Rooster van aftreden Raad van Toezicht

In de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners (4.2.7) ligt vast dat de Raad van Toezicht van een organisatie een rooster van aftreden vaststelt om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden tegelijk aftreden. Het rooster is volgens de code openbaar en wordt gepubliceerd op de website van het ZBO.

 • Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht van de RDW geschiedt door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (artikel 4j, tweede lid, Wegenverkeerwet). De benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar en de leden zijn voor een aansluitende periode eenmaal herbenoembaar (artikel 4k, eerste lid, Wegenverkeerswet).
 • Juist om te voorkomen dat de benoemingstermijnen voor alle (5 de) leden van de Raad steeds tegelijk zouden eindigen, en daarmee de continuïteit van het functioneren van de Raad in gevaar zou kunnen komen, zijn bij de verzelfstandiging op 1 juli 1996 2 leden niet voor 4, maar voor 2 jaar benoemd. Alle overige benoemingen, toen en daaropvolgend, hebben voor 4 jaar plaatsgevonden. Ingevolge de besluiten van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat gericht op de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht van de RDW, gelden momenteel de volgende begin- en einddata voor de benoemingstermijnen:

  Naam Functies)/portefeuille Begin 1e termijn Einde 1e termijn Begin 2e termijn Einde 2e termijn
  Mw drs. M.I. Hamer
  • Voorzitter RvT
  • Lid Remuneratie-commissie
  • Politiek/bestuurlijk
  01-06-2018 31-05-2022 01-06-2022

  31-05-2026

  Dhr. drs. G.F.H. Bolder
  • Lid RvT
  • Consument/branche
  01-07-2020 30-06-2024
  Dhr. drs. A. Blok RC
  • Lid RvT
  • Voorzitter Auditcommissie
  • Financiën
  01-07-2020 30-06-2024
  Mw. drs. M.M. van Zuijlen
  • Lid RvT
  • Plv. voorzitter RvT
  • Personeel
  15-11-2018 14-11-2022

  15-11-2022

  14-11-2026

  Mw. ing. N. Boukadid EMITA
  • Lid RvT
  • Lid Auditcommissie
  • ICT
  01-01-2019 31-12-2022

  01-01-2023

  31-12-2026

Heeft deze informatie u geholpen?