Algemene voorwaarden RDW Testcentrum

Algemene voorwaarden voor verhuuractiviteiten op het RDW-testcentrum in Lelystad.


1. Definities

1.1 Aanvrager: natuurlijke - of rechtspersoon die aanvraag tot het in behandeling nemen van een verhuuropdracht indient.

1.2 RDW: Directie van de Dienst Wegverkeer.

1.3 Test Centrum: Het volledige test centrum van de RDW gelegen te Lelystad bestaande uit al haar delen waaronder het Test Centrum, alle omliggende terreinen, gebouwen en faciliteiten.

1.4 Gebruik: Het gebruik maken van een of meer delen van het Test Centrum, op welke wijze dat ook geschiedt.

2. Toepasselijkheid


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten tussen aanvrager en de Divisie Voertuigtechniek van de RDW.

2.2 Voorwaarden, welke een aanvrager van toepassing verklaart, binden de RDW niet, tenzij die voorwaarden per geval uitdrukkelijk en schriftelijk door de RDW zijn aanvaard.

2.3 Afwijkingen van de in deze samenvatting beschreven wijze van behandeling van opdrachten zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

3. Overeenkomst

3.1 Na een verzoek tot gebruik van het Test Centrum zal door de RDW worden bepaald of op grond van de aard en het doel van de werkzaamheden van de huurder een juist gebruik van het Test Centrum kan worden verwacht.

3.2 Een opdracht, in deze samenvatting ook “aanvraag” genoemd, wordt geacht te zijn ingediend bij ontvangst van de schriftelijke bevestiging door Aanvrager van een door de RDW uitgebrachte offerte of, indien geen offerte wordt uitgebracht, door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging door de RDW. Een uitgebrachte offerte blijft tot twee (2) maanden na dagtekening geldig.

3.3 De inhoud van een aanvraag wordt bepaald door de in de offerte of opdrachtbevestiging opgenomen omschrij-ving van de werkzaamheden inclusief alle wijzigingen, die naderhand schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

4. Gebruik

4.1 De uitvoering van de opdracht vindt plaats op een door de RDW te bepalen wijze, tenzij tussen aanvrager en de RDW vooraf een bepaalde wijze is overeengekomen.

4.2 Onderverhuur van het Test Centrum of gedeelten daarvan is niet toegestaan.

4.3 De verplichting van de RDW tot het uitvoeren van de opdracht eindigt wanneer:

  • het door aanvrager of door toedoen van derden, onmogelijk is/ wordt om de dienst op de voorziene wijze bij aanvrager uit te voeren. Onder derden wordt ook verstaan ten gevolge van overheidsmaatregelen. In bovenstaand geval is de aanvrager niet (meer) gehouden het bepaalde tarief te betalen, tenzij al een deel van de dienst is uitgevoerd. In dit laatste geval dient de aanvrager het met dat deel corresponderende deel van het bepaalde tarief te voldoen.
  • de aanvrager in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt of wordt op geheven, dan wel (een) daartoe strekkende aanvra(a) ge(n) is (zijn) of wordt (worden) ingediend.
  • de aanvrager een betalingsachterstand heeft.

4.4 De opdracht wordt geacht (gedeeltelijk) als uitgevoerd zodra reeds gebruik is gemaakt van een der faciliteiten van het Test Centrum.

4.5 Het gebruik van het Test Centrum is slechts toegestaan aan de op de huurovereenkomst door huurder opgegeven personen. Huurder draagt zorg voor de nakoming van deze voorwaarden door de personen die hij op grond van zijn huurovereenkomst gebruik laat maken van de testbaan. De door huurder in de huurovereenkomst opgegeven personen mogen het Test Centrum slechts gebruiken na persoonlijke ondertekening ter plaatse van een uittreksel van deze Algemene Voorwaarden en een exemplaar van het ‘Veiligheidsreglement Centrum Lelystad’.

4.6 Huurder en de personen die hij op grond van zijn overeenkomst gebruik laat maken van het Test Centrum dienen zich bij binnenkomst en vertrek te melden bij de receptie en dienen zich te houden aan de door de Veiligheidscoördinator TCL gegeven aanwijzingen.

4.7 De huurder en de door de huurder aangegeven personen hebben alleen toestemming voor het gebruik van die faciliteiten die zijn overeengekomen in de opdracht.

4.8 De aanwijzingen van het RDW-personeel moeten stipt worden opgevolgd.

4.9 Uitvoeren van montagewerkzaamheden aan een voertuig dienen in de daarvoor bestemde garageboxen plaats te vinden. In speciale gevallen kan na overleg met de RDW gebruik worden gemaakt van de centrale hal voor het verrichten van montagewerkzaamheden.

4.10 Voertuigen dienen niet meer geluid te produceren dan 100 db(A) bij ¾ van het toerental bij maximum vermogen dan wel geen geluid produceren dat buiten de baan duidelijk waarneembaar is.

4.11 De meting van het geluid geschiedt bij een stilstaand voertuig op 0,5 m achter de uitlaat onder een hoek van 45 graden.

4.12 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is (het gebruik van) beeldopnameapparatuur op het Test Centrum Lelystad verboden. Bij het aantreffen heeft de
veiligheidscoördinator het recht om deze apparatuur namens de RDW in te nemen en alle beeldopname te (laten) verwijderen.

4.13 Huurder en de personen die hij op grond van zijn overeenkomst gebruik laat maken van het Test Centrum verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie en kennis welke door of in verband met het gebruik van de proefbaan omtrent voertuigen of proefresultaten wordt verkregen en waarvan men redelijkerwijs het vertrouwelijke karakter had kunnen begrijpen.

4.14 Op het Test Centrum zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de Regeling voertuigen, het Reglement Verkeersregels Verkeerstekens en het ‘Veiligheids-
reglement Test Centrum Lelystad’ van toepassing.

4.15 Gebruik van alcohol en/ of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden is verboden.

4.16 Aan het gebruik door huurder en de personen die huurder op grond van zijn huurovereenkomst gebruik laat maken van het Test Centrum, kan door de RDW en haar personeelsleden terstond een eind worden gemaakt, indien naar het oordeel van de RDW de in 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12 en 4.13 bedoelde aanwijzingen niet worden gevolgd of anderszins op onjuiste wijze gebruik wordt gemaakt van het Test Centrum. Huurder kan in dat geval geen aanspraak maken op niet-betaling of vermindering van de huursom.

4.17 Voor het gebruik van de Test Centrum geldt een maximale asbelasting van 15 ton die niet mag worden overschreden. Voor specifieke faciliteiten kunnen afwijkende maximale belastingen gelden.

4.18 Portofoons mogen alleen binnen het Test Centrum en uitsluitend voor zakelijke gesprekken worden gebruikt.

4.19 Vervuiling van het Test Centrum inclusief omliggend terrein en sloten is verboden.

4.20 De RDW en de huurder kunnen schriftelijk overeenko-men dat van een of meer van de bepalingen 4.1 tot en met 4.18 wordt afgeweken.

4.21 De RDW is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving een opdracht te beëindigen indien de RDW voor of na aanvang van een dienst informatie aan aanvrager heeft gevraagd en deze informatie niet vóór het afgesproken moment in goede orde is ontvangen. In dat geval is aanvrager alle tot dan toe door de RDW gemaakte kosten en aangegane verplichtingen verschuldigd.

4.22 Neem je eigen beker mee
In verband met de SUP-wetgeving gebruiken we bij de RDW geen wegwerpbekers meer. We vragen je daarom om je eigen beker mee te nemen. Zo zorgen we er samen voor dat de impact op het milieu zo laag mogelijk is.

5. Prijs en betaling

5.1 De prijzen van de RDW zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en worden, al naar gelang de aard van de opdracht, vastgesteld aan de hand van de op het moment van verhuur bij de RDW geldende tarieven.

5.2 In het geval de RDW in een offerte/ opdrachtbevesti-ging een bepaalde prijs en/ of tarieven noemt, geld(t)(en) in afwijking van het voorgaande die prijs en/ of tarieven tussen partijen.

5.3 Indien werkzaamheden op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18:00 en 07:00 uur kan er een toeslag worden berekend op basis van het uurtarief. Dit geldt tevens voor werkzaamheden die worden verricht in het weekend en/ of op feestdagen.

5.4 Indien het voor de behandeling van een aanvraag noodzakelijk is meer activiteiten uit te voeren dan in eerste instantie is overeengekomen en/ of aanvrager zijn aanvraag aanvult, worden de meer/ extra geleverde werkzaamheden op basis van het aantal werkelijk bestede uren maal het uurtarief, danwel het aantal diensten maal het geldende tarief voor de betreffende dienst in rekening gebracht.

5.5 Betaling geschiedt door aanvrager in euro binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.6 Betaling geschiedt zonder aftrek en/ of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat aanvrager zijn betalingsverplichtingen door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

5.7 Betwisting van een gefactureerd bedrag dient binnen een termijn van 21 dagen te geschieden.

5.8 In geval van overschrijding van de betalingstermijn als genoemd onder 5.4 door welke reden dan ook, is de opdrachtgever aan de RDW alle naar het oordeel van de RDW noodzakelijke buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Voorts is aanvrager vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken aan de RDW de wettelijke rente verschuldigd, te berekenen over het vervallen bedrag over de periode gedurende welke te laat betaald is. Tevens vervalt in dat geval een afgesproken korting voor het bedrag waarop de factuur betrekking heeft.

5.9 De RDW is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke zekerheidstelling voor de betaling van de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst voor de uitvoering van de opdracht door aanvrager verschuldigde bedrag(en) te verlangen. Bij gebreke van de verlangde zekerheidstelling is de RDW gerechtigd de opdracht niet te bevestigen en/ of de opdracht niet in uitvoering te nemen en/ of de op-dracht niet (verder) uit te voeren. Zulks onverminderd de verplichting van aanvrager de volledige betaling(en) te verrichten.

5.10 Indien aanvrager in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt of wordt opgeheven, dan wel (een) daartoe strekkende aanvrage(n) is(zijn) of wordt (worden) ingediend is het door opdrachtgever verschuldigde bedrag terstond opeisbaar.

5.11 Indien voor facturatie aan een buitenlandse relatie sprake is van een inhouding van overheidswege (zgn. withholding tax), is deze relatie verantwoordelijk voor de betaling van deze inhouding aan de betreffende overheid naast de volledige betaling van het factuurbedrag aan de RDW.

6. Annulering of onderbreking van het gebruik

6.1 Bij annulering door huurder tenminste 30 werkdagen voor de overeengekomen datum/ data is geen huur verschuldigd en zal alleen het tarief administratiekosten in rekening worden gebracht behoudens het gestelde in 6.2.

Bij annulering tussen 2 en 30 werkdagen voor de overeengekomen datum/ data is 50% van de huur verschuldigd behoudens het gestelde in 6.2.
Bij annulering minder dan 2 werkdagen voor de overeen gekomen datum/ data is de volledige huursom verschuldigd behoudens het gestelde in 6.2.

6.2 Bij annulering zoals bepaald in 6.1 worden in alle gevallen alle tot dan toe door de RDW gemaakte kosten en of reeds aangegane verplichtingen in rekening gebracht bij de Aanvrager.

6.3 De RDW heeft het recht de overeengekomen datum/ data in de huurovereenkomst te annuleren ingeval zich naar oordeel van de RDW een van de volgende situaties voordoet:

  • noodzakelijke werkzaamheden op, langs en aan de baan, bermen afrasteringen en veiligheidsvoorzieningen;
  • slechte weersomstandigheden zoals slecht zicht, gladheid, sneeuwval/ storm e.d.;
  • overige situaties waarin om veiligheidsredenen de baan niet ter beschikking kan worden gesteld.
  • onvoorziene testen door de RDW zelf.

In dat geval zal in overleg met de huurder een nieuw tijdstip voor gebruik kunnen worden vastgesteld.

6.4 Indien zich naar het oordeel van de RDW tijdens het gebruik van het Test Centrum een van de onder 6.3 bedoelde situaties voordoet heeft de RDW het recht het gebruik door huurder te onderbreken.

7. Verzekeringsplicht

7.1 Huurder heeft voor de motorvoertuigen waarmee hij gebruik maakt van het Test Centrum een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid afgesloten.
Op verzoek van de RDW toont huurder aan de RDW het bewijs dat de bedoelde verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is afgesloten.

7.2 De motorvoertuigen waarmee huurder gebruik maakt van het Test Centrum worden bestuurd door een bestuurder die in het bezit is van een geldig voor de betreffende categorie motorvoertuigen afgegeven rijbewijs. Op verzoek van de RDW toont huurder het bedoelde rijbewijs. Een bestuurder kan worden geweigerd indien deze, ondanks het bezit van het in de vorige alinea bedoelde rijbewijs, naar het oordeel van de RDW onvoldoende voertuigbeheersing bezit voor het gebruik van het Test Centrum.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect een gevolg is van het gebruik van het Testcen-trum door huurder of door andere personen die huurder krachtens zijn huurovereenkomst gebruik van het Test Centrum laat maken.

8.2 Het gebruik dat huurder van het Test Centrum maakt of krachtens zijn huurovereenkomst door andere personen laat maken, is geheel voor risico van huurder of die andere personen.
De RDW en haar personeelsleden zijn - behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor schade die huurder of andere personen direct of indirect door het gebruik van de baan mochten oplopen.

8.3 Huurder vrijwaart de RDW van aanspraken van derden die direct of indirect het gevolg zijn van het gebruik door huurder of door andere personen die huurder krachtens zijn huurovereenkomst gebruik van het Test Centrum laat maken.

9. Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Op de op basis van deze Voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van het Test Centrum zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Heeft deze informatie u geholpen?