Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bestaat de mogelijkheid een verzoek tot openbaarmaking van informatie te richten aan de RDW. In een zogenoemd Wob-verzoek dient u zo precies mogelijk aan te geven waarover u informatie wilt ontvangen. Uw verzoek moet gaan om informatie die is vastgelegd in een document. De Wob is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. De RDW kan daarnaast weigeren stukken openbaar te maken op basis van de wettelijke uitzonderingsgronden zoals genoemd in artikel 10 van de Wob. 

Indienen

U dient een Wob-verzoek in door een brief met uw naam en adresgegevens te sturen naar onderstaand adres van de RDW. Hierbij dient u duidelijk aan te geven welke documenten u wilt ontvangen. De wijze waarop de RDW omgaat met de afhandeling van Wob-verzoeken staat opgenomen in deze link opent in een nieuw venster de Beleidsregel openbaarmaking RDW in de Staatscourant. Houdt u er rekening mee dat, na het inwilligen van uw Wob-verzoek, de gevraagde informatie niet alleen voor u maar voor iedereen publiek toegankelijk is (bijvoorbeeld via internet). 

Het aangewezen postadres waar een Wob-verzoek naartoe gestuurd moet worden is:

RDW 

T.a.v. de afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken

O.v.v. verzoek Wet openbaarheid van bestuur

Postbus 777

2700 AT Zoetermeer

Vervolgens ontvangt u een besluit van de afdeling binnen de RDW waar de gevraagde informatie berust. 

Documenten

Op grond van de Wob worden vaak documenten bij de RDW opgevraagd. Een aantal documenten vindt u op opendata.rdw.nl .

Onder document verstaat de wet: een bij de RDW aanwezig schriftelijk stuk, waarvan de inhoud betrekking heeft op beleid van de RDW.

Publicatie van de documenten op deze site heeft tot gevolg, dat deze openbaar zijn voor iedereen. Hierdoor hoeft de RDW niet opnieuw de betreffende documenten aan aanvragers te sturen.