Overeenstemming van productie (CoP)

De RDW stelt vast of u de juiste maatregelen heeft genomen om te waarborgen dat de voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die worden geproduceerd in overeenstemming zijn met het goedgekeurde type. Deze procedure wordt Overeenstemming van Productie (CoP) genoemd. 

Wij mogen een EG/ECE-typegoedkeuring verlenen zodra is vastgesteld dat u als fabrikant de procedures van Kaderrichtlijn 2007/46/EG, Verordening (EU) 2018/858, 168/2013/EC, 167/2013/EC en/of Agreement 1958 van de ECE naar behoren heeft uitgevoerd.

Beoordelen van het productieproces

Bent u een fabrikant van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden voor de autobranche? Dan moet u in het bezit zijn van EG-, ECE- of nationale typegoedkeuringen om producten te verkopen/registeren in de EU en/of landen die een ECE-overeenkomst hebben ondertekend.

Als fabrikant moet u aantonen dat de producten worden geproduceerd in overeenstemming met de relevante goedkeuring. Om de CoP aan te tonen, moet de fabrikant de vereiste documenten aan ons overleggen (zie Eerste Beoordeling (IA) in het Overeenstemming van Productie formulier).

Wij beoordelen deze documenten en als deze voldoen aan onze eisen, dan geven we een “Communicatie betreffende de Eerste Beoordeling” uit. Hiermee toont u als fabrikant aan, dat wij het productieproces hebben beoordeeld en dat dit goed is bevonden voor het produceren conform de betreffende goedkeuringsspecificaties.

Als hier aanleiding toe is kunnen wij besluiten een audit plaats te laten vinden voordat we een besluit over de eerste beoordeling nemen.

Audit

Wij bezoeken fabrikanten voor een audit op locatie, binnen 15 maanden na afgifte van de “Communicatie betreffende de Eerste Beoordeling”. Als uit de resultaten van deze audit blijkt dat u produceert/werkt volgens de wetgeving die van toepassing is, geven we een “Verklaring van Overeenstemming” af. Zonder een geldige “Communicatie betreffende de Eerste Beoordeling” of “Verklaring van Overeenstemming” kunt u geen typegoedkeuring aanvragen.   

CoP aanvragen of wijzigingen melden  

Met het deze link opent in een nieuw venster formulier Overeenstemming van Productie kunt u een CoP aanvragen of een wijziging melden. 
Dit formulier is ook op te vragen via deze link opent in een nieuw venster [email protected]

Toezicht op het productieproces

Wij houden toezicht op de door ons verleende goedkeuringen door middel van:

 • documentbeoordeling,
 • audits en
 • zo nodig een productbeoordeling.

Hoe vaak er toezicht plaatsvindt (frequentie), hangt af van de eventuele voorschriften daarover in de regelgeving en van een risicoanalyse van de RDW.

De risicofactoren kunnen onder meer bestaan uit:

 • het ontbreken van een ISO-certificaat,
 • bevindingen bij eerdere beoordelingen,
 • de aard van het product,
 • het tijdstip van de laatste audit,
 • klachten en
 • informatie over productafwijkingen bekend bij ons.

Wij voeren de audits zelf uit, maar we laten dit ook doen door RDW-partners of technische diensten (categorie C) die wij daarvoor hebben aangewezen. Fabrikanten kunnen dus ook van deze organisaties bezoek krijgen.

Instandhoudingskosten

Sinds 2012 berekent de RDW instandhoudingskosten aan de fabrikanten waarop zij toezicht houdt (COP). Met deze jaarlijkse bijdrage dekken wij de kosten die geen direct verband houden met de audits op locatie die de RDW uitvoert. Deze kosten hebben echter wel een directe relatie met onze COP werkzaamheden.

Om deze werkzaamheden  goed uit te kunnen voeren voor u is het noodzakelijk dat wij daar voldoende capaciteit en middelen voor hebben. De laatste jaren zien wij echter een sterke groei van deze werkzaamheden. Deels komt dat door de toenemende complexiteit van regelgeving en het invoeren van de nieuwe kaderverordening (EU) 2018/858. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de jaarlijkse instandhoudingskosten te verhogen.  

Voor het jaar 2021 gelden de volgende tarieven:           

 • Fabrikanten gevestigd in Europa € 782,--;           
 • Fabrikanten gevestigd buiten Europa € 1150,--

Het verschil in kosten is gebaseerd op de benodigde administratieve handelingen voor het behandelen en factureren van orders. Alsmede de benodigde inspanning om toezicht te kunnen houden op fabrikanten buiten Europa.  

Welke werkzaamheden vallen onder de instandhoudingskosten:             

 • Informatieverstrekking (niet order gerelateerd) per e-mail, brief of telefonisch;
 • Beoordelen en wijzigen van uw NAW-gegevens;
 • Beoordelen en toevoegen van producten (reglementen);
 • Beoordelen en wijzigen/toevoegen van productielocaties;
 • Afgifte Compliance Statement na een administratieve wijziging en/of verificatie audit;
 • Verstrekken van informatie over (toekomstige) relevante wet- en regelgeving wijzigingen;
 • Informeren van en overleg met EU-lidstaten (ETAES) en UNECE leden over regelgeving en bestaande typegoedkeuringen.

Producten of diensten die buiten de instandhoudingskosten vallen:

 • Verklaringen en/of licenties;       
 • Afgifte Compliance Statement na een IA audit;       
 • Alle kosten die betrekking hebben op een fysieke en/of een uitgebreide administratieve audit (Aplus).  

Begin maart zullen de facturen m.b.t. de instandhoudingskosten verzonden worden.  

Indien u toch nog vragen heeft kunt u contact opnemen via e-mail met deze link opent in een nieuw venster [email protected].

Meer informatie

Wij hebben een informatiedocument voor het verkrijgen/ behouden van CoP. Daarin staat  specifieke informatie voor fabrikanten over onze eisen, beoordelingen en procedures. Dit document is op te vragen door een e-mail te sturen naar  deze link opent in een nieuw venster [email protected].