Terugroepactie organiseren

Vanzelfsprekend wordt er aan de productie van voertuigen zorg besteed. Toch kan het gebeuren dat er iets aan een voertuig defect raakt. Komt het defect vaker voor en is er daarbij kans op lichamelijk letsel, dan is dat voor de producent en distributeur van het voertuig aanleiding een terugroepactie te organiseren. Bij een terugroepactie (ook wel recall genoemd) roepen de producenten/distributeurs het voertuig(onderdeel) terug om dit defect te herstellen.

Wat kunt u doen?

Verplichtingen voor producent/distributeur

Bent u producent of distributeur van een product waarbij defecten zijn geconstateerd, dan heeft u bepaalde verplichtingen. Deze verplichtingen houden in het kort in dat u:

  • de bevoegde autoriteiten informeert,
  • de consument informeert,
  • het product terugroept.

Deze verplichtingen zijn beschreven in de Warenwet. De basis voor deze verplichtingen is vastgelegd in richtlijn 2001/95/EG.

De rol van de RDW

Voor algemene productveiligheid van voertuigen en voertuiggerelateerde producten is de RDW de bevoegde autoriteit voor Nederland. De RDW heeft hiervoor op dit gebied de volgende taken:

  • ontvangen van informatie over terugroepacties en gevaarlijke producten,
  • informeren van het publiek, 
  • houden van toezicht, 
  • verstrekken van persoonsgegevens, 
  • versturen van brieven aan eigenaren.

De producten waarvoor de RDW is aangewezen, zijn beschreven in het Warenwetbesluit algemene productveiligheid. Als het nodig is, kan de RDW ook aandringen op het organiseren van een terugroepactie.

Informeren van de RDW

Als u te maken krijgt met een gevaarlijk product, moet u de RDW daarvan dus op de hoogte brengen. Een melding over een gevaarlijk product bevat informatie over het product, het defect, het gevaar en de maatregelen (volgens beschikking 2004/905/EG van de Europese Commissie).

U kunt de RDW op uw eigen manier informeren, maar het kan ook via:

  • het formulier ‘Melding gevaarlijk product’ van de RDW dat u via deze website per e-mail kunt aanvragen.
  • de zogenaamde ‘Business Application’ van de Europese Commissie. Als u een melding van een terugroepactie moet doorgeven op basis van artikel 32 van richtlijn 2007/46/EG of Verordening 168/2013, gebruikt u dan deze Business Application. Op die manier informeert u in één keer alle lidstaten, waar het product is verhandeld. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding die u bij de RDW kunt aanvragen.

Informeren van de consument

De producent of distributeur kiest in principe hoe hij de voertuigeigenaren informeert. Van belang is dat de consument duidelijk wordt geïnformeerd over het defect, het gevaar en de maatregelen waarmee het gevaar wordt weggenomen. Voor het terugroepen van in Nederland geregistreerde voertuigen kan de RDW persoonsgegevens verstrekken. De RDW verstrekt deze gegevens aan de fabrikant of importeur, nadat de terugroepactie inclusief de betreffende voertuigen op de website van de RDW is gepubliceerd. De RDW kan eventueel ook een brief aan de eigenaar versturen.

Meldingen van voertuigeigenaren

De RDW ontvangt ook meldingen over gevaarlijke producten van voertuigeigenaren en andere belanghebbenden. Is het op basis van ontvangen informatie aannemelijk dat er sprake is van gevaar, dan neemt de RDW contact op met de producent of distributeur.

Meldingsformulier en meer informatie per e-mail aanvragen

Als u het meldingsformulier wilt aanvragen of meer informatie wilt ontvangen over hoe u persoonsgegevens bij de RDW kunt aanvragen of hoe de RDW brieven voor u kan versturen, stuurt u dan een e-mail naar de RDW.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed