Algemene bepalingen voor keuringen en onderzoeken bij RDW-keuringsstations

Hier leest u de algemene bepalingen die van toepassing zijn op onze keuringen en onderzoeken.

 1. Definities

  1. Aanvrager: belanghebbende, een natuurlijk of rechtspersoon, die een aanvraag indient.
  2. Aanvraag: een verzoek van een belanghebbende aan ons om voor een individueel voertuig een besluit te nemen over de onder de in Bijlage II van de “Regeling tarieven Dienst Wegverkeer” opgenomen keuringen en onderzoeken.
  3. Keuren en onderzoeken: het proces waarbij wij op uw verzoek controleren of een product aan de wettelijke eisen voldoet.
  4. RDW: Dienst Wegverkeer bedoeld in artikel 4a Wegenverkeerswet.
 2. Toepasselijkheid

  1. Deze bepalingen gelden voor keuringen en onderzoeken die bij ons zijn aangevraagd voor een individueel voertuig voor een kentekenonderzoek voor een inschrijving, een periodieke keuring of een keuring voor vervoer gevaarlijke stoffen (ADR) of dierenvervoer. In dit document informeren we u over de belangrijkste bepalingen uit de “Regeling tarieven Dienst Wegverkeer” van de RDW aangevuld met Nederlandse regelgeving en ons beleid.
  2. Afwijkingen van de in deze samenvatting beschreven werkwijze zijn alleen geldig als ze duidelijk en schriftelijk overeengekomen zijn en niet in strijd zijn met de door de ons uit te voeren wet- en regelgeving.
 3. Totstandkoming aanvraag

  1. U kunt de aanvraag voor een onderzoek of keuring vormvrij bij ons indienen.
  2. Als u niet de juiste gegevens verstrekt, kunnen wij beslissen de aanvraag niet in behandeling te nemen. Wij stellen u wel in de gelegenheid om de ontbrekende gegevens alsnog binnen een door ons gestelde termijn aan te leveren.
  3. Als wij de aanvraag inhoudelijk behandelen, dan krijgt u daarvan een bevestiging als u het voertuig aanbiedt.
 4. Uitvoering & veiligheid

  1. Wij bepalen hoe de aanvraag en de betaling moet plaatsvinden. 
  2. Als voor of tijdens de behandeling van de aanvraag blijkt dat de afspraken die gemaakt zijn (in de aanvraagbevestiging) aangepast moeten worden, dan zullen we dat zo snel mogelijk met u overleggen. Deze later gemaakte afspraken beschouwen we als een aanvulling op de aanvraag waarvoor een bevestiging wordt afgegeven.
  3. Als de behandeling van de aanvraag naar ons oordeel op uw eigen locatie uitgevoerd kan worden, dan bent u verantwoordelijk voor een schone en veilige werkplek.
  4. Als richtlijn voor het niveau van veiligheid geldt de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet.
  5. Als de veiligheid van een RDW-medewerker, naar ons oordeel, gevaar loopt, dan zal deze medewerker de werkzaamheden direct stoppen.
  6. Wij stoppen de behandeling van een aanvraag tijdelijk bij overmacht van onze kant. Onder overmacht valt onder meer ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden et cetera waardoor de keuring en/of onderzoek niet kan worden uitgevoerd.
  7. De aansprakelijkheidsregels voor keuren en/of onderzoek op uw eigen locatie zijn gelijk aan de regels bij keuren en/of onderzoek op onze locatie.
 5. Tarieven en betaling

  1. De tarieven zijn weergegeven in euro. Ze zijn als dit van toepassing is vrijgesteld van BTW en ook zonder lokale bronbelastingen. De tarieven worden vastgesteld aan de hand van de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu goedgekeurde tarieven die op het moment van uitvoering van de werkzaamheden bij ons gelden. Deze tarieven zijn door de Dienst Wegverkeer gepubliceerd in de “Regeling tarieven Dienst Wegverkeer”.
  2. Als het voor de behandeling van een aanvraag noodzakelijk is meer activiteiten uit te voeren dan eerder is overeengekomen en/of als u uw aanvraag aanvult, brengen wij de meer/extra geleverde werkzaamheden bij u in rekening. Dit geldt ook voor herkeuringen, die nodig zijn omdat tijdens de eerste keuring blijkt dat niet aan de wettelijk gestelde eisen is voldaan.
  3. Als een aanvraag is gedaan, dan kunt u het door u betaalde bedrag niet terugkrijgen. 
  4. Bent u het oneens met de in rekening gebrachte keuringen en onderzoeken (als bedoeld in Bijlage II van de “Regeling tarieven Dienst Wegverkeer”)? Dan moet u dit binnen 21 dagen schriftelijk bij ons aangeven. 
 6. Annulering van de afspraak

  1. Als wij niet kunnen keuren, moet u toch betalen. Wij kunnen alleen keuren als u op tijd bent en u een voertuig aanbiedt dat wij kunnen keuren.
  2. Dit geldt niet als u uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd bij ons afzegt.
 7. Goederen van aanvrager

  Wij bewaren de goederen, waaronder monsters, die in verband met de behandeling van de aanvraag aan ons ter beschikking zijn gesteld (of de restanten daarvan) - als dat redelijkerwijs mogelijk is - nog 2 weken nadat u de resultaten van het onderzoek van ons heeft gehoord. Tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Als hier kosten aan zijn verbonden, dan is dat in de prijsinschatting meegenomen. Als u niet binnen deze 2 weken de terugzending van bedoelde goederen heeft geregeld dan mogen wij passende maatregelen nemen. Eventuele kosten die hieraan zijn verbonden, daaronder bijvoorbeeld kosten die wij moeten maken om iets langer te bewaren, zijn voor uw rekening,

 8. Geheimhouding

  Voor de gegevens die u aan ons doorgeeft in verband met de aanvraag geldt een geheimhoudingsverplichting voor ons (zie artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Er mogen daarom geen beeldopnamen (bijvoorbeeld film, foto, webcam, mobiele telefoon e.d.), met welk type apparaat dan ook, zonder voorafgaande toestemming op een RDW-locatie gemaakt worden.

  Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor:

  • Gegevens die wij al in het bezit hebben op het moment dat u de gegevens aan ons meedeelt;
  • Gegevens die algemeen bekend zijn of zijn geworden, zonder dat deze bekendheid het gevolg is van enig nalaten van de RDW;
  • Gegevens die op rechtmatige wijze door ons zijn of worden verkregen van een derde, dan wel door eigen bevindingen, zonder op enige wijze gebruik te maken van de geheime gegevens.
  • Gegevens die wij vanuit wettelijke verplichtingen openbaar moet maken.

Heeft deze informatie u geholpen?