Controle keurings- en verzekeringsplicht

Als u een voertuig op uw naam heeft staan, dan hoort daar een aantal verplichtingen bij waaraan u moet voldoen. Daarbij horen onder meer de APK-keuring en de verzekeringsplicht. Deze verplichtingen gelden voor motorrijtuigen en aanhangwagens. In dit artikel leest u meer over hoe de RDW controleert of u voldoet aan deze verplichtingen.

Dagelijkse controle

De RDW controleert dagelijks of voertuigen aan de keurings-of verzekeringsplicht voldoen. Dat gebeurt door een registervergelijking. Daarbij worden de keurings- en de verzekeringsgegevens met het kentekenregister vergeleken. Elk voertuig wordt minstens één keer per jaar voor beide verplichtingen gecontroleerd (100%-controle).

Buitengewoon opsporingsbeambten van de RDW

De RDW voert de registercontroles uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Om deze taak uit te voeren heeft de RDW zogenoemde buitengewoon opsporingsbeambten (BOA’s) in dienst. Deze medewerkers moeten iedere 5 jaar opnieuw het examen BOA afleggen.

Bevoegdheid BOA

De medewerkers van de RDW die reacties op overtredingen beoordelen moeten BOA zijn. Het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) houdt toezicht op de opsporing door de RDW.

Heeft u een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ontvangen? Dan staat daar een zescijferig verbalisantnummer op vermeld. Dit is een uniek nummer dat overeenkomt met een bepaalde BOA. Elke BOA is in het bezit van documenten die zijn bevoegdheid aantonen. U kunt op opendata.rdw.nl onder andere de akten van aanstelling, akten van beëdiging en proces-verbaal van beëdiging van de BOA's vinden. Hier staat ook een document waarop u kunt zien welk verbalisantnummer bij welk BOA-aktenummer hoort.  

Vermelding in wetsartikelen

De APK-keuringsplicht is vastgelegd in artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW). De RDW is belast met de opsporing van overtredingen hiervan op grond van artikel 159 van de WvW.  

De verzekeringsplicht staat vermeld in artikel 30 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). De opsporingsbevoegdheid van overtredingen hiervan is vastgelegd in artikel 37 van de WAM.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed