Algemene bepalingen voor testen en keuringen door de RDW

Algemene bepalingen van toepassing op het uitvoeren van testen en keuringen door de RDW per 1 januari 2024.

1. Definities


1.1 Aanvrager: belanghebbende, een natuurlijke - of rechtspersoon, die een aanvraag indient.

1.2 Aanvraag: een verzoek van een belanghebbende aan de RDW om een besluit te nemen op een aanvraag tot afgifte van een testrapport of een goedkeuring. 

1.3 Aanvraagbevestiging: beschrijving van de aanvraag en de gemaakte werkafspraken hieromtrent. 

1.4. Testen: het proces waarbij een product op aanvraag aan de wettelijk voorgeschreven technische eisen en testmethoden wordt getoetst ten behoeve van de afgifte van een testrapport. 

1.5 Keuringen: het proces waarbij op aanvraag aan de hand van beschikbare testrapporten of goedkeuringscertificaten, wordt geverifieerd of een product aan de wettelijke eisen voldoet voor de verlening van de gevraagde goedkeuring..

1.6. Goedkeuring: certificaat inhoudende een besluit van de RDW dat een product aan de wettelijke eisen voor toelating en gebruik voldoet. 

1.7 RDW: Dienst Wegverkeer bedoeld in artikel 4a Wegenverkeerswet. 

2. Toepasselijkheid


2.1 Dit document is van toepassing op aanvragen gericht aan de afdelingen Testen en Typekeuringen binnen de divisie Voertuig Regelgeving & Toelating van de RDW, voor zover deze in het kader van een periodieke goedkeuring, een individuele goedkeuring- of een typegoedkeuring zijn ingediend. Doel van dit document is een samenvatting weer te geven van de belangrijkste bepalingen uit de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2024 van de RDW aangevuld, met een toelichting vanuit andere Nederlandse regelgeving en het RDW beleid. 

2.2 Afwijkingen van de in deze samenvatting beschreven werkwijze zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 

3. Totstandkoming aanvraag

3.1 Een aanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij de RDW via een aanvraagformulier. Als de verstrekte gegevens onvoldoende zijn, kan de RDW beslissen de aanvraag niet in behandeling te nemen. 

3.2 Indien de aanvraag in behandeling wordt genomen dan zal de RDW dit naar de aanvrager toe bevestigen in de vorm van een aanvraagbevestiging. In deze aanvraagbevestiging geeft de RDW een beschrijving van de werkzaamheden. Ook alle andere relevante afspraken welke in het kader van deze afspraak gemaakt zijn worden beschreven. 

4. Uitvoering & veiligheid


4.1 De aanvraag en betaling vinden plaats op een door de RDW te bepalen wijze. 

4.2 Indien er voor of tijdens de behandeling van de aanvraag een wijziging van de in de aanvraagbevestiging gemaakte afspraken nodig is, dan zal de RDW zo spoedig mogelijk in overleg treden met aanvrager. Deze nader gemaakte afspraken worden beschouwd als een aanvulling op de aanvraagbevestiging. 

4.3 In het geval de behandeling van de aanvraag uitgevoerd wordt op locatie van aanvrager is deze verantwoordelijk voor een schone en veilige werkplek 

4.4 Als richtlijn voor het niveau van veiligheid geldt de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. 

4.5 Als de veiligheid van zijn medewerker, naar het oordeel van de RDW, in het geding komt, dan zal deze de werkzaamheden direct staken. 

4.6 De behandeling van een aanvraag wordt opgeschort ingeval van overmacht waaronder ook wordt verstaan ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden waardoor werk niet kan worden uitgevoerd etc. 

4.7 De regels voor aansprakelijkheid ten aanzien van testen bij de aanvrager wordt gelijkgesteld aan die voor testen op terrein van de RDW 

5 Tarieven en betaling

5.1 De tarieven zijn weergegeven in euro, zijn vrijgesteld van BTW en eveneens exclusief lokale bronbelastingen. De tarieven worden vastgesteld aan de hand van de op het moment van uitvoering van de werkzaamheden bij de RDW geldende, door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurde, tarieven. Deze tarieven worden gepubliceerd door de Dienst Wegverkeer in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer

5.2 Indien het voor de behandeling van een aanvraag noodzakelijk is meer activiteiten uit te voeren dan in eerste instantie is overeengekomen en/ of aanvrager zijn aanvraag aanvult, worden de meer/ extra geleverde werkzaamheden in rekening gebracht. Dit geldt tevens voor herkeuringen, die nodig zijn omdat tijdens de eerste keuring blijkt dat niet wordt voldaan aan het wettelijk gestelde. 

5.3 Indien werkzaamheden op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 en 07.00 uur wordt een toeslag op basis van het uurtarief berekend. Dit geldt tevens voor werkzaamheden die worden verricht in het weekend en/ of op feestdagen. Deze toeslag betreft 50% van het uurtarief.

5.4 Indien de aanvrager van een keuring niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of een niet geheel gereed voertuig ter keuring wordt aangeboden, waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan wordt een bedrag in rekening gebracht ter hoogte van maximaal het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief..

5.5 Bij beëindiging van de behandeling van een aanvraag, veroorzaakt door de aanvrager, worden alle tot dan toe door de RDW gemaakte kosten en/ of reeds aangegane verplichtingen in rekening gebracht. 

5.6 Betaling geschiedt door de aanvrager in euro binnen 30 dagen na factuurdatum. 

5.7 Betaling geschiedt zonder aftrek en/ of schuldvergelijking en zonder dat de aanvrager zijn betalingsverplichtingen door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren..

5.8 Betwisting van een gefactureerd bedrag dient binnen een termijn van 21 dagen schriftelijk te geschieden.

5.9 In geval van overschrijding van de betalingstermijn door welke reden dan ook, is de aanvrager zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd alsmede alle naar het oordeel van de RDW noodzakelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Tevens vervalt in dat geval een afgesproken korting voor het bedrag waarop de factuur betrekking heeft. 

5.10 De RDW is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke zekerheidstelling voor de betaling en/ of vooruitbetaling van aanvrager te verlangen. Bij gebreke van de verlangde zekerheidstelling en/ of vooruitbetaling is de RDW gerechtigd de aanvraag niet (verder) in behandeling te nemen. Zulks onverminderd de verplichting van aanvrager de volledige betaling(en) te verrichten. 

5.11 Indien de aanvrager een betalingsachterstand heeft, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt of wordt opgeheven, dan wel (een) daartoe strekkende aanvrage(n) is (zijn) of wordt (worden) ingediend is, eindigt de verplichting van de RDW tot verdere behandeling van de aanvraag en is het bedrag voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden terstond opeisbaar. 

5.12 Overeenkomstig de regelgeving is een door de RDW verstrekt (test) rapport of certificaat pas geldig nadat de volledige betaling overeenkomstig de factuur door de RDW is ontvangen. 

6. Annulering van de aanvraag

6.1 Bij annulering van een periodieke of individuele goedkeuring door de aanvrager minder dan 2 werkdagen voor de overeengekomen datum/ data van uitvoering van de werkzaamheden is het volledige tarief dan wel de gereserveerde capaciteit verschuldigd.

6.2 Bij annulering van een typegoedkeuring

  • door aanvrager tenminste 30 werkdagen voor de in de opdrachtbevestiging vermelde data van uitvoering van de werkzaamheden is alleen het tarief administratiekosten verschuldigd behoudens het gestelde in 6.3.
  • door de aanvrager tussen 2 en 30 werkdagen voor de overeengekomen datum/ data van uitvoering van de werkzaamheden is 50% van het tarief dan wel van de gereserveerde capaciteit verschuldigd behoudens het gestelde in 6.3.
  • door de aanvrager minder dan 2 werkdagen voor de overeengekomen datum/ data van uitvoering van de werkzaamheden is het volledige tarief dan wel de gereserveerde capaciteit verschuldigd.

6.3 Bij annulering zoals bepaald in 6.1 en 6.2 worden in alle gevallen alle tot dan toe door de RDW gemaakte kosten en of reeds aangegane verplichtingen in rekening gebracht bij de aanvrager.

7. Goederen van aanvrager

7.1 Tenzij anders overeengekomen, zal de RDW de goederen, waaronder monsters, die in verband met de behandeling van de aanvraag aan de RDW ter beschikking zijn gesteld of de restanten daarvan, indien redelijkerwijs mogelijk, gedurende twee weken na de datum waarop de resultaten van het onderzoek aan aanvrager zijn medegedeeld, bewaren. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn in de prijsindicatie meegenomen. Indien de aanvrager niet binnen deze periode een regeling heeft getroffen voor terugzending van bedoelde goederen staat het de RDW vrij passende maatregelen te nemen. Eventuele kosten die hieraan zijn verbonden, daaronder mede begrepen kosten welke met langere bewaring zijn gemoeid, komen ten laste van de aanvrager.

8. Geheimhouding

Voor gegevens van aanvrager, waarvan de RDW in het kader van de aanvraag kennis neemt, geldt een geheimhoudingsverplichting voor de RDW als opgenomen in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van beeldopnamen (bijvoorbeeld film, foto, webcam, mobiele telefoon e.d.), met welk type apparaat dan ook, zonder voorafgaande toestemming is om die reden verboden op een RDW–locatie. 

Deze geheimhoudingsverplichting geldt echter niet voor:

  • Gegevens welke reeds in het bezit zijn van de RDW op het moment dat de gegevens aan de RDW worden medegedeeld;
  • Gegevens welke van algemene bekendheid waren c.q. zijn geworden, zonder dat deze bekendheid het gevolg is van enig nalaten van de RDW;
  • Gegevens welke op rechtmatige wijze door de RDW zijn of worden verkregen van een derde danwel door eigen bevindingen, zonder op eniĀ­gerlei wijze gebruik te maken van de geheime gegevens. 
  • Gegevens die de RDW vanuit wettelijke verplichtingen openbaar moet maken. 

Heeft deze informatie u geholpen?