Vervallen typegoedkeuring

Als u voertuigen heeft waarvan de typegoedkeuringen zijn komen te vervallen, kunt u deze alleen nog registeren als ze als restantvoorraad zijn aangemeld door de fabrikant of zijn gemachtigde. De aanmelding hiervoor doet de fabrikant bij een registrerende instantie zoals de RDW. Meer informatie over de voorwaarden en de aanmelding vindt u hieronder. Na aanmelding moet een accountant of de RDW de voorraad controleren.

Termijnen en voorwaarden voor toelating

De voertuigen die als restantvoorraad zijn aangemerkt, kunnen nog binnen een vastgestelde periode worden toegelaten tot de weg. Deze termijnen en de bijbehorende voorwaarden worden genoemd in hoofdstuk 3, paragraaf 11 van de deze link opent in een nieuw venster Regeling Voertuigen. De termijn is per voertuigsoort verschillend. Heeft u hierover vragen of over de voorwaarden waaraan voertuigen in een restantvoorraad moeten voldoen, stuur dan een e-mail naar [email protected]

Wijzigen van de eisen

Typegoedkeuringen komen te vervallen als de regelgeving hiervoor wordt gewijzigd en er zwaardere eisen aan (toelating van) voertuigen worden gesteld. In onderstaande documenten kunt u de vervaldata voor typegoedkeuringen raadplegen.

Alle Europese typegoedkeuringen die met e11 beginnen en die niet zijn omgezet naar een typegoedkeuring van een andere lidstaat, zijn per 1 januari 2021 komen te vervallen. Heeft u een voertuig met een kenteken uit een land dat nog wel EU-lid is, dan nemen wij de gegevens over van het buitenlandse kenteken.

Aanmelding van restantvoorraad

De aanmelding vindt plaats op basis van bijlage VII van de Regeling voertuigen. Binnen twee weken na het in werking treden van de zwaardere eisen moeten de voertuigen worden aangemeld met opgave van:

  • de voertuigcategorie;
  • het typegoedkeuringsnummer;
  • indien van toepassing de variant;
  • indien van toepassing de uitvoering;
  • het voertuigidentificatienummer (VIN);
  • de plaats of plaatsen waar de voertuigen in voorraad worden gehouden;
  • adresgegevens en telefoonnummer voertuiglocatie(s);
  • de technische of economische redenen waarom de voertuigen niet aan de nieuwe technische voorschriften kunnen voldoen.

Deze gegevens vermeldt u in de restantvoorraad-aanvraag. U kunt de aanvraag doen via het aanvraagformulier voor restantvoorraad. Het formulier is in het Engels. Voor een vlotte afhandeling adviseert de RDW u deze lijst ook in de vorm van een excelsheet aan te leveren.

De restantvoorraadopgave moet worden gecontroleerd door een accountant of een medewerker van de afdeling Productbeoordeling van de RDW.

Opgave van de restantvoorraad op basis van een accountantscontrole

De complete restantvoorraadaanvraag op basis van de accountantsverklaring vraagt u aan via het aanvraagformulier voor restantvoorraad. Het formulier is in het Engels.

Bij de aanvraag moet u de volgende documenten aanleveren:

  Als de aanvrager van de restantvoorraad niet de fabrikant is: een kopie van de machtiging door de fabrikant voor het opgeven van restantvoorraad;

  • De lijst voor de restantvoorraadopgave;
  • Een verklaring met betrekking tot de juistheid van de restantvoorraadopgave. Deze verklaring moet zijn afgegeven door een registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent, als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten dan wel een daaraan gelijk te stellen buitenlandse accountant, in de Nederlandse taal opgesteld.

Opgave van de restantvoorraad op basis van een controle door de RDW

Voor de controle van de restantvoorraad dient u een aanvraag in via deze link opent in een nieuw venster het aanvraagformulier voor restantvoorraad.  De complete restantvoorraadaanvraag stuurt u ook naar het e-mailadres van de afdeling Productbeoordeling.

Kosten voor opgave en controle restantvoorraad

Omschrijving Kosten
Verklaring (“Statement”)   € 316,-
Correctie verklaring (“Statement”)     € 252,-
Uurtarief technisch inspecteur    € 132,-
Uurtarief reizen €  66,-
Voorrijkosten Regio A (binnen straal van 225 km vanuit Zoetermeer)   € 110.-
Voorrijkosten Regio B (buiten straal van 225 km vanuit Zoetermeer)

€ 303,-

Typegoedkeuringen VK

Als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) hebben de Britse e11-typegoedkeuringen hun geldigheid verloren. Fabrikanten hebben enkele e11-typegoedkeuringen voor hun systemen, technische eenheden, componenten of volledige voertuigen ondergebracht bij een andere Typegoedkeuringsinstantie (Type Approval Authority, TAA) in de Europese Unie. Het nieuwe goedkeuringscertificaat dat de TAA uit de desbetreffende lidstaat van de EU27 heeft afgeven, is wel geldig.  

Ook e11-typegoedkeuringen van systemen, technische eenheden en componenten binnen een niet-e11 typegoedkeuring van volledige voertuigen (Whole Vehicle Type Approval, WVTA) hebben hun geldigheid verloren. Daardoor is de gehele EU27 WVTA ongeldig. Ook voor deze typegoedkeuringen geldt dat ze ondergebracht moeten zijn bij een ander TAA in de Europese Unie.  

Voor UNECE-typegoedkeuringen (herkenbaar aan de E11-markering) is er niets veranderd.   De Vehicle Certificaton Agency (VCA) coördineert nu nog de omzetting van e11-typegoedkeuringen in het VK voor de diverse TAA's. Per 1 januari 2021 heeft de VCA de bevoegdheid verloren om typegoedkeuringen voor voertuigen en voertuigonderdelen af te geven voor de Europese Unie.