Termijnen en voorwaarden voor toelating

De voertuigen die als restantvoorraad zijn aangemerkt, kunnen nog binnen een vastgestelde periode worden toegelaten tot de weg. Deze termijnen en de bijbehorende voorwaarden worden genoemd in deze link opent in een nieuw vensterartikel 3.26 en 3.27 van de Regeling Voertuigen. De termijn is per voertuigsoort verschillend. Heeft u hierover vragen neem dan contact op met de RDW.

Restantvoorraad L categorie

In tegenstelling tot art.3.26 eerste lid, is met ingang van 1 januari 2016 onderstaande voor de categorie L van toepassing: Op voertuigen van categorie L, waarvan de 2002/24 typegoedkeuring vervalt met ingang van 1 januari 2016, is de restantvoorraadregeling van de 168/2013 (Artikel 44) van toepassing.

U mag per Europees typegoedkeuringsnummer maximaal 10% van het aantal geregistreerde voertuigen (ingeschreven en te naam gesteld) in Nederland in de afgelopen 2 jaar opgeven voor de restantvoorraad. Als het aantal geregistreerde voertuigen minder is dan 1000 stuks in de afgelopen 2 jaar, dan geldt een maximum van 100 voertuigen per typegoedkeuringsnummer.

De voertuigen uit de restantvoorraad mogen nog 24 maanden geregistreerd worden vanaf de datum waarop de EU-typegoedkeuring ongeldig is geworden. De restantvoorraad moet door de fabrikant (of zijn gemachtigde) opgegeven worden.

Wijzigen van de eisen

Typegoedkeuringen komen te vervallen als de regelgeving hiervoor wordt gewijzigd en er zwaardere eisen aan (toelating van) voertuigen worden gesteld. In onderstaande documenten kunt u de vervaldata voor typegoedkeuringen raadplegen.

Vervallen typegoedkeuringen 2020
Vervallen typegoedkeuringen 2019
Vervallen typegoedkeuringen 2018 

Wijzigingen vanaf 1 januari 2018

 • Alle 92/61/EEG & 2002/24/EG typegoedkeuringen van de voertuigcategorie L1e, L2e en L6e komen met ingang van 1 januari 2018 te vervallen. Door deze wijzigingen, vervallen er typegoedkeuringen en is de restantvoorraadregeling  van toepassing. Fabrikanten (of zijn gemachtigde) die voertuigen produceren in de categorie L kunnen hier gebruik van maken.
 • Restantvoorraad brom- en snorfietsen
  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten dat er bij de overgang van de Euro 2 en 3 emissienorm voor brom- en snorfietsen naar Euro 4 wél een restantvoorraadregeling per 1 januari 2018 komt. Lees meer in het artikel 'Opgeven restantvoorraad brom- en snorfietsen.' 

Voorwaarden restantvoorraad

In de deze link opent in een nieuw vensterRegeling Voertuigen staan alle voorwaarden genoemd waaraan voertuigen in een restantvoorraad moeten voldoen (in artikel 3.26). Mocht u hierover vragen hebben, .

Aanmelding van restantvoorraad

De aanmelding vindt plaats op basis van bijlage VII van de Regeling voertuigen. Binnen twee weken na het in werking treden van de zwaardere eisen moeten de voertuigen worden aangemeld met opgave van: de voertuigcategorie;

 • het typegoedkeuringsnummer;
 • indien van toepassing de variant;
 • indien van toepassing de uitvoering;
 • het voertuigidentificatienummer (VIN);
 • de plaats of plaatsen waar de voertuigen in voorraad worden gehouden;
 • adresgegevens en telefoonnummer voertuiglocatie(s);
 • de technische of economische redenen waarom de voertuigen niet aan de nieuwe technische voorschriften kunnen voldoen.

Deze gegevens vermeldt u in de restantvoorraad-aanvraag. U kunt de aanvraag doen via het aanvraagformulier voor restantvoorraad. Het formulier is in het Engels. Voor een vlotte afhandeling adviseert de RDW u deze lijst ook in de vorm van een excelsheet aan te leveren.

De restantvoorraadopgave moet worden gecontroleerd door een accountant of een medewerker van de afdeling Productbeoordeling van de RDW.

Opgave van de restantvoorraad op basis van een accountantscontrole

De complete restantvoorraadaanvraag op basis van de accountantsverklaring vraagt u aan via het aanvraagformulier voor restantvoorraad. Het formulier is in het Engels.

Bij de aanvraag moet u de volgende documenten aanleveren:

 • Het RDW-orderformulier;
 • Als de aanvrager van de restantvoorraad niet de fabrikant is: een kopie van de machtiging door de fabrikant voor het opgeven van restantvoorraad;
 • De lijst voor de restantvoorraadopgave;
 • Een verklaring met betrekking tot de juistheid van de restantvoorraadopgave. Deze verklaring moet zijn afgegeven door een registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent, als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten dan wel een daaraan gelijk te stellen buitenlandse accountant, in de Nederlandse taal opgesteld.

Opgave van de restantvoorraad op basis van een controle door de RDW

Voor de controle van de restantvoorraad maakt u . De complete restantvoorraadaanvraag stuurt u ook naar het e-mailadres van de afdeling Productbeoordeling.

Kosten voor opgave en controle restantvoorraad

Omschrijving Kosten
Verklaring (“Statement”)   € 274,-
Correctie verklaring (“Statement”)     € 219,-   
Uurtarief technisch inspecteur    € 128,-  
Uurtarief reizen €  64,50    
Voorrijkosten Regio A (binnen straal van 225 km vanuit Zoetermeer)   € 110.-
Voorrijkosten Regio B (buiten straal van 225 km vanuit Zoetermeer) € 303,-