Regels rond gegevens uit onze registers opvragen

Wij verstrekken gevoelige gegevens aan u als verzekeraar en houden toezicht op het juiste gebruik daarvan. Om te voorkomen dat u deze gegevens voor een onjuist doel gebruikt, leggen we hier de regels over het gebruik van de gevoelige gegevens uit.
 • Als u een verzekeraar bent die verzekeringen van motorrijtuigen en aanhangwagens afsluit, dan mag u bepaalde gevoelige gegevens uit het kentekenregister bij ons opvragen. Dit mag alleen voor de volgende doelen (ook wel doelbindingen genoemd):

  • Bij schadeafwikkeling
  • Bij totstandkoming en instandhouding van verzekeringen

 • Om schade te kunnen afwikkelen, moet u de schade kunnen verhalen op de tegenpartij. Daarbij moet voor u duidelijk zijn wie die tegenpartij is.

  U mag gevoelige gegevens uit het kentekenregister opvragen, als de schade valt onder de Wet aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM). Dit betekent dat er sprake moet zijn van de volgende voorwaarden:

  • schade als gevolg van deelname aan het verkeer
  • een tegenpartij

  Gegevens die u mag opvragen (als noodzakelijk voor schadeafwikkeling)

  • De gevoelige gegevens (o.a. NAW-gegevens en voertuigstatus) die horen bij de voertuigen die direct bij de schade betrokken zijn op de datum van de schade.
  • Zowel de gegevens van het voertuig dat bij u is verzekerd als de gegevens van het voertuig van de tegenpartij. De zoeksleutel hiervoor is het kenteken.

  U moet de datum waarop de schade is ontstaan (de peildatum) en het dossiernummer waaronder u de schade heeft geregistreerd invoeren.

  Wat mag wel 

  Hier ziet u een aantal voorbeelden van situaties waarin u het kentekenregister mag bevragen: 

  • Twee voertuigen botsen tegen elkaar aan op de openbare weg. Dit valt onder WAM-schade en daarom onder het doel schadeafwikkeling. Normaal gesproken wisselen de betrokkenen onderling gegevens uit en vullen ze allebei een Europees schadeformulier in met de benodigde NAW-gegevens en verzekeringsgegevens. De verzekeraar handelt vervolgens de schade af. Beide verzekeraars mogen de gegevens van beide voertuigen raadplegen op de datum waarop de schade is ontstaan.
  • Een voertuig wordt gestolen en met dit voertuig wordt een aanrijding met een ander voertuig veroorzaakt. Er is sprake van een schadeclaim in de zin van de WAM voor zover het de aanrijding betreft. U als verzekeraar mag in dat kader de gegevens opvragen, omdat er sprake is van een aanrijding door deelname aan het verkeer. Als het nodig is, mag u zowel de gegevens van het voertuig dat bij u is verzekerd en betrokken bij de schade als de gegevens van het voertuig van de tegenpartij raadplegen.

  Wat mag niet 

  Hier ziet u voorbeelden waarbij het niet is toegestaan om het kentekenregister te bevragen:

  • De bestuurder van een voertuig rijdt een ander voertuig klem, stapt uit en vernielt het voertuig van de ander. Dit is geen schade als gevolg van een verkeersongeval, maar vernieling en onrechtmatig handelen. In dit geval moet er aangifte worden gedaan bij de politie. Dit valt niet onder WAM-schade en daarmee niet onder het doel schadeafwikkeling.
  • Een voertuig wordt gestolen en met dit voertuig wordt vervolgens een ramkraak gepleegd. Deze gevolgschade valt niet onder schadeafwikkeling, omdat er geen sprake is van schade door een ongeval met een ander voertuig.
   Ook het feit dat een voertuig is gestolen, valt niet onder WAM-schade. Daarom mag u voor de afhandeling van de diefstal geen gevoelige gegevens opvragen.
  • U vermoedt dat er sprake is van fraude. Daarom wil u controleren op welke naam het kenteken stond op het moment van de aanvraag van de verzekering. Hiervoor raadpleegt u de NAW-gegevens op de datum van het afsluiten van de verzekering. Deze datum is niet de datum waarop de WAM-schade is ontstaan. U mag geen gevoelige gegevens op een andere peildatum raadplegen dan de ontstaansdatum van schade. Deze gegevens mag u daarom niet opvragen.
  • Glasschade valt niet onder het doel schadeafwikkeling als deze niet ontstaan is door een verkeersongeval met een ander voertuig.
 • Om een verzekering voor motorrijtuigen en aanhangwagens te kunnen afsluiten en in stand te houden, mag u een beperkte set gevoelige gegevens raadplegen. Er moet dus sprake zijn van een aanvraag of bestaande verzekering bij uw maatschappij voor motorrijtuigen of aanhangwagens.

  Gegevens die u mag opvragen

  Kenteken in combinatie met 1 van de volgende gevoelige gegevens: 

  • Laatst geregistreerde tellerstand
  • Voertuigstatus
  • Begindatum voertuigstatus
  • Einddatum voertuigstatus
 • Toezicht bij schadeafwikkeling 

  Voor het doel Schadeafwikkeling houden wij toezicht door risicogestuurd en willekeurig uw bevragingen in de logging te bekijken. Wij vragen u vervolgens aan te tonen dat u deze bevragingen heeft gedaan volgens de ‘doelbinding schadeafwikkeling. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door het bijbehorende SAF of vergelijkbare documenten naar ons te sturen.
  Kunt u niet voldoende aantonen dat een bevraging is gedaan voor de doelbinding schadeafwikkeling? Dan krijgt u eerst een waarschuwing en plaatsen we u onder verscherpt toezicht. We controleren u dan vaker.
  Zien we bij de volgende controle (deelwaarneming) weer onterechte bevragingen? Dan kunnen wij de gegevensverstrekking aan u voor een bepaalde tijd stopzetten.

  Toezicht bij totstandkoming en instandhouding verzekeringen

  Wij kunnen u vragen aan te tonen dat u de bevragingen heeft gedaan voor de ‘doelbinding totstandkoming en instandhouding van verzekeringen’. Kunt u dit niet  voldoende aantonen? Dan krijgt u eerst een waarschuwing en plaatsen wij u onder verscherpt toezicht. Wij controleren u dan vaker.
  Zien wij bij de volgende controle weer onterechte bevragingen? Dan kunnen wij de gegevensverstrekking aan u voor een bepaalde tijd stopzetten. 

  Meer informatie over ons toezichtbeleid

 • Deze regels staan in deze wetgeving beschreven: 

  • Artikel 9 lid 1 sub a jo. lid 3 en artikel 12 Kentekenreglement
  • Artikel 2, lid 2, sub a Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 (schadeafwikkeling)
  • Artikel 2, lid 3 van de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 (totstandkoming en instandhouding verzekeringen) 
  • Toelichting op de regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008

Heeft deze informatie u geholpen?