Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een intern toezichtorgaan en oefent onafhankelijk van de directie en de minister toezicht uit. De Raad ziet toe op de werkzaamheden van de directie en staat deze met raad ter zijde.

 • De leden van de Raad van Toezicht leggen verantwoording af aan de minister. De Raad van Toezicht verantwoordt zich daarbij jaarlijks over het eigen functioneren in het jaarverslag van de RDW.
 • De wettelijke bevoegdheden van de Raad hebben onder meer betrekking op het instemmen met of het goedkeuren van:

  • de begroting en de tarieven;
  • het jaarverslag;
  • de jaarrekening;
  • de personeelsreglementen van de RDW;
  • andere belangrijke besluiten van de directie.
 • De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemt de leden van de Raad van Toezicht voor een periode van 4 jaar. Ook stelt de minister de honorering vast. De leden van de Raad zijn eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode.
 • De Raad van Toezicht handelt volgens de Code Goed bestuur Publieke Dienstverleners. De werkwijze van de Raad van Toezicht ligt vast in een drietal reglementen:

  • reglement Raad van Toezicht;
  • reglement Auditcommissie;
  • reglement Renumeratiecommissie.

  De leden van de Raad krijgen bij benoeming door de minister een portefeuille toebedeeld, passend bij de aard van de RDW-organisatie. Het gaat om de portefeuilles politiek-bestuurlijk, financiën, ICT, personeel, en consument/branche. De Raad vergadert tenminste 4 à 5 maal per jaar in aanwezigheid van de directie. De Auditcommissie komt jaarlijks 3 maal bijeen. De Raad heeft regelmatig formele en informele contacten met de directie en de ondernemingsraad van de RDW, en voert periodiek overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 • Mw. drs. M.I. Hamer, voorzitter
  Aandachtsgebied: politiek en bestuur. 
  Benoemingstermijn: 1 juni 2022 tot 1 juni 2026.

  • Regeringsfunctionaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld
  • Voorzitter Stichting BOOR
  • Voorzitter Raad van Toezicht Pharos
  • Lid Raad van Toezicht TU Eindhoven

  Dhr. drs. G.F.H. Bolder MBA, secretaris
  Aandachtsgebied: consument/branche.
  Benoemingstermijn: van 1 juli 2020 tot 1 juli 2024.

  • Eigenaar Bolder Moves
  • Voormalig Algemeen Directeur Ford Nederland B.V.
  • Lid Raad van Commissarissen Auto Recycling Nederland (ARN) 

  Dhr. drs. A. Blok RC
  Aandachtsgebied: financiën.
  Tevens voorzitter Audit Commissie
  Benoemingstermijn: van 1 juli 2020 tot 1 juli 2024.

  • Voorzitter Audit Commissie RDW
  • CFO Nederlandse Loterij
  • Lid Raad van Toezicht Haagse Hogeschool 
  • Lid Raad van Advies NetworkC
  • Gastdocent Digitale Transformatie Insead

  Mw. drs. M.M. van Zuijlen, plaatsvervangend voorzitter
  Aandachtsgebied: personeel
  Benoemingstermijn: van 15 november 2022 tot 15 november 2026.

  • Voorzitter HR & Governance Commissie RDW
  • Voorzitter Raad van Toezicht SIDN
  • Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Portaal
  • Voorzitter Raad van Toezicht Haagse Hogeschool
  • Voorzitter Stichtingsbestuur  Parnassia Groep
  • Voorzitter Raad van Toezicht The Hague & Partners
  • Lid Raad van Commissarissen Chassé Theater
  • Voorzitter Selectiecommissie- en remuneratiecommissie van PO-Raad
  • Voorzitter Raad van Advies Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
  • Lid Toetsingscommissie STIVA

  Mw. ing. N. Boukadid EMITA
  Aandachtsgebied: Informatie & Communicatie Technologie (ICT).
  Tevens lid Audit Commissie
  Benoemingstermijn: van 1 januari 2023 tot 1 januari 2027.

  • Lid Audit Commissie RDW
  • Head of Chief Data Officer Services Deloitte Nederland  

  Secretaris van de Raad van Toezicht is Sebastiaan van der Veer.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed