Onze samenwerkingspartners

Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)

Het LIV is het expertisecentrum voor voertuigcriminaliteit en opsporingsbijstand in Nederland. De RDW, politie, stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) en de Belastingdienst werken hierbij met elkaar samen. Het LIV fungeert als centraal meldpunt, verstrekt informatie en adviezen en ondersteunt specifieke acties. Kijk voor meer informatie op www.liv.nl.

EReg

EReg staat voor de 'European Association of Vehicle & Driver Registration Authorities'. Het is een Europees samenwerkingsverband op het gebied van registratie en documentatie van voertuigen (en voertuigbestuurders). Belangrijkste doel van EReg is het realiseren van een intensievere Europese samenwerking en kennisuitwisseling. EReg bereikt dit onder meer door het uitwisselen van good practises en het samenwerken aan actuele onderwerpen. Een voorbeeld hiervan is de internationale uitwisseling van voertuig- en rijbewijs- gegevens. Kijk voor informatie op www.ereg-association.eu.

Eucaris

Het 'European CAR and driving licence Information System' (Eucaris) is een door de RDW opgezet samenwerkingsverband en systeem waarmee de EU-landen transportgerelateerde informatie uitwisselen. Zij wisselen bijvoorbeeld voertuig- en rijbewijsgegevens uit. Het systeem wordt ook ingezet voor de uitwisseling van gegevens voor handhaving. Kijk voor meer informatie op www.eucaris.net.

Rijksbrede Benchmark Groep (RBB-Groep)

De Rijksbrede Benchmarkgroep (RBB) bestaat uit een groot aantal uitvoeringsorganisaties dat hun bedrijfsvoering en dienstverlening regelmatig met elkaar vergelijkt om ze te verbeteren. Dat doen de aangesloten organisaties door benchmarks, onderzoeken en kennisdeling.  Kijk voor meer informatie op www.rbbgroep.nl .

Manifestgroep

De RDW is lid van de Manifestgroep. Dit netwerk bestaat uit 16 publieke dienstverleners en spant zich al bijna 20 jaar in om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De manifestpartijen streven naar een verbetering en uitbreiding van hun dienstverlening via een gezamenlijke digitale infrastructuur. Daarbij staat het perspectief van de burger centraal en krijgt deze gebundelde informatie van meerdere organisaties tegelijk. Kijk voor meer informatie op de website van de Manifestgroep.

Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

De RDW onderschrijft en geeft uitvoering aan de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners. Deze code, opgesteld door de Handvestgroep Publiek Verantwoorden, bevat principes die leidend zijn voor goed bestuur. 

Samenwerking Tellerstanden

De RDW neemt vanaf 1 januari 2014 de registratie en de database over van Stichting Nationale Auto Pas (NAP) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid van deze metingen. In strijd tegen fraude met tellerstanden werken de volgende organisaties samen:

  • ministerie van Veiligheid en Justitie;
  • ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  • stichting NAP;
  • BOVAG;
  • RAI Vereniging;
  • Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA);
  • RDW.

De bijbehorende registratie die de RDW voor zijn rekening neemt, zien de instanties als een belangrijke stap tegen tellerstanden fraude. Samen met de Stichting NAP wil de RDW fraude met tellerstanden op zowel nationaal als Europees niveau aanpakken. Kijk voor meer informatie op www.rdw.nl/tellerstanden.

Samenwerking identiteitsdocumenten

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de RDW zijn gaan samenwerken. Het gaat hierbij om de uitvoering van onderzoeken en ontwikkeltrajecten op het gebied van identiteitsdocumenten. De organisaties trekken samen op bij:

  • de herinrichting van het proces van aanvraag en uitreiking van documenten;
  • de ontwikkeling van publieke eID-middelen;
  • kwaliteits- en contractmanagement.

Speerpunten bij de samenwerking tussen RvIG, IND en RDW vormen kwaliteitsborging, efficiƫntie en effectiviteit. De laatste jaren zijn er veel technologische ontwikkelingen, veranderende maatschappelijke behoeften en wisselende dreigingsbeelden. De genoemde organisaties zetten zich voortdurend in om in te spelen op deze ontwikkelingen.

Heeft deze informatie u geholpen?