Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een intern toezichtorgaan en oefent onafhankelijk van de directie en de minister toezicht uit. De Raad ziet toe op de werkzaamheden van de directie en staat deze met raad ter zijde.

Verantwoording

De leden van de Raad van Toezicht leggen verantwoording af aan de minister. De Raad van Toezicht verantwoordt zich daarbij jaarlijks over het eigen functioneren in het jaarverslag van de RDW.

Bevoegdheden

De wettelijke bevoegdheden van de Raad hebben onder meer betrekking op het instemmen met of het goedkeuren van:

 • de begroting en de tarieven;
 • het jaarverslag;
 • de jaarrekening;
 • de personeelsreglementen van de RDW;
 • andere belangrijke besluiten van de directie.

Leden

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemt de leden van de Raad van Toezicht voor een periode van 4 jaar. Ook stelt de minister de honorering vast. De leden van de Raad zijn eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode.

Werkwijze en Commissies

De Raad van Toezicht handelt volgens de Code Goed bestuur Publieke Dienstverleners. De werkwijze van de Raad van Toezicht ligt vast in een drietal reglementen:

 • reglement Raad van Toezicht;
 • reglement Auditcommissie;
 • reglement Renumeratiecommissie.

De leden van de Raad krijgen bij benoeming door de minister een portefeuille toebedeeld, passend bij de aard van de RDW-organisatie. Het gaat om de portefeuilles politiek-bestuurlijk, financiën, ICT, personeel, en consument/branche. De Raad vergadert tenminste 4 à 5 maal per jaar in aanwezigheid van de directie. De Auditcommissie komt jaarlijks 3 maal bijeen. De Raad heeft regelmatig formele en informele contacten met de directie en de ondernemingsraad van de RDW, en voert periodiek overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Leden van de Raad van Toezicht

Mw drs. M.I. Hamer, voorzitter
Aandachtsgebied: politiek en bestuur. 
Benoemingstermijn: 1 juni 2022 tot 1 juni 2026.

 • Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Doelen (sinds 2015 lid)
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Lezen en schrijven
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Charter Diversiteit
 • Voorzitter Raad van Advies Nationale jeugdraad Lid Maatschappelijke Adviesraad (MAR), PO raad
 • Lid Raad van Advies van de Maatschappelijke Alliantie
 • Lid Raad van Advies GAK 

Dhr. drs. G.F.H. Bolder MBA, secretaris
Aandachtsgebied: consument/branche.
Benoemingstermijn: van 1 juli 2020 tot 1 juli 2024.

 • Eigenaar Bolder Moves
 • Voormalig Algemeen Directeur Ford Nederland B.V.

Dhr. drs. A. Blok RC
Aandachtsgebied: financiën.
Benoemingstermijn: van 1 juli 2020 tot 1 juli 2024.

 • CFO Nederlandse Loterij

Mw. drs. M.M. van Zuijlen, plaatsvervangend voorzitter
Aandachtsgebied: HR.
Benoemingstermijn: van 15 november 2018 tot 15 november 2022.

 • Consultant, coach, dagvoorzitter
 • Voorzitter Raad van Toezicht The Hague & Partners
 • Lid Raad van Toezicht Het Nationale Theater
 • Lid Raad van Commissarissen Chasse Theater
 • Lid Raad van Commissarissen Holland Casino
 • Voorzitter remuneratiecommissie PO-Raad
 • Lid Toetsingscommissie Stichting Verantwoord Alcoholgebruik

Mw. ing. N. Boukadid EMITA
Aandachtsgebied: Informatie & Communicatie Technologie (ICT).
Benoemingstermijn: van 1 januari 2019 tot 1 januari 2023.

 • Head of Chief Data Officer Services Deloitte Nederland.

  Het secretariaat wordt gevoerd door drs. J.R. Heinz-Schouten.  

Reglementen met betrekking tot de Raad van Toezicht

Hieronder kunt u de reglementen downloaden en bekijken: