Onze samenwerkingspartners

Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)

Het LIV is het expertisecentrum voor voertuigcriminaliteit en opsporingsbijstand in Nederland. De RDW, politie, stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) en de Belastingdienst werken hierbij met elkaar samen. Het LIV fungeert als centraal meldpunt, verstrekt informatie en adviezen en ondersteunt specifieke acties. Kijk voor meer informatie op www.liv.nl.

EReg

EReg staat voor de 'European Association of Vehicle & Driver Registration Authorities'. Het is een Europees samenwerkingsverband op het gebied van registratie en documentatie van voertuigen (en voertuigbestuurders). Belangrijkste doel van EReg is het realiseren van een intensievere Europese samenwerking en kennisuitwisseling. EReg bereikt dit onder meer door het uitwisselen van good practises en het samenwerken aan actuele onderwerpen. Een voorbeeld hiervan is de internationale uitwisseling van voertuig- en rijbewijs- gegevens. Kijk voor informatie op www.ereg-association.eu.

Eucaris

Het 'European CAR and driving licence Information System' (Eucaris) is een door de RDW opgezet samenwerkingsverband en systeem waarmee de EU-landen transportgerelateerde informatie uitwisselen. Zij wisselen bijvoorbeeld voertuig- en rijbewijsgegevens uit. Het systeem wordt ook ingezet voor de uitwisseling van gegevens voor handhaving. Kijk voor meer informatie op www.eucaris.net.

Rijksbrede Benchmark Groep (RBB-Groep)

De Rijksbrede Benchmark Groep (RBB-Groep) is in 2002 opgericht en bestaat uit 34 uitvoeringsorganisaties. De organisaties vergelijken zich regelmatig met elkaar op het gebied van bedrijfsvoering. De aangesloten organisaties hebben als doel gesteld van elkaar te leren om zo de bedrijfsvoering te verbeteren.
De bij de RBB-groep aangesloten uitvoeringsorganisaties voelen zich verantwoordelijk voor een goede dienstverlening aan hun klanten. Daarom werken zij structureel aan de verbetering van hun eigen publieke dienstverlening en houden regelmatig benchmarkonderzoeken. De resultaten en goede voorbeelden die hieruit voortkomen vormen de basis voor leer- en verbetertrajecten van de aangesloten uitvoeringsorganisaties. 
Een ander aspect dat deze onderzoeken laten zien is dat de uitvoeringsorganisaties zich verder ontwikkelen. Door actieve deelname aan benchmarkonderzoeken wordt duidelijk dat de op afstand van de overheid gezette organisaties bedrijfsmatig functioneren. Het geeft ook weer dat zij volop aandacht besteden aan de kwaliteit van dienstverlening. Kijk voor meer informatie op www.rbbgroep.nl .

Manifestgroep

De Manifestgroep bestaat sinds 2003. Het is een samenwerkingsverband van een aantal overheidsorganisaties waaronder de RDW, de Belastingdienst, het UWV en de SVB. De manifestpartijen streven naar een verbetering en uitbreiding van hun dienstverlening via een gezamenlijke digitale infrastructuur. Daarbij staat het perspectief van de burger centraal en krijgt deze gebundelde informatie van meerdere organisaties tegelijk. Kijk voor meer informatie op de website van de Manifestgroep.

Handvest Publieke Verantwoording / Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

De RDW is lid van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Daarmee kiest de RDW bewust voor publieke verantwoording van activiteiten en kwaliteit van dienstverlening. Organisaties die het handvest en de code onderschrijven doen dit publiekelijk. Zij treden hierover in overleg met de minister en stakeholders en doen er jaarlijks verslag van in het jaarverslag. Onderdeel van de Code is een jaarlijkse monitor van de jaarverslaglegging van de participerende organisaties. Kijk voor meer informatie op www.publiekverantwoorden.nl.

Samenwerking Tellerstanden

De RDW neemt vanaf 1 januari 2014 de registratie en de database over van Stichting Nationale Auto Pas (NAP) en houdt toezicht op de betrouwbaarheid van deze metingen. In strijd tegen fraude met tellerstanden werken de volgende organisaties samen:

  • ministerie van Veiligheid en Justitie;
  • ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  • stichting NAP;
  • BOVAG;
  • RAI Vereniging;
  • Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA);
  • RDW.

De bijbehorende registratie die de RDW voor zijn rekening neemt, zien de instanties als een belangrijke stap tegen tellerstanden fraude. Samen met de Stichting NAP wil de RDW fraude met tellerstanden op zowel nationaal als Europees niveau aanpakken. Kijk voor meer informatie op www.rdw.nl/tellerstanden.

Samenwerking identiteitsdocumenten

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de RDW zijn gaan samenwerken. Het gaat hierbij om de uitvoering van onderzoeken en ontwikkeltrajecten op het gebied van identiteitsdocumenten.

De organisaties trekken samen op bij:

  • de herinrichting van het proces van aanvraag en uitreiking van documenten;
  • de ontwikkeling van publieke eID-middelen;
  • kwaliteits- en contractmanagement.

Speerpunten bij de samenwerking tussen RvIG, IND en RDW vormen kwaliteitsborging, efficiƫntie en effectiviteit. De laatste jaren zijn er veel technologische ontwikkelingen, veranderende maatschappelijke behoeften en wisselende dreigingsbeelden. De genoemde organisaties zetten zich voortdurend in om in te spelen op deze ontwikkelingen.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed