Algemene voorwaarden CRWAM, WEBREB en XML-verbinding

Het gebruik van CRWAM, WEBREB en de XML-verbinding is gebonden aan de volgende voorwaarden:

 1. de aan uw bedrijf verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor werkzaamheden in het kader van de afhandeling van voertuigschade. Hierbij dient in acht te worden genomen dat de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde kentekenhouder niet onevenredig wordt geschaad;
 2. de verkregen gegevens worden uitsluitend binnen de eigen organisatie van uw bedrijf gebruikt en derhalve niet verstrekt aan derden. Als uitzondering hierop geldt de verstrekking van gegevens aan opsporingsautoriteiten in het kader van de aangifte van strafbare feiten dan wel de verstrekking ten gevolge van een wettelijk voorschrift;
 3. de door de RDW verstrekte gegevens worden door uw bedrijf op generlei wijze vastgelegd in een met het Kentekenregister, CRWAM of CRB vergelijkbaar register. Uw bedrijf vernietigt de ontvangen RDW-gegevens als deze het doel niet meer dienen waarvoor zij zijn verstrekt;
 4. de gegevens uit de registers van de RDW kunnen alleen worden benaderd en gebruikt door medewerkers die hiervoor zijn geautoriseerd door de hoogst verantwoordelijke persoon binnen de organisatie van uw bedrijf. Deze persoon is formeel verantwoordelijk voor het toezicht op de verleende autorisaties en het gebruik hiervan. Binnen de organisatie van uw bedrijf is het raadplegen van de registers traceerbaar tot op persoonsniveau. Functiewijzigingen en ontslag van personeel worden onmiddellijk in de autorisaties verwerkt;
 5. het aan uw bedrijf uitgereikte softwarecertificaat en de pincode die online toegang geven tot de registers van de RDW, worden nimmer ter beschikking gesteld aan onbevoegde personen. Het softwarecertificaat en de brief met pincode worden gearchiveerd in een - voor onbevoegde personen - afgesloten kluis;
 6. uw bedrijf treft maatregelen die waarborgen dat de gegevens uit de registers van de RDW voor onbevoegden niet benaderbaar zijn via eventuele gerealiseerde of nog te realiseren netwerkkoppelingen;
 7. uw bedrijf verstrekt de RDW op verzoek inzage in de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen voor de toegang tot de gegevens uit de registers van de RDW;
 8. uw bedrijf voldoet aan de door de RDW te bepalen procedure indien de gegevens niet langs geautomatiseerde weg kunnen worden aangevraagd;
 9. er wordt jaarlijks een beveiligingstarief voor het gebruik van certificaten in rekening gebracht;
 10. de gegevensverstrekking aan uw bedrijf kan worden beëindigd als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden.
 11. tevens zijn de “ Verstrekkingsvoorwaarden inzake het Kentekenregister van de Dienst Wegverkeer 2022” van toepassing.  

Heeft deze informatie u geholpen?