Toelichting voorstel tariefstijging 2024

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ligt ons tarievenvoorstel voor een stijging van de tarieven voor 2024 met gemiddeld 7,8%. 

De gemiddelde tariefsverhoging van 7,8% is het gevolg van: 

  • hogere kosten in 2023 als gevolg van een hogere inflatie dan begroot, wat leidt tot een inhaaleffect voor de tarieven 2024; 
  • verwachte hogere kosten in 2024, onder andere vanwege de inflatie, energiekosten en personeelskosten; 
  • stagnerende omzet uit reguliere taken omdat de volumes gelijk blijven. 

Daarbovenop is er voor bepaalde producten en diensten een extra tijdelijke tariefsverhoging van 1,8% in verband met de voorgenomen verplaatsing van het RDW Testcentrum naar het MITC in Marknesse. Verhoging van de tarieven is nodig om te kunnen investeren in mensen, middelen en faciliteiten om als RDW onze taken en dienstverlening te kunnen blijven uitvoeren. Tot slot speelt mee dat een aantal diensten als gevolg van wetgeving nu een economische activiteit is in plaats van een wettelijke taak en we daardoor verplicht zijn om deze diensten volledig kostendekkend te laten zijn. Dit leidt voor een aantal tarieven tot een extra tariefstijging. 

Eigen inspanning 

We hebben de tariefstijging zoveel als mogelijk beperkt door de jaarlijkse efficiency doelstelling, door het inzetten van het eigen vermogen en door een extra kostenreductie om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

Motivatie branche 

Het tarievenvoorstel is gedeeld met verschillende (branche)partijen. Vooropgesteld dat wijzelf ook de tariefstijging zoveel als mogelijk willen beperken, vinden de branchepartijen dit een lastige boodschap. De branche heeft de bezwaren met ons gedeeld. De branchevertegenwoordigers hebben in een brief aan minister Harbers hun zorgen geuit. Ze doen een dringende oproep niet akkoord te gaan met de voorgestelde tariefsverhoging en in plaats daarvan in overleg te treden met de sector. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de tarieven.

In gesprek

We begrijpen dat het tarievenvoorstel zorgen met zich meebrengt bij de branche. Daarom blijven we graag in gesprek met de verschillende partijen over de noodzaak van de tariefstijging voor volgend jaar. Naar aanleiding van de signalen uit de branche en deze brief zijn we vanzelfsprekend ook in overleg met het ministerie.