Belangrijke wijzigingen in toezicht 2020

De RDW ziet er op toe dat erkende bedrijven, keurmeesters en tachograaftechnici de taken die ze vanuit hun erkenningen en bevoegdheden hebben, volgens de regels uitvoeren. Hoe dat moet, staat in de Toezichtbeleidsbrief. Die wordt ieder jaar vernieuwd. Het nieuwe toezichtsbeleid gaat op 1 januari 2020 in. Niet alleen wordt het toezicht op sommige terreinen gewijzigd, maar ook wordt maatwerk in de sanctionering mogelijk.

Toezicht in beweging

In het toezichtsbeleid zijn de eerste ontwikkelingen te zien naar een modernere vorm van toezicht. De RDW wil het toezicht effectiever maken door meer op risico te sturen. De voertuigbranche wil graag dat het sanctiebeleid logischer en eerlijker wordt. In het nieuwe toezichtsbeleid zijn de maatregelen meegenomen die geen wetswijziging nodig hebben, maar waarbij wel rekening is gehouden met de nieuwe visie op toezicht.

Ingrijpende maatregelen

De meer ingrijpende maatregelen waarvoor de wet wel aangepast moet worden, worden opgepakt in het project “Modernisering Erkenningen”. De realisatie daarvan is voorzien in 2021. Het nieuwe toezichtsbeleid is in nauw overleg met de betrokken brancheorganisaties tot stand gekomen.

Nieuw sanctieschema

In het nieuwe toezichtbeleid zal een aantal wijzigingen worden doorgevoerd.  Tevens kan de RDW meer maatwerk toepassen als de situatie daar om vraagt. De voornaamste wijzigingen:

  • Krijgt een bedrijf een tijdelijke intrekking? Dan kan de RDW (een deel van) die sanctie ook voorwaardelijk opleggen. Dat betekent dat de sanctie alleen toegepast wordt als het bedrijf zich in een periode van 6 maanden nog een keer een fout begaat;
  • Zijn er bijzondere omstandigheden die verband houden met de overtreding, dan kan de RDW daarmee rekening houden bij het opleggen van een sanctie;
  • Op dit moment zijn overtredingen na 30 maanden verjaard. Dan tellen ze niet meer mee in het bepalen van de hoogte van de sanctie. Die termijn gaat naar 24 maanden;
  • Begaat een bedrijf meerdere overtredingen in één keer, dan wordt alleen nog de zwaarste bestraft. Voorheen werden ze bij elkaar opgeteld. Dat geldt ook als de ene overtreding automatisch volgt uit een andere overtreding.

Defecte apparatuur leidt niet meer tot een intrekking van een erkenning, maar in eerste instantie tot een schorsing. Het bedrijf krijgt de kans om de apparatuur te repareren.

Meer informatie

Erkende bedrijven krijgen een brief met de hoofdpunten van het nieuwe toezichtsbeleid. De volledige Toezichtsbeleidbrief staat op de website van de RDW: www.rdw.nl/toezicht.