Algemene bepalingen voor keuringen en onderzoeken bij RDW-keuringsstations

Algemene bepalingen van toepassing op het uitvoeren van keuringen en onderzoeken door afdeling 'Beoordeling' binnen de divisie ' Toezicht en Beoordeling' van de RDW.

 1. Definities

  1. Aanvrager: belanghebbende, een natuurlijke of rechtspersoon, die een aanvraag indient.
  2. Aanvraag: een verzoek van een belanghebbende aan de RDW om met betrekking tot een individueel voertuig een besluit te nemen aangaande de onder de in Bijlage II van de “Regeling tarieven Dienst Wegverkeer” opgenomen keuringen en onderzoeken.
  3. Keuren en onderzoeken: het proces waarbij op aanvraag wordt geverifieerd of een product aan de wettelijke eisen voldoet.
  4. RDW: Dienst Wegverkeer bedoeld in artikel 4a Wegenverkeerswet.
 2. Toepasselijkheid

  1. Dit document is van toepassing op aanvragen gericht aan de afdeling 'Beoordeling' binnen de divisie 'Toezicht & Beoordeling van de RDW aangaande een individueel voertuig, voor zover deze in het kader van een kentekenonderzoek ten behoeve van een inschrijving, een periodieke keuring en een keuring aangaande ADR of dierenvervoer zijn ingediend. Doel van dit document is een samenvatting weer te geven van de belangrijkste bepalingen uit de “Regeling tarieven Dienst Wegverkeer” van de RDW aangevuld, met Nederlandse regelgeving en het RDW beleid.
  2. Afwijkingen van de in deze samenvatting beschreven werkwijze zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen en niet strijdig zijn met de door de RDW uit te voeren wet- en regelgeving.
 3. Totstandkoming aanvraag

  1. De aanvraag kan vormvrij bij de RDW worden ingediend.
  2. Indien de door de aanvrager verstrekte gegevens onvoldoende zijn, kan de RDW beslissen de aanvraag niet in behandeling te nemen. De aanvrager dient voor die beslissing door de RDW in de gelegenheid te zijn gesteld om de ontbrekende gegevens alsnog binnen een door de RDW gestelde termijn in te dienen.
  3. Indien de aanvraag inhoudelijk wordt behandeld dan krijgt de aanvrager bij de aanbieding van het individueel voertuig daarvan een bevestiging.
 4. Uitvoering & veiligheid

  1. De aanvraag en betaling vinden plaats op een door de RDW te bepalen wijze.
  2. Als er voor of tijdens de behandeling van de aanvraag een wijziging van de in de aanvraagbevestiging gemaakte afspraken nodig is, dan zal de RDW zo spoedig mogelijk in overleg treden met aanvrager. Deze nader gemaakte afspraken worden beschouwd als een aanvulling op de aanvraag waarvoor een bevestiging wordt afgegeven.
  3. In het geval de behandeling van de aanvraag naar het oordeel van de RDW uitgevoerd kan worden op locatie bij de aanvrager is deze verantwoordelijk voor een schone en veilige werkplek.
  4. Als richtlijn voor het niveau van veiligheid geldt de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet.
  5. Als de veiligheid van zijn medewerker, naar het oordeel van de RDW, in het geding komt, dan zal deze de werkzaamheden direct staken.
  6. De behandeling van een aanvraag wordt opgeschort ingeval van overmacht van de zijde van de RDW waaronder ook wordt verstaan ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden et cetera waardoor de keuring en/of onderzoek niet kan worden uitgevoerd.
  7. De regels voor aansprakelijkheid ten aanzien van keuren en/of onderzoek op locatie bij de aanvrager zijn gelijkgesteld aan keuren en/of onderzoek op locatie bij de RDW.
 5. Tarieven en betaling

  1. De tarieven zijn weergegeven in euro en indien van toepassing vrijgesteld van BTW en eveneens exclusief lokale bronbelastingen. De tarieven worden vastgesteld aan de hand van de op het moment van uitvoering van de werkzaamheden bij de RDW geldende, door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu goedgekeurde, tarieven. Deze tarieven zijn door de Dienst Wegverkeer gepubliceerd in de “Regeling tarieven Dienst Wegverkeer”.
  2. Indien het voor de behandeling van een aanvraag noodzakelijk is meer activiteiten uit te voeren dan in eerste instantie is overeengekomen en/of aanvrager zijn aanvraag aanvult, worden de meer/extra geleverde werkzaamheden in rekening gebracht. Dit geldt tevens voor herkeuringen, die nodig zijn omdat tijdens de eerste keuring blijkt dat niet aan de wettelijk gestelde eisen is voldaan.
  3. Indien een aanvraag is gedaan dan komen de door de aanvrager betaalde tarieven en leges niet in aanmerking voor restitutie.
  4. Betwisting van de in rekening gebrachte keuringen en onderzoeken als bedoeld in Bijlage II van de “Regeling tarieven Dienst Wegverkeer” dient binnen een termijn van 21 dagen schriftelijk te geschieden.
 6. Annulering van de afspraak

  1. Indien de aanvrager van een keuring en/of onderzoek niet verschijnt op de bij de RDW ingeplande tijd en plaats, of indien een niet geheel keuringsgeschikt voertuig ter keuring wordt aangeboden waardoor niet tot keuring kan worden overgegaan, dan wordt het voor de aangevraagde keuring en/of onderzoek vastgestelde tarief in rekening gebracht.
  2. Hetgeen onder voormeld lid is niet van toepassing indien door de betrokken keuringslocatie van de RDW uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen.
 7. Goederen van aanvrager

  Tenzij anders overeengekomen, zal de RDW de goederen, waaronder monsters, die in verband met de behandeling van de aanvraag aan de RDW ter beschikking zijn gesteld of de restanten daarvan, indien redelijkerwijs mogelijk, gedurende twee weken na de datum waarop de resultaten van het onderzoek aan aanvrager zijn medegedeeld, bewaren. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn in de prijsindicatie meegenomen. Indien de aanvrager niet binnen deze periode een regeling heeft getroffen voor terugzending van bedoelde goederen staat het de RDW vrij passende maatregelen te nemen. Eventuele kosten die hieraan zijn verbonden, daaronder mede begrepen kosten welke met langere bewaring zijn gemoeid, komen ten laste van de aanvrager.

 8. Geheimhouding

  Voor gegevens van aanvrager, waarvan de RDW in het kader van de aanvraag kennis neemt, geldt een geheimhoudingsverplichting voor de RDW als opgenomen in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van beeldopnamen (bijvoorbeeld film, foto, webcam, mobiele telefoon e.d.), met welk type apparaat dan ook, zonder voorafgaande toestemming is om die reden verboden op een RDW-locatie.

  Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor:

  • Gegevens welke reeds in het bezit zijn van de RDW op het moment dat de gegevens aan de RDW worden medegedeeld;
  • Gegevens welke van algemene bekendheid waren c.q. zijn geworden, zonder dat deze bekendheid het gevolg is van enig nalaten van de RDW;
  • Gegevens welke op rechtmatige wijze door de RDW zijn of worden verkregen van een derde dan wel door eigen bevindingen, zonder op enigerlei wijze gebruik te maken van de geheime gegevens.
  • Gegevens die de RDW vanuit wettelijke verplichtingen openbaar moet maken.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed