Vervallen typegoedkeuring

Als u voertuigen heeft waarvan de typegoedkeuringen zijn komen te vervallen, kunt u deze alleen nog registeren als ze als restantvoorraad zijn aangemeld door de fabrikant of zijn gemachtigde. De aanmelding hiervoor doet de fabrikant bij een registrerende instantie zoals de RDW. Meer informatie over de voorwaarden en de aanmelding vindt u hieronder. Na aanmelding moet een accountant of de RDW de voorraad controleren.

Termijnen en voorwaarden voor toelating

De voertuigen die als restantvoorraad zijn aangemerkt, kunnen nog binnen een vastgestelde periode worden toegelaten tot de weg. Deze termijnen en de bijbehorende voorwaarden worden genoemd in artikel 3.26 en 3.27 van de Regeling Voertuigen. De termijn is per voertuigsoort verschillend. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de RDW.
 
In tegenstelling tot art.3.26 eerste lid, is met ingang van 1 januari 2016 onderstaande voor de categorie L van toepassing: Op voertuigen van categorie L, waarvan de 2002/24 typegoedkeuring vervalt met ingang van 1 januari 2016, is de restantvoorraadregeling van de 168/2013 (Artikel 44) van toepassing.
 
U mag per Europees typegoedkeuringsnummer maximaal 10% van het aantal geregistreerde voertuigen (ingeschreven en te naam gesteld) in Nederland in de afgelopen 2 jaar opgeven voor de restantvoorraad. Als het aantal geregistreerde voertuigen minder is dan 1000 stuks in de afgelopen 2 jaar, dan geldt een maximum van 100 voertuigen per typegoedkeuringsnummer.

De voertuigen uit de restantvoorraad mogen nog 24 maanden geregistreerd worden vanaf de datum waarop de EU-typegoedkeuring ongeldig is geworden. De restantvoorraad moet door de fabrikant (of zijn gemachtigde) opgegeven worden.

Wijzigen van de eisen

Typegoedkeuringen komen te vervallen als de regelgeving hiervoor wordt gewijzigd en er zwaardere eisen aan (toelating van) voertuigen worden gesteld. In onderstaande documenten kunt u de vervaldata voor typegoedkeuringen raadplegen.
 
 

Voorwaarden restantvoorraad

In de Regeling Voertuigen staan alle voorwaarden genoemd waaraan voertuigen in een restantvoorraad moeten voldoen (in artikel 3.26). Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met de RDW.
 

Aanmelding van restantvoorraad

De aanmelding vindt plaats op basis van bijlage VII van de Regeling voertuigen. Binnen twee weken na het in werking treden van de zwaardere eisen moeten de voertuigen worden aangemeld met opgave van:
 • de voertuigcategorie;
 • het typegoedkeuringsnummer; 
 • indien van toepassing de variant; 
 • indien van toepassing de uitvoering;
 • het voertuigidentificatienummer (VIN);
 • de plaats of plaatsen waar de voertuigen in voorraad worden gehouden;
 • adresgegevens en telefoonnummer voertuiglocatie(s);
 • het technisch voorschrift of de technische voorschriften waaraan de voertuigen niet voldoen;
 • de technische of economische redenen waarom de voertuigen niet aan de nieuwe technische voorschriften kunnen voldoen.

Deze gegevens vermeldt u in de restantvoorraad-aanvraag. Het aanvraagformulier voor restantvoorraad kunt u via het e-mailadres van Administratie & Informatiebeheer bij de RDW aanvragen.
Voor een vlotte afhandeling adviseert de RDW u deze lijst ook in de vorm van een excelsheet aan te leveren.
 
De restantvoorraadopgave moet worden gecontroleerd door een accountant of een medewerker van de afdeling Productbeoordeling van de RDW.
 

Opgave van de restantvoorraad op basis van een accountantscontrole

De complete restantvoorraadaanvraag op basis van de accountantsverklaring mailt u naar het e-mailadres van Administratie & Informatiebeheer.
 
Bij de aanvraag moet u de volgende documenten aanleveren:
 • Het RDW-orderformulier; 
 • Als de aanvrager van de restantvoorraad niet de fabrikant is: een kopie van de  machtiging door de fabrikant voor het opgeven van restantvoorraad;
 • De lijst voor de restantvoorraadopgave;
 • Een verklaring met betrekking tot de juistheid van de restantvoorraadopgave. Deze verklaring moet zijn afgegeven door een registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent, als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten dan wel een daaraan gelijk te stellen buitenlandse accountant, in de Nederlandse taal opgesteld.


Opgave van de restantvoorraad op basis van een controle door afdeling Productbeoordeling

Voor de controle van de restantvoorraad maakt u per e-mail een afspraak met de afdeling Productbeoordeling van de RDW. De complete restantvoorraadaanvraag stuurt u ook naar het e-mailadres van de afdeling Productbeoordeling.

Ga naar de navigatie