatsvinden.

Vrachtauto’s

Bij vrachtauto’s bestaat al een uniform systeem waarbij vrachtwagens van EURO-IV en hoger de milieuzone in mogen. In het nieuwe systeem kan de gemeente dit voortzetten als groene zone. Per 2022 wil het ministerie de stap naar EURO-VI zetten. Dit is een opstap naar 2025 wanneer er milieuzones kunnen komen die helemaal emissievrij worden, de zogenoemde zero emissie zone. Dit kan een gedeelte zijn van een grotere milieuzone. Gemeenten kunnen nu ook al delen van de binnenstad autoluw of -vrij verklaren.    

Internationale ontwikkelingen

In internationale gremia wordt hard gewerkt aan wetgeving die gegevensuitwisseling voor de toegang tot milieuzones internationaal mogelijk maakt. De RDW is daarbij ook betrokken. Het Europese Parlement heeft een amendement op de nieuwe Europese elektronische tolheffingssystemen-richtlijn (EETS-richtlijn) ingebracht. Dit moet het mogelijk maken om voertuiggegevens op gebied van milieu uit te wisselen.  

Om te bepalen of een voertuig een milieuzone in mag, zijn allereerst technische gegevens nodig. Als er sprake is van een overtreding, zijn ook de NAW-gegevens van de bestuurder nodig. Via EUCARIS kunnen nu al alle benodigde gegevens tussen de diverse EU-lidstaten worden uitgewisseld. Juridische regelingen voorzien echter nog niet in uitwisseling voor dit specifieke doel; de toegang tot milieuzones.