Reglement Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht van de Dienst Wegverkeer

Gelet op artikel 4l, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de Code Goed Bestuur uitvoeringsorganisaties van juni 2004 en artikel 4 van het Reglement werkwijze Raad van Toezicht Dienst Wegverkeer 2005;

Besluit:

  1. Dit reglement is d.d. 14 april 2005 door de Raad van Toezicht, hierna te noemen de raad, vastgesteld op basis van artikel 4l, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en goedgekeurd door de Minister van Verkeer en Waterstaat bij brief van 30 juni 2005 (kenmerk DGP/WV/u.05.01462).
  2. Dit reglement geeft in aanvulling op de wettelijke bepalingen en het Reglement Werkwijze Raad van Toezicht Dienst Wegverkeer 2004 regels met betrekking tot aangelegenheden van de door de raad ingestelde Remuneratiecommissie, hierna de commissie.
 • De commissie heeft in ieder geval de volgende taken:

  1. het doen van een voorstel aan de raad betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid en betreffende de goedkeuring van (de wijzigingen van) het Bezoldigingsreglement RDW;
  2. het doen van een voorstel aan de raad inzake de vaste bezoldiging van de individuele leden van de directie ter goedkeuring door de minister van Verkeer en Waterstaat;
  3. het doen van een voorstel aan de raad inzake de bezoldiging van de individuele leden van de directie ter vaststelling door de raad voor zover het toe te kennen variabele bezoldigingscomponenten betreft, passende binnen het bestaande Bezoldigingsreglement RDW, alsmede prestatiecriteria en de toepassing daarvan.
  1. De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de raad.
  2. In de commissie zullen in ieder geval zitting hebben de voorzitter van de raad en het lid van de raad met het aandachtsgebied Personeel.
  3. Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de raad, noch door een voormalig directielid van de Dienst Wegverkeer, noch door een lid van de raad die bij een ander zelfstandig bestuursorgaan bestuurder is. Leden van de raad die bij een ander zelfstandig bestuursorgaan bestuurder zijn, nemen geen zitting in de commissie.
  4. Behoudens bijzondere omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld honorering van de directie, zal de directie worden uitgenodigd de vergaderingen van de commissie bij te wonen.
  5. De commissie vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zoveel als zij nodig oordeelt.
  6. Van het besprokene wordt een verslag opgesteld dat aan de orde zal worden gesteld in de plenaire vergaderingen van de raad.
 • Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de Dienst Wegverkeer.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed