RDW in 2019: Borgen verkeersveiligheid steeds complexer

De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in de mobiliteit. Onze kerntaken zijn al jaren ongewijzigd, maar onze omgeving en de context veranderen voortdurend. In het jaarverslag 2019 blikken we terug op wat die dynamiek in 2019 betekende voor onze organisatie en diensten. Inmiddels houdt de coronacrisis Nederland, en ook de RDW, al een paar weken in haar greep. Dit jaarverslag is echter samengesteld voor die tijd.

Groei dienstverlening

Vanwege de blijvende groei van de parallelle import van voertuigen steeg het aantal kentekenonderzoeken met 2% en steeg ook het aantal afgegeven documenten. De ontheffingsverlening groeide met 7% in totaal. Ook de gegevensverstrekking aan overheden en bedrijfsleven bleef stijgen (13%).  

Financiën: hogere omzet en kosten

In financieel opzicht verliep 2019 zoals verwacht. Het resultaat kwam uit op een tekort van bijna € 1,0 miljoen. Dit is in lijn met de begroting. Zowel de omzet als de kosten zijn in 2019 gestegen. In vergelijking met 2018 is meer geïnvesteerd in projecten, in onderhoud en vervanging van ICT-systemen en in mensen. Ook zijn er afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gemaakt over de reserves van de RDW. Dat betekent dat voor het eerst sinds jaren de RDW de tarieven licht heeft moeten verhogen voor 2020.  

Lichte elektrische voertuigen

Veiligheid was een belangrijk thema in 2019. De diversiteit van het verkeer in ons land neemt toe. Een belangrijke vraag voor de RDW is bijvoorbeeld: hoe kunnen lichte elektrische voertuigen met relatief lage snelheid veilig deelnemen aan het verkeer? De rol van de RDW bij het toelaten en monitoren van deze voertuigen wordt groter. Samen met onder meer het CBR en de SWOV werken we toe naar een meer integrale veiligheidsbeoordeling. Naast voertuigveiligheid is ook de interactie met de bestuurder en de omgeving van cruciaal belang.  

Veilige voertuigen, nu en straks

De ontwikkeling en veilige invoering van connected and automated driving blijft een speerpunt. We verlenen ontheffingen aan praktijkproeven en voeren verkennende gesprekken met geïnteresseerde partijen in het kader van de Experimenteerwet. Ook is de RDW is in 2019 toegetreden tot de ADAS Alliantie om het veilig gebruik van rijhulpsystemen in Nederland te bevorderen. Internationaal zoekt de RDW actief de samenwerking met koplopende partijen, zowel voor kennisuitwisseling als om het testen en de invoering te versnellen.  

Veilige ICT-systemen in voertuigen

In 2019 heeft de RDW zich sterk gemaakt voor nieuwe Europese regelgeving voor ICT-systemen in de auto. Er waren nog geen regels hoe ICT-systemen gemaakt en beheerd moesten worden. Met deze verordening zijn er uniforme veiligheidseisen gekomen voor ICT-systemen in het voertuig. Deze eisen worden gesteld aan de fabrikant van de auto. Verleden jaar zijn de regels getest en ze worden waarschijnlijk in 2021 ingevoerd.  

Veiligheid gegevens in RDW-registers

Burgers moeten er van uit kunnen gaan dat hun gegevens veilig zijn. In de zomer van 2019 was er berichtgeving over gegevens die rechtstreeks vanuit het RDW-kentekenregister zouden zijn verhandeld in een illegaal circuit. In verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd zijn geen aanwijzingen gevonden van het onrechtmatig verhandelen van gegevens uit het kentekenregister. De RDW spant zich voortdurend in om privacygevoelige gegevens te beschermen tegen misbruik.  

Typegoedkeuring en uitstoot

Een belangrijke activiteit op het gebied van duurzaamheid is de verdere implementatie van WLTP en RDE. Door de nieuwe verordening RDE-4 zijn voertuigfabrikanten verplicht emissiegegevens te meten en vast te stellen via een vastgestelde testprocedure. De RDW werkt aan de implementatie van de verordening. Ook gaan we verkennend onderzoek doen naar een duurzaamheidslaboratorium waar we voertuigen kunnen testen op tal van eigenschappen, zoals emissie en accu’s.  

Goedkeuring minister

Publicatie van het jaarverslag vindt plaats onder voorbehoud van officiële goedkeuring door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het Document jaarverslag 2019 (pdf, 3mb) is te vinden op onze jaarverslagenpagina.