Overlegstructuren

Coördinatieberaad (CB)

Het Coördinatieberaad is een samenvoeging van het voormalige Coördinatieberaad Voertuigbeleid (CBV) en het Coördinatieberaad Documenten en Informatie (CDI). In het CB vindt afstemming plaats tussen de RDW en het ministerie van IenM over beleidsvoorbereiding, implementatie en uitvoering van (inter)nationale regelgeving. Deze afstemming heeft met name betrekking op voertuigtechniek, documenten en gegevens van voertuigen en hun eigenaren.

Managementoverleg Implementatie (MOI)

Het Managementoverleg Implementatie (MOI) bewaakt de voortgang en implementatie van regelgeving en richtlijnen.

Overlegorgaan Centrale Ontheffingverlening (OCOV)

In het Overlegorgaan Centrale Ontheffingsverlening (OCOV), geïnitieerd door de RDW, neemt de overheid deel (Politie Landelijke Eenheid, BVOM, IenW, Rijkswaterstaat, ProRail, vertegenwoordigers van Provinciale en Gemeentelijke wegbeheerders en Unie van Waterschappen) en belangenorganisaties (TLN, evofenedex, Cumela, VTB en VVT). Het OCOV zorgt er voor dat alle belanghebbende partijen nauw betrokken zijn bij het invoeren van verbeteringen en het ontwikkelen van een toekomstbeeld. Vanuit OCOV-werkgroepen komen beleidsvoorstellen tot stand die de doorstroming, veiligheid en het economisch belang ten goede komen.

Gebruikersoverleg voertuigbranche

Het overleg met de voertuigbranche is vormgegeven door het overleg met de hiertoe opgerichte Stichting COBR (Coördinerend Overleg Bedrijfsleven RDW). Het doel van deze stichting is om de wijze waarop de RDW de taken realiseert optimaal op de wensen van de voertuig- en transportbranche te laten aansluiten. Ook vindt afstemming plaats over voornemens van de RDW in de vorm van nieuwe plannen en projecten.

Branche Begeleidingsgroep (BBG)

De Branche Begeleidingsgroep (BBG) overlegt periodiek over voertuigdocumenten en registratie. Ook vindt afstemming plaats over specifieke onderwerpen, nieuwe diensten en voornemens van de RDW. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van de RDW en verschillende brancheorganisaties.

Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK)

Deze stichting adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat over aangelegenheden in het kader van de Algemene Periodieke Keuring (APK). Deelnemers zijn alle bij de APK betrokken partijen.

Providers

Er zijn diverse overleggen met providers. Structureel en regulier vindt overleg plaats met de providers op het gebied van de dienstverlening (communicatiediensten en informatiediensten). Indien wenselijk worden ook thematische bijeenkomsten georganiseerd. Dit laatste is afhankelijk van de wijzigingen die doorgevoerd worden en die de dienstverlening met de providers raken.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed